^ Back to Top

ประกวดออกแบบเครื่องแต่งกาย "จากเส้นใยสู่ภูมิปัญญา จากภูมิปัญญาสู่อาภรณ์"

ประกวดออกแบบเครื่องแต่งกาย "จากเส้นใยสู่ภูมิปัญญา จากภูมิปัญญาสู่อาภรณ์"

สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม เชิญผู้สนใจทั่วไป ไม่จำกัดอายุ เข้าประกวดออกแบบเครื่องแต่งกาย "จากเส้นใยสู่ภูมิปัญญา จากภูมิปัญญาสู่อาภรณ์" CONTEMPORARY FASHION CONTEST 2011 ชิงเงินรางวัลรวมกว่า 400,000 บาท

วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพ และองค์ความรู้ของนักออกแบบรุ่นใหม่ด้านการออกแบบเครื่องแต่งกาย ควบคู่ไปกับการสร้างสรรค์ผลงานการออกแบบ โดยใช้อัตลักษณ์แห่งศิลปวัฒนธรรมไทย และเพื่อให้ประชาชนทั่วไป สามารถเข้าใจและเข้าถึงอัตลักษณ์ไทยในชีวิตประจำวัน ผ่านศิลปะการออกแบบเครื่องแต่งกาย

สมัครส่งผลงาน
1. คุณสมบัติของผู้เข้าประกวด นิสิต นักศึกษาในสาขาวิชาการออกแบบเครื่องแต่งกายหรือที่เกี่ยวข้อง นักออกแบบอิสระ หรือผู้ที่สนใจทั่วไป ไม่จำกัดอายุ

2. หัวข้อการประกวด "จากเส้นใยสู่ภูมิปัญญา จากภูมิปัญญาสู่อาภรณ์" ผู้เข้าประกวดสามารถถ่ายทอดแนวคิดการออกแบบที่มีความร่วมสมัย ตีความได้อย่างอิสระ

3. รูปแบบผลงาน
3.1 ผู้เข้าประกวดต้องส่งแฟ้มผลงานแบบร่าง (design drawing) เครื่องแต่งกายบุรุษหรือ เครื่องแต่งกายสตรีจำนวน 10 ชุด (คณะกรรมการจะพิจารณาคัดเลือกให้ผลิตจริง จำนวน 7 ชุด)
3.2 งานออกแบบทุกชุดจะต้องใช้ผ้าไทยหรือวัสดุที่มาจากภูมิปัญญาไทยเป็นส่วน ประกอบหลัก โดยใช้วัสดุอื่นผสมได้ไม่จำกัด ผ้าไทยในที่นี้หมายถึงผ้าไหมไทย ผ้าฝ้าย ผ้าที่ผลิตจากใยธรรมชาติ หรือผ้าที่แสดงเอกลักษณ์ของแต่ละท้องถิ่น เช่น ผ้าขาวม้า หรือ ผ้าม่อฮ่อม เป็นต้น
3.3 แฟ้มผลงานมีขนาดไม่เกิน 30 x 40 เซนติเมตร รวมทั้งสิ้นไม่เกิน 40 หน้า ประกอบด้วย
3.3.1 ภาพแสดงแนวคิด (design concept) พร้อมคำบรรยาย
3.3.2 แบบร่าง (design drawing) ขนาดไม่เกิน 30 x 40 เซนติเมตร พร้อมระบุหมายเลขกำกับ 1 – 10 ที่มุมบนด้านซ้ายของแต่ละแบบร่าง พร้อมแนบภาพวาดเทคนิค (technical drawing) ขนาดไม่เกิน 30 x 40 เซนติเมตร และตัวอย่างผ้าหรือวัสดุที่จะใช้ผลิตผลงานจริงพร้อมระบุส่วนผสม กลุ่มสีที่ใช้ พร้อมคำอธิบายสำหรับแต่ละชุด
3.3.3 ภาพรวมของผลงานทั้ง 10 ชุดในหน้าเดียวกัน
3.3.4 คำอธิบายรูปแบบการแสดงผลงานที่ต้องการ (fashion show description) ในกรณีที่ได้รับการคัดเลือกเข้ารอบตัดสิน อาทิเช่น รูปแบบแสงและเสียงรูปแบบการแต่งหน้าและทำผม เป็นต้น
3.3.5 ประวัติส่วนตัวโดยสังเขป ( CV )
3.3.6 ภาพถ่ายผลงานที่ผ่านมา ( ถ้ามี ) โปรดระบุให้ชัดเจนด้วยตัวพิมพ์ว่า“ผลงานที่ผ่านมา”
3.3.7 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมลงนามรับรอง
3.3.8 กรุณาเขียนชื่อ นามสกุล ที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ ที่ด้านหลังของทุกหน้าในแฟ้มผลงาน โปรดทำสำเนาแฟ้มผลงานไว้กับตนเอง เนื่องจากทางสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยจะไม่ส่งแฟ้มผลงานคืนให้ไม่ว่า กรณีใดๆ

4. เกณฑ์การตัดสินผลงาน
คณะกรรมการตัดสินผลงานประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิด้านการออกแบบเครื่องแต่งกาย ซึ่งพิจารณา คัดเลือกและตัดสินผลงานการออกแบบ จากหลักเกณฑ์ดังนี้

  • รอบคัดเลือกผลงานพิจารณาจากแนวคิดในการออกแบบ การประยุกต์หรือนำเสนอภูมิปัญญาไทย ความคิดสร้างสรรค์และเอกลักษณ์ในการออกแบบ เทคนิคด้านการออกแบบเครื่องแต่งกาย การเลือกใช้วัสดุและความเป็นไปได้ในการผลิตผลงานจริงคณะกรรมการจะคัดเลือกผลงานจำนวน 50 ผลงาน และสัมภาษณ์นักออกแบบทั้ง 50 คน เพื่อคัดเลือกผลงานให้เหลือ 10 ผลงานเข้าสู่รอบตัดสินการประกวด
  • รอบตัดสินการประกวดพิจารณาจากแนวคิดในการออกแบบที่มีความคิดสร้างสรรค์ การประยุกต์หรือนำเสนอภูมิปัญญาไทยความสวยงาม/กลมกลืน/ลงตัว ความประณีตในการตัดเย็บ ความเป็นเอกลักษณ์และแปลกใหม่ การเลือกใช้วัสดุ ความลงตัวเมื่อสวมใส่บนผู้แสดงแบบและความเป็นเอกภาพ

5. ค่าตอบแทนและรางวัล

  • รางวัลชนะเลิศ เงินสดจำนวน 200,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ
  • รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 เงินสดจำนวน 100,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ
  • รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 เงินสดจำนวน 70,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ
  • รางวัลพิเศษด้านงานฝีมือ เงินสดจำนวน 50,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ

นักออกแบบที่ได้รับการคัดเลือกเข้ารอบตัดสินจะได้รับเงินค่าตอบแทนการสร้างสรรค์ผลงาน
คนละ 40,000 บาท ทั้งนี้นักออกแบบที่ได้รับรางวัลชนะเลิศหรือรางวัลรองชนะเลิศมีสิทธิ์ได้รับ รางวัลพิเศษด้านงานฝีมือด้วยเช่นกัน ผลงานการออกแบบที่ได้รับการคัดเลือกเข้ารอบตัดสินการประกวดถือเป็น กรรมสิทธิ์ของสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม เพื่อใช้ในการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ต่อไป

6. ระยะเวลาดำเนินการ
เปิดรับผลงาน 14 กุมภาพันธ์ – 21 มีนาคม 2554
คัดเลือกผลงานรอบแรก 28 มีนาคม 2554
สัมภาษณ์นักออกแบบและประกาศผลการคัดเลือก 8 เมษายน 2554
การประกวดรอบตัดสิน 14 กรกฎาคม 2554

7. การจัดส่งผลงาน
สามารถส่งแฟ้มผลงานด้วยตนเองหรือทางไปรษณีย์ที่
โครงการประกวดออกแบบเครื่องแต่งกาย “จากเส้นใยสู่ภูมิปัญญา จากภูมิปัญญาสู่อาภรณ์”
สำนักส่งเสริมการออกแบบ สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม
666 อาคารธนาลงกรณ์ทาวเวอร์
ชั้น 17 ถนนบรมราชชนนี เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700
โทรศัพท์ 02 422 8828
โทรสาร 02 422 8831

หมดเขตส่งผลงาน
วันที่ 21 มีนาคม 2554 โดยถือวันประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ

เครดิต : thaicatwalk
เผยแพร่ : contestwar

Total Prize Money: 
400,000 Baht
File attachments: 
Deadline: 
14 Feb 2011 (All day) to 21 Mar 2011 (All day)

Comments

PLOYNAPAPRABJON's picture

น่าสนใจมากๆค่ะ

^^

admin's picture

ยังไงลองส่งดูนะครับ ^ ^

Members Online

There are currently 0 users online.