^ Back to Top

ประกวดวรรณกรรม รางวัลแว่นแก้ว ครั้งที่ 12 ปี 2558

ประกวดวรรณกรรม รางวัลแว่นแก้ว ครั้งที่ 12 ปี 2558

บริษัท นานมีบุ๊คส์ จำกัด ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดวรรณกรรม รางวัลแว่นแก้ว ครั้งที่ 12 ปี 2558 ชิงโล่พระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 570,000 บาท

ประเภทการประกวด
1. ประเภทนิทานภาพส่งเสริมคุณธรรม (อายุ 3-8 ปี)
2. ประเภทหนังสือภาพเสริมความรู้ (อายุ 3-8 ปี)
3. ประเภทนวนิยายสำหรับเยาวชน (อายุ 12-18 ปี)
4. ประเภทสารคดีสำหรับเยาวชน (อายุ 12-18 ปี)
5. ประเภทนวนิยายสำหรับผู้ใหญ่ (อายุ 18 ปีขึ้นไป)
6. ประเภทสารคดีสำหรับผู้ใหญ่ (อายุ 18 ปีขึ้นไป)

กำหนดระยะเวลา

  • เปิดรับผลงานตั้งแต่วันนี้ - 20 มกราคม 2559
  • ประกาสผล พฤษภาคม 2559

กณฑ์และเงื่อนไขของต้นฉบับผลงานที่ส่งเข้าประกวด
1. ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดต้องไม่เคยได้รับรางวัลใด ๆ จากโครงการประกวด วรรณกรรมรางวัลแว่นแก้ว หรือจากโครงการประกวดรางวัล นานมีบุ๊คส์ อะวอร์ด
2. ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดต้องมีสัญชาติไทย และต้องเป็นผู้เขียนเรื่องด้วยตนเอง
3. ผลงานต้องเป็นเรื่องที่เขียนหรือวาดขึ้นใหม่ ไม่แปล ไม่ได้ลอกเลียนหรือดัดแปลงมาจากเค้าโครงเรื่องอื่นหากพบว่ามีการละเมิดลิขสิทธิ์ ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดจะถูกตัดสิทธิ์จากการประกวดและต้องเป็นผู้รับผิดตามกฎหมายแต่เพียงผู้เดียว
4. ผลงานที่ส่งเข้าประกวดต้องไม่เคยส่งเข้าประกวด หรือได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ในรูปแบบใด ๆ ในเชิงพาณิชย์
5. ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดสามารถส่งเป็นผลงานเดี่ยวหรือกลุ่ม (กลุ่มละไม่เกิน 2 คน) และมีสิทธิ์ส่งผลงานเข้าประกวดคนละ (หรือกลุ่มละ) ไม่เกิน 2 เรื่อง
6. ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดต้องกรอกข้อมูลส่วนตัวลงในแบบฟอร์มที่บริษัทจัดให้ และส่งมาพร้อมต้นฉบับพร้อมสำเนา รวมจำนวน 4 ชุด โดยติดต่อขอรับแบบฟอร์มดังกล่าวได้ที่ บริษัท นานมีบุ๊คส์ จำกัด หรือดาวน์โหลดได้ที่ www.nanmeebooks.com (ผู้ส่งผลงานต้องให้ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์จริงที่สามารถติดต่อได้สะดวกแก่บริษัท)
7. ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดจะต้องทำสำเนาต้นฉบับเก็บไว้ เพราะทางบริษัทจะไม่ส่งต้นฉบับคืนให้
8. ผลงานที่ได้รับรางวัล บริษัทสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาจัดพิมพ์เผยแพร่เป็นแห่งแรก โดยมีระยะเวลาในสัญญาไม่ต่ำกว่า 5 ปี
9. ผลงานที่เข้ารอบสุดท้ายและผลงานที่มีการตัดสินให้ได้รับรางวัลนอกเหนือจากที่ได้กำหนดไว้ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณา จัดพิมพ์และเผยแพร่เป็นแห่งแรก
10. ผลงานที่ได้รับการจัดพิมพ์ทุกเรื่องเป็นลิขสิทธิ์ของผู้เขียน โดยบริษัทจ่ายค่าลิขสิทธิ์ในการจัดพิมพ์ให้ผู้เขียน 10% ของยอดขาย
11. ผู้เขียนที่ได้รับรางวัลต้องยินยอมให้มีการตรวจแก้ต้นฉบับตามระบบบรรณาธิการต้นฉบับในการพิมพ์เป็นเล่ม
12. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการงดให้รางวัลใดรางวัลหนึ่ง กรณีผลงานที่ส่งเข้าประกวดไม่ผ่านเกณฑ์การตัดสินของคณะกรรมการ
13. การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาด

รางวัลการประกวด

  • รางวัลชนะเลิศ ประเภทละ 1 รางวัล รางวัลละ 50,000 บาท พร้อมโล่พระราชทาน
  • รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ประเภทละ 1 รางวัล  รางวัลละ 30,000  บาท พร้อมโล่พระราชทาน
  • รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ประเภทละ 1 รางวัล  รางวัลละ 10,000  บาท พร้อมโล่พระราชทาน
  • รางวัลชมเชย ประเภทละ 2 รางวัล รางวัลละ 5,000 บาท พร้อมโล่พระราชทาน

ส่งผลงานมาที่
บริษัท นานมีบุ๊คส์ จำกัด
เลขที่ 11 ซอยสุขุมวิท 31 (สวัสดี)  ถนนสุขุมวิท
แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
วงเล็บมุมซองว่า โครงการประกวดวรรณกรรม
รางวัล "แว่นแก้ว" ครั้งที่ 12 ปี 2558

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

  • โครงการประกวดรางวัลวรรณกรรม “แว่นแก้ว”
  • โทรศัพท์. 0-2662-3000 ต่อ 5272 , 5215
  • โทรสาร.  0-2662-0334 , 0-2662-1505
  • e-mail: wankaew@nanmeebooks.com
Total Prize Money: 
570,000 Baht
Deadline: 
13 Aug 2015 10:00 to 20 Jan 2016 16:00

Members Online

There are currently 0 users online.