^ Back to Top

ประกวดไอเดียริเริ่มกิจการเพื่อสังคม Asia Social Innovation Award 2015

Asia Social Innovation Award 2015

Asia Social Innovation Award (ASIA) ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดไอเดียริเริ่มกิจการเพื่อสังคม "Asia Social Innovation Award 2015" (ฮ่องกง - ไต้หวัน - ไทย - ประเทศอื่นๆ ในเอเชีย) ชิงเงินรางวัล พร้อมเดินทางเพื่อร่วมงาน Social Start-up Week, เข้าร่วม CVC Entrepreneurs' Lab เพื่ออบรมทักษะการเป็นผู้ประกอบการสังคม และสมาชิก House of Social Innovators เป็นเวลา 1 ปี

เกี่ยวกับ ASIA
ถึงเวลาแล้วที่จะคิดเปลี่ยนแปลงเมือง! เมืองต่างๆ ในประเทศในเอเชียประสบปัญหาคล้ายคลึงกัน เช่นประชากรสูงอายุ สิ่งแวดล้อมเป็นพิษ และความยากจน ทุกคนสามารถเริ่มคิดแก้ไขปัญหาเหล่านี้ได้ ด้วยการริเริ่มไอเดียกิจการเพื่อสังคมที่เป็นนวัตกรรมและมีความยั่งยืน เพื่อพัฒนาเมืองที่เราอยู่อาศัย

Asia Social Innovation Award (ASIA) เป็นการประกวดแนวคิดกิจการเพื่อสังคมที่เริ่มต้นเมื่อปี พ.ศ.2551 โดยมีเป้าหมายที่จะส่งเสริมความเป็นผู้ประกอบการสังคมและแนวคิดธุรกิจ 2.0 ในเอเชีย ผ่านการประกวดแนวคิดนวัตกรรมทางสังคม การประกวดนี้เป็นพื้นที่กลางให้ผู้ประกอบการหน้าใหม่สามารถริเริ่มโครงการได้ ผ่านความร่วมมือกับเครือข่ายในประเทศต่างๆ และการแลกเปลี่ยนความเชี่ยวชาญ

ASIA 2015

 • ระยะที่ 1: ประกวดระดับประเทศ
  คัดเลือกผู้ชนะ 3 คนจากไอเดียที่ส่งประกวดของแต่ละประเทศ ได้แก่ ฮ่องกง, ไต้หวัน, ประเทศไทย และประเทศอื่นๆ ในเอเชีย รับรางวัล Best Social Start-up Idea ในประเทศนั้นๆ
 • ระยะที่ 2: เข้ารับการอบรมผู้ประกอบการสังคมที่ CVC Entrepreneurs' Lab
  เชิญผู้ชนะที่ได้รางวัล Best Social Start-up Idea ในแต่ละประเทศ มาเข้าร่วมกิจกรรมในสัปดาห์ Social Startup ที่ฮ่องกง ระหว่างวันที่ 20-22 พฤศจิกายน 2015. เพื่อเป็นโอกาสในการพัฒนาไอเดียและแผนธุรกิจให้แหลมคมชัดเจนมากขึ้น ด้วยการเข้ารับการอบรมที่ CVC Entrepreneurs' Lab (นาโดย CVC Capital Partners ซึ่งเป็นบริษัทลงทุน Private Equity ชั้นนา) ก่อนที่จะนาเสนอไอเดียต่อคณะกรรมการเพื่อตัดสินรางวัลสูงสุดในสัปดาห์เดียวกัน
 • ระยะที่ 3: ประกวดระดับเอเชีย
  คัดเลือกผู้ชนะรางวัลสูงสุดหนึ่งคน จากการนาเสนอในวันประกวด Grand Award of Social Innovator 2015.

เริ่มต้นอย่างไร?
เริ่มด้วยความคิดธุรกิจและคิดผลกระทบทางสังคม
1. เลือกประเด็นปัญหาเกี่ยวกับเมืองที่คุณคิดว่าสาคัญที่สุดและมีความสนใจมุ่งมั่นที่จะแก้ไข
2. พัฒนาแนวคิดธุรกิจที่จะแก้ไขปัญหานั้นได้ อาจด้วยการเริ่มสร้างกิจการเพื่อสังคมใหม่ หรือนาทางแก้ปัญหาสังคมเข้ามาผนวกกับธุรกิจที่มีอยู่แล้วก็ได้

การส่งไอเดียประกวด
ส่งไอเดียของคุณในรูปแบบคาบรรยายขนาดสั้น 200-500 คาเป็นภาษาอังกฤษหรือภาษาจีน หรือวิดีโอ มาที่ www.socialinnovationaward.asia/submit

ข้อมูลที่ส่ง ประกอบด้วย
1. ชื่อโครงการและสถานะของโครงการ (ยังเป็นแนวคิด, อยู่ในระยะทดลอง, เป็นกิจการเรียบร้อยแล้ว)
2. ประเด็นปัญหาของเมืองที่ต้องการแก้ไข และเหตุผลที่ต้องแก้ไขปัญหานั้น
3. แนวคิดของโครงการ (200-500 คำ ภาษาอังกฤษหรือจีน) เน้นความคิดทางธุรกิจ
4. บทสรุปโดยย่อของโครงการ
5. ข้อมูลส่วนตัวของผู้ส่งประกวด

ประเภทรางวัล

 • Best Social Start-up Idea
  3 รางวัลสาหรับผู้ประกวดจากแต่ละประเทศ (ฮ่องกง, ไต้หวัน, ประเทศไทย, และประเทศอื่นๆ ในเอเชีย) และแข่งขันเพื่อชิงรางวัลสูงสุด Grand Award of Social Innovator 2015
 • Grand Award of Social Innovator 2015
  ไอเดียริเริ่มกิจการเพื่อสังคมที่ดีที่สุดในเอเชีย
 • Best Multimedia Award (สำหรับผู้ประกวดจากฮ่องกงเท่านั้น)
  ไอเดียที่ดีที่สุดที่นาเสนอในรูปแบบมัลติมีเดีย

เงินรางวัล

 • HK$2,000 (ประมาณ US$250 หรือ 8,250 บาท) บวกอีก HK$2,000 สาหรับผู้ชนะรางวัลสูงสุด Grand Award of Social Innovator 2015
 • การสนับสนุนการเดินทางเพื่อร่วมงาน Social Start-up Week ที่ฮ่องกง ระหว่างวันที่ 20-22 พฤศจิกายน 2558
 • การเข้าร่วม CVC Entrepreneurs' Lab เพื่ออบรมทักษะการเป็นผู้ประกอบการสังคม
 • สมาชิก House of Social Innovators เป็นเวลา 1 ปี

เกณฑ์การตัดสิน

 • (Creativity ความคิดสร้างสรรค์ (20%)
  ไอเดียธุรกิจที่เป็นนวัตกรรม ที่ใช้ทุนและทรัพยากรมนุษย์ในเมือง
 • Social Need Solubility การแก้ไขปัญหาสังคมได้ (20%)
  ไอเดียที่มีกลุ่มลูกค้าและผู้ได้รับผลประโยชน์ที่ชัดเจน มีการนาเสนอคุณค่าที่ชัดเจนสาหรับแต่ละภาคส่วน
 • Feasibility ความเป็นไปได้ในการทาจริง (20%)
  ความเป็นไปได้ในทางเทคนิคและทางการตลาดของไอเดีย
 • Sustainability ความยั่งยืน (20%)
  ไอเดียมีการนาเสนอแนวทางที่ชัดเจนในการสร้างความยั่งยืนทางการเงินหรือผลกาไร
 • Scalability การขยายผล (20%)
  ขนาดของตลาดที่เหมาะสม แข่งขันได้ ที่ส่งผลต่อศักยภาพในการเติบโตและสร้างผลกระทบ

ตารางเวลา ASIA 2015

 • 13 กรกฎาคม เปิดรับไอเดีย
 • 28 กันยายน ปิดรับไอเดีย สำหรับผู้ประกวดจากเอเชีย
 • 12 ตุลาคม ปิดรับไอเดีย เฉพาะสำหรับผู้ประกวดจากฮ่องกง
 • ปลายเดือนตุลาคม ประกาศผล สำหรับผู้ประกวดจากเอเชีย
 • ต้นเดือนพฤศจิกายน ประกาศผล เฉพาะสาหรับผู้ประกวดจากฮ่องกง
 • 20-22 พฤศจิกายน
  • CVC Entrepreneurs' Lab (อบรมการเป็นผู้ประกอบการสังคม)
  • Grand Finals: วันนาเสนอไอเดียต่อหน้าคณะกรรมการ
  • ประกาศผล Grand Finals และพิธีมอบรางวัล

*หากมีข้อมูลส่วนใดที่ไม่ตรงกันระหว่างเอกสารฉบับนี้กับข้อมูลบนเว็บไซต์ กรุณายึดตามเว็บไซต์ www.socialinnovationaward.asia/index.html เป็นสำคัญ

ติดต่อสอบถาม
enquiry@socialinnovationaward.asia

รายละเอียดเพิ่มเติม

 • changefusion.org/asia2015-competition/
 • www.socialinnovationaward.asia/index.html
Contest Type: 
Deadline: 
29 Jul 2015 10:00 to 28 Sep 2015 16:00

Members Online

There are currently 0 users online.