^ Back to Top

ประกวดถ่ายภาพ หัวข้อ Inspiration for Education

ประกวดถ่ายภาพ หัวข้อ Inspiration for Education

การประกวด UAL – MENTOR Photo Contest 2011 เป็นการประกวดถ่ายภาพสำหรับนักศึกษาไทย และบุคคลทั่วไป ภายใต้หัวข้อ Inspiration for Education เพื่อได้แสดงออกความคิดสร้างสรรค์ในเชิงการศึกษา และเปิดประสบการณ์การเรียนศิลปะด้านการถ่ายภาพในต่างแดน ณ University of the Arts London

เงื่อนไขในการประกวด
การประกวดถ่ายภาพสำหรับนักศึกษาไทยและบุคคลทั่วไป ภายใต้หัวข้อ Inspiration for Education

วัตถุประสงค์การจัดกิจกรรม
1. ส่งเสริมให้นักศึกษาไทยและบุคคลทั่วไปได้ค้นหาความสามารถของตนด้านการถ่ายภาพ
2. เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมเชิงสร้างสรรค์ในเมืองไทยโดยเฉพาะด้านการถ่ายภาพ
3.เป็นเวทีให้นักศึกษาและบุคคลทั่วไปได้แสดงความคิดสร้างสรรค์ในเชิงการศึกษา และเปิดประสบการณ์การเรียนศิลปะด้านการถ่ายภาพในต่างแดน ณ University of the Arts London มหาวิทยาลัยศิลปะชื่อดัง แห่งมหานครลอนดอน ประเทศอังกฤษ

กติกา

  1. รับสมัครผู้เข้าประกวดเป็นรายบุคคล
  2. ส่งใบสมัคร 1 ใบ ต่อ 1 ท่าน ภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2554 เท่านั้น
  3. ผู้สมัครต้องส่งภาพ 1 ภาพ โดยแปะภาพบนกระดาษฟิวเจอร์บอร์ดขนาด A4 พร้อมทั้งเขียนบรรยายความเป็นมาของภาพที่ส่งเข้าประกวด (ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) มาด้านหลังภาพเพื่อประกอบการตัดสินของคณะกรรมการ
  4. ผู้สมัครสามารถส่งผลงานได้ทางไปรษณีย์หรือสมัครด้วยตนเอง ณ ศูนย์แนะแนวการศึกษาต่อต่างประเทศเมนเทอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล อาคารรีเจ้นท์เฮ้าส์์ ชั้น 16 เลขที่ 183 ถนนราชดำริ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

4. ส่งผลงานเป็นไฟล์มาตรฐาน .TIFF หรือ .JPEG เท่านั้น
5. ผู้เข้าประกวดต้องส่งภาพในรูปแบบซีดี 1 แผ่น ที่มีความละเอียดอย่างน้อย 6 ล้านพิกเซลเพื่อประกอบการตัดสินของคณะกรรมการ
6. การตัดสินของคณะกรรมการตัดสินถือเป็นเด็ดขาด
7. ผลงานที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 และรางวัลชนะเลิศอันดับ 2 จากการประกวด จะถือเป็นกรรมสิทธิ์ของ ศูนย์แนะแนวการศึกษาต่อต่างประเทศ เมนเทอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล
8. ผู้เข้าร่วมการประกวดทุกท่านต้องปฏิบัติตามกติกาของการประกวดในครั้งนี้ การละเว้นไม่ปฏิบัติตามกติกา คณะกรรมการจัดงานอาจพิจารณาตัดสิทธิ์การร่วมประกวด
9. รางวัลสำหรับผู้ชนะการประกวดอาจมีการเปลี่ยนแปลงเพื่อความเหมาะสม โดยมิต้องมีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
10. ปิดรับผลงานภายในวันจันทร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2554 เวลา 17.00 น.

กรรมการตัดสิน
1. ตัวแทนจาก University of the Arts London จำนวน 1 ท่าน
2. กรรมการกิตติมศักดิ์จาก Panasonic จำนวน 1 ท่าน
3. กรรมการกิตติมศักดิ์จาก Mander Portmand Woodward จำนวน 1 ท่าน

วิธีการตัดสิน
1. คณะกรรมการพิจารณาผลงานทั้งหมด และคัดเลือกให้เหลือ 5 ผลงานที่ดีที่สุดเพื่อ เข้ารอบสุดท้าย ทั้งนี้คณะกรรมการตัดสินจะให้คะแนน ตลอดจนข้อแนะนำกำกับไว้
2. การตัดสินรอบสุดท้าย ผู้เข้ารอบทั้ง 5 ท่านจะต้องนำเสนอผลงาน และตอบข้อซักถามของคณะกรรมการด้วยตัวเอง

ปฏิทินดำเนินงาน
28 กุมภาพันธ์ 2554 วันสุดท้ายของการส่งใบสมัคร
15 มีนาคม 2554 ประกาศผลรอบแรก @ Mentor International
30 มีนาคม 2554 ประกาศผลรอบสุดท้าย @ The Grand Hyatt Erawan Hotel, Bangkok

กำหนดรับผลงานคืน
ผลงานที่ส่งเป็นกระดาษ และไม่ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการในรอบแรก ผู้ร่วมประกวดสามารถ
ขอรับคืนได้ที่
ศูนย์แนะแนวการศึกษาต่อต่างประเทศ เมนเทอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล
โดยติดต่อที่
อาคารรีเจ้นท์เฮ้าส์
ชั้น 16 ถนนราชดำริ ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

ภายในวันที่ 8 เมษายน 2554 หากติดต่อหลังจากนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์ในผลงาน

หัวข้อในการแข่งขัน
Inspiration for Education แรงบันดาลใจในการศึกษา ซึ่งไม่ได้จำกัดเพียงแค่การศึกษาในห้องเรียนหรือรั้วมหาวิทยาลัยเท่านั้น

รางวัล
• รางวัลชนะเลิศ มูลค่า 130,000 บาท
° บินลัดฟ้าไปศึกต่อ Short Course in Photography ที่ University of the Arts London ประเทศอังกฤษ
° ค่าที่พักตลอดระยะเวลา 2 สัปดาห์ที่ไปศึกษา
° Pocket money
° กล้องถ่ายรูปจากพานาโซนิก รุ่น Lumix G2
° บินฟรีไปกลับกรุงเทพ – ลอนดอนโดยสายการบิน Turkish Airlines
• รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 มูลค่า 20,000 บาท
• รางวัลชนะเลิศอันดับ 2 มูลค่า 10,000 บาท

หลักฐานการสมัคร
• ใบสมัคร
• สำเนาบัตรประชาชน
• สำเนาบัตรนักศึกษา

ขั้นตอนการกรอกใบสมัครออนไลน์
ท่านสามารถกรอกใบสมัครออนไลน์ ได้ที่ http://www.mentor.ac/photocontest/register.php
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
ศูนย์แนะแนวการศึกษาต่อต่างประเทศ เมนเทอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล
อาคารรีเจ้นท์เฮ้าส์ ชั้น 16 ถนนราชดำริ ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทร 02 255 5157-9

หมายเหตุ : กรุณาอ่านระเบียบการสมัครให้ละเอียดก่อนกรอกใบสมัครออนไลน์ คณะกรรมการจะพิจารณาเฉพาะใบสมัครที่สมบูรณ์ชัดเจนเท่านั้น

เผยแพร่ : http://contestwar.com

Total Prize Money: 
150,000 Baht
File attachments: 
Date of winner announcement: 
Wed, 2011-03-30 (All day)
Deadline: 
24 Jan 2011 10:00 to 28 Feb 2011 16:00

Members Online

There are currently 0 users online.