^ Back to Top

ประกวดออกแบบเข็มกลัดที่ระลึก เฉลิมฉลองความสัมพันธ์ "มิตรภาพไทย-เบลเยียม"

ประกวดออกแบบเข็มกลัดที่ระลึก เฉลิมฉลองความสัมพันธ์ "มิตรภาพไทย-เบลเยียม"

มูลนิธิเจ้าพระยาอภัยราชาสยามานุกูลกิจ ร่วมกับ สถานทูตเบลเยียมประจาประเทศไทย, กระทรวงการต่างประเทศ, กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, กองบัญชาการตารวจตะเวนชายแดน, บริษัท บิวตี้เจมส์แฟคตอรี่ จำกัด และ นิตยสาร Solitaire ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบเข็มกลัดที่ระลึกเนื่อง เฉลิมฉลองความสัมพันธ์ "มิตรภาพไทย-เบลเยียม" ชิงทองคำแท่งบริสุทธิ์ แบบเข็มกลัดที่ได้รับรางวัลอันดับที่ 1-5 จะถูกนามาผลิตโดย บริษัทบิวตี้เจมส์ แฟคตอรี่ จากัด และนำไปจัดแสดง

หลักเกณฑ์ในการประกวด และคุณสมบัติผู้สมัคร
1. การประกวดครั้งนี้เหมาะสาหรับผู้มีใจรักในการออกแบบเครื่องประดับ ที่มีความคิดสร้างสรรค์ โดยมีอายุระหว่าง 17-45 ปี
2. ผู้เข้าประกวดสามารถวาดภาพและลงสีเครื่องประดับด้วยมือ หรือ สร้างแบบโดย ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ได้
3. ผู้เข้าประกวดต้องส่งผลงานแบบวาดเข็มกลัดจานวน 1 ชิ้นงาน ลงบนกระดาษ A4 ติดบนกระดาษสีดา โดยให้มีกรอบห่างด้านละ 2 นิ้ว ขนาดชิ้นงาน เส้นผ่าศูนย์กลางไม่เกิน 8x8 เซนติเมตร

 • 4. ผู้ส่งผลงานจะต้องออกแบบภายใต้แนวคิด ที่ให้แสดงถึงความสัมพันธ์ มิตรภาพ อันดีระหว่างสองประเทศ (Celebrating an Everlasting Friendship between The Kingdom of Thailand and The Kingdom of Belgium) โดยเลือกจาก concept เช่น
 • ความสัมพันธ์ อันดี ,มิตรภาพระหว่างสองราชวงศ์ ไทยและเบลเยียม (Celebrate the Friendship between the royal families) ที่ต่อเนื่องยาวนาน ไม่มีที่สิ้นสุด (infinity)
 • มิตรภาพระหว่างสองประเทศ ( The Long Lasting good relationship)
 • สัญลักษณ์ของงาน (LoGo)
 • Concept หรือ แรงบันดาลใจอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับทั้งสองประเทศ โดยสามารถศึกษารายละเอียดโครงการเพิ่มเติม ผ่านทางเฟซบุ๊คแฟนเพจ https://www.facebook.com/thaibelgianfriendship2015 หรือหากต้องการไฟล์ข้อมูลโครงการเพื่อศึกษาสามารถส่งอีเมล์แจ้งได้ที่ thaibelgianfriendship2015@hotmail.com

5. ระบุชื่อผลงาน พร้อมทั้งบรรยายแนวความคิดสั้นๆลงบนกระดาษขนาด 2x4 นิ้ว และแปะลงบนมุมขวาล่างของกระดาษแข็งสีดา โดย ห้ามระบุชื่อนามสกุล และ ประวัติของผู้เข้าประกวดลงบนด้านหน้าของผลงาน
6. กรอกรายละเอียดให้ครบถ้วนลงในใบสมัคร และติดใบสมัครไว้ที่ด้านหลังผลงาน
7. ผลงานที่ส่งเข้าประกวดทุกชิ้นต้องเป็นผลงานที่ผู้ส่งเข้าประกวดออกแบบเอง ห้ามลอกเลียนแบบ ดัดแปลง หรือละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้อื่น และผลงานต้อง ไม่เคยส่งเข้าประกวด หรือ ชนะการประกวดที่ใดมาก่อน
8. ผลงานที่ส่งเข้าประกวดสามารถประกอบด้วย เพชร , อัญมณี ชนิดใดก็ได้ และสามารถนาเทคนิคอื่นๆเข้ามาใช้ในการออกแบบผลงานได้ แต่ต้องสามารถผลิตได้จริง และสามารถจาหน่ายได้ในอุตสาหกรรมอัญมณี และ เครื่อง ประดับ
9. ผู้ส่งผลงานเข้าประกวด มีสิทธิ์ส่งผลงานได้คนละไม่เกิน 1 ผลงาน หมดเขตรับผลงานวันที่ 30 สิงหาคม 2558 (จะถือวันที่ประทับตราไปรษณีย์เป็นหลัก โดยวันที่ดังกล่าวต้องไม่เกินกาหนดการรับผลงาน)
10. ส่งผลงานทางไปรษณีย์ ได้ที่ มูลนิธิเจ้าพระยาอภัยราชาสยามานุกูลกิจ เลขที่ 88 หมู่ 9 บ้านหนองแว่น ตำบลแม่จัน อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย 57110
11. ผลงานที่ได้รับรางวัลจานวน 5 ชิ้น ทางมูลนิธิขอสงวนสิทธิ์ในการเผยแพร่ และ ถือเป็นลิขสิทธิ์ของมูลนิธิเจ้าพระยาอภัยราชาสยามานุกูลกิจ แต่เพียงผู้เดียว และ คณะกรรมการตัดสินสามารถใช้สิทธิ์ในการปรับแก้ดัดแปลงผลงานเพื่อประโยชน์ในการใช้งานจริงต่อไป

รางวัลการประกวด

 • รางวัลชนะเลิศ ทองคำแท่งบริสุทธิ์ 99.99% ขนาด 1 ออนซ์ (31.1 กรัม)
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ทองคคำแท่งบริสุทธิ์ 99.99% ขนาด 10 กรัม
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 3 ทองคคำแท่งบริสุทธิ์ 99.99% ขนาด 5 กรัม
 • รางวัลชมเชยอันดับที่ 4 ทองคคำแท่งบริสุทธิ์ 99.99% ขนาด 2.5 กรัม
 • รางวัลชมเชยอันดับที่ 5 ทองคคำแท่งบริสุทธิ์ 99.99% ขนาด 1 กรัม

นอกจากนี้ยังมี ของที่ระลึก จากบริษัท อีลีท พับลิชชิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด มอบให้ผู้ชนะการประกวดทั้ง 5 ท่านด้วย

ประกาศผลการประกวด
ประกาศผลวันที่ 15 กันยายน 2558 ผ่านทาง https://www.facebook.com/thaibelgianfriendship2015

หลักเกณฑ์ในการตัดสิน
1. ผลงานมีความโดดเด่นน่าสนใจสวยงามจดจาง่ายและสื่อความหมายถึงความสัมพันธ์อันดีงามและยาวนานระหว่างสองประเทศ / สองราชวงศ์
2. การสื่อความหมายและความคิดสร้างสรรค์
3. ความสวยงามและความครบถ้วนขององค์ประกอบ
4. มีความเหมาะสมสามารถนาไปใช้ได้จริง

หมายเหตุ

 • เจ้าของผลงานที่ได้รับคัดเลือกทั้ง 5 ชิ้น จะต้องสามารถเข้าร่วมงานกาล่าดินเนอร์ในวันที่ 3 พฤศจิกายน 2558 ณ โรงแรมพลาซ่า แอทธินี เวลา 19.00 น. ได้ด้วย มิเช่นนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์
 • หากผู้ที่ได้รับรางวัลพานักอยู่ต่างจังหวัด หรือ ต่างประเทศ จะต้องออกค่าใช้จ่ายในการมารับรางวัลด้วยตัวเอง อาทิเช่น ค่าตั๋วเครื่องบิน ค่าที่พัก ค่ายานพาหนะ เป็นต้น
 • เจ้าของผลงานตกลงให้คณะผู้จัดงาน นาแบบวาดที่เข้ารอบตัดสินมาผลิตเป็นเข็มกลัดจริง โดยชิ้นงานเข็มกลัดดังกล่าวให้ตกเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้จัดงานแต่เพียงผู้เดียว ทั้งนี้เจ้าของผลงาน และ ผู้สนับสนุนการผลิตชิ้นงานสามารถนาแบบวาดของตนเองไปใช้ต่อยอดสร้างผลงานอื่นๆต่อไปได้ตามที่ตกลงกันทั้งสองฝ่าย
 • ในกระบวนการผลิต ผู้ผลิตสามารถปรับเปลี่ยนวัตถุดิบอัญมณีได้ตามความเหมาะสม
 • ผู้จัดงานอาจมีการเปลี่ยนแปลง รายละเอียดในกิจกรรมต่างๆ ซึ่งจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  • หากไม่มีผลงานชิ้นใดผ่านเกณฑ์การตัดสินจากคณะกรรมการ จะไม่มีการประกาศผู้รับรางวัล
  • ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สุดและจะไม่ส่งคืนผลงานให้ผู้เข้าร่วมการประกวดที่ไม่ได้รับรางวัล
 • สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ มูลนิธิเจ้าพระยาอภัยราชาสยามานุกูลกิจ ทางอีเมล์ thaibelgianfriendship2015@hotmail.com

ตัวอย่างแบบวาด

ขนาดชิ้นงาน เส้นผ่าศูนย์กลาง ไม่เกิน 8x8 เซนติเมตร

ติดต่อสอบถาม

 • มูลนิธิเจ้าพระยาอภัยราชาสยามานุกูลกิจ
 • อีเมล์ thaibelgianfriendship2015@hotmail.com
 • www.facebook.com/thaibelgianfriendship2015

ข่าวประชาสัมพันธ์ : Thai-Belgian Friendship

Deadline: 
09 Aug 2015 10:00 to 30 Aug 2015 16:00

Members Online

There are currently 0 users online.