^ Back to Top

ประกวดถ่ายภาพงานแห่เทียนโคราช หัวข้อ “สืบสาน...วิถีประเพณีแห เทียนโคราช”

ประกวดถ่ายภาพงานแห่เทียนโคราช หัวข้อ “สืบสาน...วิถีประเพณีแห เทียนโคราช”

บริษัท นิคอน เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมกับ เทศบาลนครนครราชสีมา ขอเชิญนิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดถ่ายภาพงานแห่เทียนโคราช : ประเภท “มืออาชีพ” งานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา จ.นครราชสีมา ประจำปี ๒๕๕๘ หัวข้อ “สืบสาน...วิถีประเพณีแห่เทียนโคราช” ชิงเงินรางวัล และของรางวัลอื่นๆ มากมาย

วัตถุประสงค์

  • เพื่อสงเสริมและอนุรักษ์ประเพณีแหเทียนในวันเข้าพรรษาของจังหวัดนครราชสีมา ผ่านศิลปะการถ่ายภาพ
  • เพื่อส่งเสริมศิลปะการถ่ายภาพใหเป็นที่แพร่หลาย
  • เพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจการทองเที่ยวภายในจังหวัดนครราชสีมา

ผู้มีสิทธิ์ส่งภาพถ่ายเข้าประกวด

  • ประชาชนทั่วไป, นิสิต และนักศึกษา
  • ไม่จำกัดเพศ และอายุ

กำหนดการการส่งภาพเข้าประกวด

  • สามารถส่งผลงานเข้าประกวดไดระหว่างวันที่ 10-17 สิงหาคม 2558 ก่อนเวลา 16.00 น. ในวันและเวลาราชการ
  • ประกาศผลผูไดรับรางวัล 25 สิงหาคม 2558 ประกาศผลรางวัลทาง www.facebook.com/koratcandle และ www.koratcity.go.th

ติดต่อสอบถาม
โทร 061-025-1931, 044-275-933

Deadline: 
10 Aug 2015 10:00 to 17 Aug 2015 16:00

Members Online

There are currently 0 users online.