^ Back to Top

ประกวดร้องเพลง ลูกทุ่งพันล้าน ประจำปี 2554

ประกวดร้องเพลง ลูกทุ่งพันล้าน ประจำปี 2554

ตลาดพันล้าน “ตลาดมหาชนของคนไทย” ตั้งอยู่ที่ ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมใหญ่ สามพราน นครปฐม
ร่วมกับ สถานีวิทยุเลเบอร์ เรดิโอ เดอะมิวสิค F.M.95.75 MHz. ได้จัดการประกวดร้องเพลง เพื่อสนับสนุนให้เยาวชน และประชาชนทั่วไป ได้มีโอกาสที่จะก้าวขึ้นสู่การเป็นศิลปินอาชีพต่อไป

การประกวด แบ่งเป็น 3 ประเภทดังนี้

  • ประเภทเยาวชน
  • ประเภททั่วไป (ชาย)
  • ประเภททั่วไป (หญิง)

รอบการประกวด สำหรับผู้เข้าประกวดทั้ง 3 ประเภท
1. การประกวดรอบสัปดาห์
จัดให้มีการประกวดขึ้นทุกๆ สัปดาห์ในวันอาทิตย์ที่ 1-3 ของแต่ละเดือน ตั้งแต่เวลา 17.00 น. เป็นต้นไป
เพื่อคัดเลือกผู้ผ่านเข้ารอบ ประจำสัปดาห์ สัปดาห์ละ 2 ตำแหน่ง ได้แก่
1.1.ผู้ชนะเลิศ ประจำสัปดาห์
1.2.รองชนะเลิศ ประจำสัปดาห์

2. การประกวดรอบเดือน
จัดให้มีการประกวดรอบเดือนขึ้นทุกๆ เดือน โดยจัดการประกวดขึ้นในสัปดาห์ที่ 4 ของการประกวด ซึ่งจะคัดเลือกผู้ผ่านเข้ารอบจากการประกวดในรอบสัปดาห์ ทั้ง 6 คน ให้เหลือเพียง 1 ตำแหน่ง เพื่อเข้าประกวดรอบชิงชนะเลิศ หรือรอบปีต่อไป

3. การประกวดรอบชิงชนะเลิศ (รอบปี)
จัดการประกวดรอบชิงชนะเลิศ หรือรอบปี ในเดือนธันวาคม 2554 โดยผู้ชนะเลิศการประกวดในแต่ละเดือน จำนวน 12 คน เพื่อคัดเลือก ผู้ชนะการประกวดร้องเพลงในโครงการ “ลูกทุ่งพันล้าน” ประจำปี 2554 จำนวน 3 ตำแหน่ง ดังนี้
3.1.ผู้ชนะเลิศ
3.2.รองชนะเลิศ อันดับ 1
3.3.รองชนะเลิศ อันดับ 2

รางวัลในการประกวด
ประเภทเยาวชน
1. รางวัลการประกวดรอบสัปดาห์
1.1 รางวัลผู้ชนะเลิศ เงินรางวัล 1,000 บาท
1.2 รางวัลรองชนะเลิศ รับของรางวัล
2. รางวัลการประกวดรอบเดือน
2.1 รางวัลผู้ชนะเลิศ เงินรางวัล 1,500 บาท
3. รางวัลการประกวดรอบปี
3..1. รางวัลผู้ชนะเลิศ เงินรางวัล 30,000 บาท
พร้อมรับถ้วยรางวัล
3.2. รองชนะเลิศ อันดับ 1 เงินรางวัล 10,000 บาท
3.3. รองชนะเลิศ อันดับ 2 เงินรางวัล 5,000 บาท

ประเภทบุคคลทั่วไป (ชาย)
1. รางวัลการประกวดรอบสัปดาห์
1.1 รางวัลผู้ชนะเลิศ เงินรางวัล 1,000 บาท
1.2 รางวัลรองชนะเลิศ รับของรางวัล
2. รางวัลการประกวดรอบเดือน
2.1 รางวัลผู้ชนะเลิศ เงินรางวัล 2,000 บาท
3. รางวัลการประกวดรอบปี
3.1. รางวัลผู้ชนะเลิศ เงินรางวัล 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน)
ได้รับพิจารณาเซ็นสัญญาเข้า เป็นศิลปินในสังกัดตลาดพันล้านต่อไป
3.2. รองชนะเลิศ อันดับ 1 เงินรางวัล 20,000 บาท
3.3. รองชนะเลิศ อันดับ 2 เงินรางวัล 10,000 บาท

ประเภทบุคคลทั่วไป (หญิง)
1. รางวัลการประกวดรอบสัปดาห์
1.1 รางวัลผู้ชนะเลิศ เงินรางวัล 1,000 บาท
1.2 รางวัลรองชนะเลิศ รับของรางวัล
2. รางวัลการประกวดรอบเดือน
2.1 รางวัลผู้ชนะเลิศ เงินรางวัล 2,000 บาท
3. รางวัลการประกวดรอบปี
3.1. รางวัลผู้ชนะเลิศ เงินรางวัล 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน)
ได้รับพิจารณาเซ็นสัญญาเข้า เป็นศิลปินในสังกัดตลาดพันล้านต่อไป
3.2. รองชนะเลิศ อันดับ 1 เงินรางวัล 20,000 บาท
3.3. รองชนะเลิศ อันดับ 2 เงินรางวัล 10,000 บาท

รางวัลพิเศษ
“ผู้เข้าประกวดยอดนิยม” รถจักรยานยนต์ ฮอนด้า 1 คัน สำหรับผู้ชนะการโหวต คะแนนสูงสุด ทาง SMS และคะแนนนิยมหน้าเวที ระหว่างนักร้องที่เข้ารอบชิงชนะเลิศ ประเภทบุคคลทั่วไปทั้งชายและหญิงทุกคน

การตัดสิน
ผู้เข้าประกวดต้องยอมรับการตัดสินของคณะกรรมการประกวด โดยไม่เรียกร้องสิทธิใดๆ

สถานที่จัดการประกวด
จัดการประกวด ณ ลานกิจกรรม ตลาดพันล้าน ถนนเพชรเกษม อ้อมใหญ่ จ.นครปฐม

คุณสมบัติของผู้เข้าประกวดรุ่นเยาวชน
1.ผู้เข้าประกวด ต้องเป็นเด็กชาย - หญิง อายุไม่เกิน 15 ปี นับถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2554
2.ไม่เป็นผู้มีพันธะหรือผูกพันสัญญาใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับอาชีพนักร้อง

คุณสมบัติของผู้เข้าประกวดรุ่นบุคคลทั่วไป
1. ผู้เข้าประกวด ต้องเป็นชาย -หญิง (ตามประเภทที่เข้าประกวด) อายุไม่เกิน 35 ปี นับถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2554
2. ไม่เป็นผู้มีพันธะหรือผูกพันสัญญาใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับอาชีพนักร้อง
3. พร้อมที่จะเซ็นสัญญาเป็นศิลปินในสังกัดของตลาดพันล้าน ไม่น้อยกว่า 3 ปี

การสมัครเข้าประกวด
สมัครได้ที่สถานีวิทยุเลเบอร์ เรดิโอ เดอะ มิวสิค FM.95.75 MHz. ตั้งอยู่ที่ลานกิจกรรม ตลาดพันล้าน
ถนนเพชรเกษม อ้อมใหญ่ จ.นครปฐม หรือสถานีวิทยุที่ร่วมโครงการ
ดาวน์โหลดใบสมัครที่ www.banplengthai.com
ส่งเอกสารทาง E-mail:g.timemedia@gmail.com

เอกสารประกอบการสมัครเข้าประกวด

  1. รูปถ่ายใบหน้าขนาด 1 – 2 นิ้ว หรือรูปถ่ายเต็มตัวเห็นด้านหน้า ขนาดโปสการ์ด 1 ใบ
  2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ใบ (สำหรับผู้สมัครเข้าประกวดในรุ่นบุคคลทั่วไป)
  3. เอกสารอื่นของทางราชการ ที่ระบุวัน เดือน ปีเกิด

เพิ่มเติมอื่นๆ

  1. ผู้เข้าประกวดที่ไม่ได้รับตำแหน่ง ผู้ชนะเลิศประจำเดือนสามารถสมัครเข้าประกวด ได้อีกในเดือนถัดไป จนกว่าจะสิ้นสุดการแข่งขัน แต่ไม่เกิน 3 ครั้งในรอบปี
  2. ผู้เข้าประกวดต้องแต่งกายให้สุภาพ และต้องมาแสดงความสามารถบนเวทีประกวด ต่อหน้าคณะกรรมการตัดสินการประกวด
  3. คณะกรรมการขอสงวนสิทธิที่จะไม่อนุญาตให้ผู้สมัครที่แต่งกาย หรือการปฏิบัติตนไม่เหมาะสมขึ้นเวทีประกวด

ผู้สนับสนุนการประกวด
ตลาดพันล้าน (บริษัท เพิ่มทรัพย์เอราวัณ จำกัด) และบริษัทฯ,ห้างร้านที่ให้ความสนใจ
คณะกรรมการที่ปรึกษา
คุณทัตภณ เกิดเจริญ ประธานกรรมการบริหาร บจก.เพิ่มทรัพย์เอราวัณ
คุณอิทธิพันธ์ สุขพราหมณ์ กรรมการบริหาร บจก.เพิ่มทรัพย์เอราวัณ
คุณแดน บุรีรัมย์
คุณเสริมเวช ช่วงยรรยง
คุณตะวัน นุตะศรินทร์
คณะกรรมการจัดประกวด
1.คุณยุทธชาติ เกรียงไกร
2.คุณทิพวรรณ์ กรุงเกตุ
3.ทีมงานจีไทม์มีเดีย และสถานีวิทยุ เลเบอร์ เรดิโอ
คณะกรรมการตัดสิน
อาจารย์วิเชียร คำเจริญ (ลพ บุรีรัตน์)
อาจารย์ประยงค์ ชื่นเย็น
อาจารย์แดน บุรีรัมย์
อาจารย์สมบัติ เมืองอุบล
อาจารย์นิรันดร์ โกศัยกานนท์

เผยแพร่ : www.contestwar.com

Total Prize Money: 
500,000 Baht
File attachments: 

Members Online

There are currently 0 users online.