^ Back to Top

ประกวดออกแบบเข็มกลัด

ประกวดออกแบบเข็มกลัดที่ระลึก เฉลิมฉลองความสัมพันธ์ "มิตรภาพไทย-เบลเยียม"

ประกวดออกแบบเข็มกลัดที่ระลึก เฉลิมฉลองความสัมพันธ์ "มิตรภาพไทย-เบลเยียม"

มูลนิธิเจ้าพระยาอภัยราชาสยามานุกูลกิจ ร่วมกับ สถานทูตเบลเยียมประจาประเทศไทย, กระทรวงการต่างประเทศ, กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, กองบัญชาการตารวจตะเวนชายแดน, บริษัท บิวตี้เจมส์แฟคตอรี่ จำกัด และ นิตยสาร Solitaire ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการปร

Deadline: 
Sun, 2015-08-30 16:00
Subscribe to RSS - ประกวดออกแบบเข็มกลัด

Members Online

There are currently 0 users online.