^ Back to Top

ประกวดเว็บไซต์ หัวข้อ “เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี E-COMMERCE บริการท่องเที่ยวครบครัน”

เชียงใหม่ ไนท์ซาฟารี ชวน ผู้ที่สนใจ ไม่จำกัดเพศและวัย การประกวดเว็บไซต์ หัวข้อ “เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี E-COMMERCE บริการท่องเที่ยวครบครัน” ชิงรางวัลรวม กว่า 60,000 บาท

จัดการประกวดโดย...เชียงใหม่ ไนท์ซาฟารี
1. วัตถุประสงค์

 1. เพื่อสร้างกระแสและเป็นการสนับสนุนการท่องเที่ยวที่เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี
 2. เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการประกวดไปยังกลุ่มเป้าหมาย
 3. เพื่อสรรหาบุคคลที่มีความสามารถเข้ามาร่วมงานกับเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ในการจัดทำและ ดูแลเว็บไซต์ E-Commerce ของเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี
 4. เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ และทัศนคติที่ดีเกี่ยวกับเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีผ่านกิจกรรมประกวด ภาพถ่ายในรูปแบบ CSR

2. รางวัลการประกวด
รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 30,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เงินรางวัล 20,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
** ทีมที่ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดเว็บไซต์ จะได้เข้าร่วมทำงานกับเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีเพื่อพัฒนาระบบเว็บไซต์ โดยจะได้รับเงินเดือนเป็นระยะเวลา 1 ปี

3. กติกาการประกวดรอบคัดเลือก
3.1 ระยะเวลาในการสมัครและจัดกิจกรรม

 • รับสมัครประกวดออกแบบเว็ปไซต์ วันที่ 11 เมษายน – 15 พฤษภาคม 2554
 • ทำการรวบรวมประวัติและผลงานผู้สมัคร วันที่ 16 – 21 พฤษภาคม 2554
 • คณะกรรมการร่วมกันตัดสินรอบคัดเลือก วันที่ 23 – 25 พฤษภาคม 2554
 • ประกาศผลผู้ผ่านเข้ารอบคัดเลือก วันที่ 30 พฤษภาคม 2554

** ผู้ที่ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศทุกท่าน จะได้รับสิทธิ์เข้าเยี่ยมชมเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี..ฟรี 1 รอบ เพื่อจะ จะได้ประยุกต์แนวคิดของตน กับสถานที่จริง สำหรับทำเว็บไซต์ให้สมบูรณ์เพื่อส่งในรอบชิงชนะเลิศ

3.2 คุณสมบัติของผู้ร่วมประกวด

 • นักศึกษาที่กำลังจะจบการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือ ผู้ที่สนใจ ไม่จำกัดเพศและวัย สมัครเข้าร่วมประกวดเป็นทีม ๆ ละ 2 คน ประกอบด้วย Web designerจำนวน 1 คน และเจ้าหน้าที่บริหารข้อมูลเว็บไซต์ (web content management officer) จำนวน 1 คน
 • สมัครเข้าร่วมการประกวดผ่านเว็บไซต์ http://www.chiangmainightsafari.com เท่านั้น
 • ใช้เครื่องมือต่างๆ สำหรับจัดทำเว็บไซต์ต่างๆ ได้ เช่น Flash , Photoshop , Illustrator เป็นต้น

3.3 เนื้อหาในการทำเว็บไซต์

 1. มีระบบการซื้อขายสินค้าและบริการ ได้แก่ บัตรเข้าชม , บ้านพัก , ห้องประชุมสัมมนา , สินค้าของที่ระลึก
 2. สามารถชำระค่าสินค้าและบริการโดยอัตโนมัติ ผ่านกระบวนการทาง Internet
 3. มีความทันสมัย มีข้อมูลให้บริการครบถ้วน และทันต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอยู่เสมอ

3.4 กติกาการส่งผลงาน

 1. ผู้เข้าประกวดจะต้องส่งหน้า Lay Out ของ Website และตัวอย่าง Content มาเป็น File.jpg โดยกรรมการจะทำการคัดเลือกรอบแรก เพื่อให้ผู้ที่ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ ได้เข้ามาอบรมโปรแกรม Joomla เพื่อสร้างเวปไซต์จริงตามที่ได้ออกแบบมา
 2. ส่งผลงาน Web Design รอบแรกได้ทาง E-mail : cnsweb@yahoo.com
 3. รอบคัดเลือกกรรมการจะคัดเลือกผลงานผู้ส่งประกวดจากทั้งหมด ให้เหลือเพียง 15 ผลงาน เพื่อจะได้รับสิทธิ์เข้าไปอบรมการทำเว็บไซต์โปรแกรม Joomla และชี้แจงกติกาในวันที่ 4 – 5 มิถุนายน 2554 ณ ห้องประชุมที่เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี เวลา 09.00 – 15.00 น
 4. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ ทางเว็บไซต์เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี และเว็ปไซต์ต่างๆ

4. กติกาการประกวดรอบชิงชนะเลิศ
4.1 ระยะเวลาในการจัดกิจกรรม

 • ส่งผลงานการประกวดออกแบบเว็บไซต์ วันที่ 6 มิถุนายน – 15 กรกฎาคม 2554
 • คณะกรรมการร่วมกันตัดสินรอบชิงชนะเลิศ วันที่ 25 – 29 กรกฎาคม 2554
 • งานประกาศผลรางวัล และมอบรางวัล วันที่ 3 สิงหาคม 2554

4.2 กติกาการส่งผลงานรอบชิงชนะเลิศ

 1. ผู้ประกวดต้องส่งผลงานการออกแบบดีไซน์ และทำหน้าเวปไซต์ที่สมบูรณ์ที่สุดตามที่ได้อบรม
 2. ผลงานที่ส่งประกวดในรอบชิงชนะเลิศ จะต้องใช้โปรแกรมทำเว็บ Joomla เท่านั้น
 3. ผลงานที่ส่งเข้าประกวดต้องไม่ละเมิดในทางลิขสิทธิ์ใดๆ หากพิสูจน์ได้ภายหลัง ผู้จัดขอสงวนสิทธิ์ในการจะเรียกรางวัลที่ได้รับไปแล้ว กลับคืนหรือตัดสิทธิ์ในการรับรางวัล
 4. ผลงานที่ส่งเข้าประกวดต้องไม่เคยเผยแพร่ในที่สาธารณะ นำไปใช้เพื่อเชิงพาณิชย์ หรือได้รับรางวัลจากการประกวดใดๆ มาก่อน
 5. ส่งผลงานในรูปแบบ CD-ROM ได้ที่เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี โทร.053-999000 / 088-1370197

5. เกณฑ์การตัดสิน (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)

 1. มีการใช้ความคิดสร้างสรรค์ เทคนิคพิเศษต่างๆในการนำเสนอผลงาน (25 คะแนน)
 2. ความสอดคล้องของเนื้อหาครบถ้วน ถูกต้อง และตรงตามหัวข้อที่กำหนด (25 คะแนน)
 3. มีความสวยงาม และถูกต้องตามหลักของการออกแบบเว็บไซต์ (25 คะแนน)
 4. ความสามารถในการนำผลงานไปใช้ได้จริง (25 คะแนน)

6. การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

เผยแพร่ : http://contestwar.com

Total Prize Money: 
60,000 Baht
File attachments: 
Date of winner announcement: 
Wed, 2011-08-03 (All day)
Deadline: 
11 Apr 2011 (All day) to 15 May 2011 (All day)

Members Online

There are currently 0 users online.