^ Back to Top

ประกวดออกแบบสัญลักษณ์ (Mascot) Drugswar

ปลุกพลังแห่งความคิด เพื่อการสร้างสรรค์และสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด กับโครงการ "ประกวดออกแบบสัญลักษณ์ (Mascot) ประจำเว็บไซต์ Drugswar.net"

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) ได้จัดทำโครงการประกวดออกแบบสัญลักษณ์ (Mascot) ประจำเว็บไซต์ Drugswar.net "เล่นเกมอย่างสร้างสรรค์สร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด" ขึ้น เพื่อคัดเลือกแบบสัญลักษณ์ (Mascot) จำนวน 1 แบบ สำหรับเป็นการแสดง อัตลักษณ์ของ www.drugswar.net ที่ มีคุณค่าเชิงการออกแบบ ภายใต้กระบวนการมีส่วนร่วมของเยาวชนและประชาชนทั่วไปเพื่อรณรงค์ป้องกันและ เฝ้าระวังไม่ให้เด็กและเยาวชนใช้เกมคอมพิวเตอร์ไปในทาง ที่ผิดหรือมีแบบแผนการประพฤติตนไปในทางที่ไม่เหมาะสมจากผลพวงของการเล่นเกม คอมพิวเตอร์ รวมถึงกระตุ้นเตือนให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องตระหนักถึงปัญหาที่เผชิญอยู่ และหันมาร่วมกันเพื่อช่วยดูแล เด็กและเยาวชนซึ่งเป็นกลุ่มที่ตกอยู่ในภาวะเสี่ยงให้พ้นจากปัญหายาเสพติดและ เป็นทรัพยากรบุคคล ของสังคมที่มีคุณภาพต่อไป

กรอบและแนวความคิดในการออกแบบ

1. การออกแบบสัญลักษณ์ (Mascot) ประจำเว็บไซต์ Drugswar.net จะต้องสื่อให้เห็นถึงเจตนารมณ์การส่งเสริมให้สมกับสโลแกนของ Drugswat.net "เล่นเกมอย่างสร้างสรรค์สร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด"
2. การออกแบบสัญลักษณ์ (Mascot) ตามข้อ 1 ต้องมีรูปแบบที่สร้างความสนใจแก่ผู้พบเห็น โดยมีรูปแบบที่ใช้สีสันสวยงาม มีความน่ารักมีบุคลิกที่ร่าเริงและแสดงความฉลาดเฉลียว รวมทั้งมีความเป็นมิตรพร้อมกับสะท้อนแนวคิดตามที่กำหนดไปพร้อมกัน
3. การออกแบบสัญลักษณ์ (Mascot) ตามข้อ 1 และ 2 จะเป็นคนสัตว์สิ่งของหรือสัญลักษณ์ใดก็ได้โดยผู้ออกแบบต้องให้ความเห็น และความหมายของสัญลักษณ์ (Mascot) ที่ออกแบบและนำเสนออย่างชัดเจน

ข้อกำหนดสำหรับการประกวดออกแบบสัญลักษณ์ (Mascot) ของ Drugswar.net

1. ผู้เข้าประกวด ต้องเป็นนักเรียน นิสิต นักศึกษาอายุไม่เกิน 25 ปี สามารถส่งผลงานได้ไม่จำกัดจำนวน
2. ออกแบบและตั้งชื่อสัญลักษณ์ (Mascot) ที่สื่อถึงแนวคิดและเนื้อหาในการออกแบบตามที่ระบุไว้ในส่วน "กรอบและแนวความคิดในการออกแบบ" ข้างต้น
3. มีองค์ประกอบของการออกแบบในภาพที่สวยงามจดจำง่าย และไม่ซ้ำกับผลงานที่เคยมีการเผยแพร่หรือเป็นที่รู้จักมาแล้ว
4. การออกแบบสัญลักษณ์ (Mascot) ให้ทำการออกแบบ ในอิริยาบถต่างๆ ของสัญลักษณ์ (Mascot) ดังนี้
- ท่าตรง 3 ภาพ คือ ด้านหน้า ด้านข้าง และด้านหลัง
- อิริยาบถต่างๆที่แสดงถึงแนวคิดการออกแบบและการสื่อความหมาย 2 ภาพ

5. การส่งผลงานการออกแบบ ให้เจ้าของผลงานส่งเป็นรูปแบบดังนี้

- ส่งต้นฉบับผลงานการออกแบบโดยติดบนกระดาษแข็งหรือ แผ่นพลาสติกลูกฟูก
ขนาด A4 1 ภาพ : 1 แผ่น จำนวน 1 ชุด
- ส่งผลงานการออกแบบเป็นไฟล์ในแผ่น CD / DVD โดยบันทึกในสกุล jpg หรือ pdf
(ความละเอียดไม่น้อยกว่า 300 dpi)

***อนึ่ง อนึ่ง การส่งผลงานการออกแบบโดยติดบนกระดาษแข็ง หรือ แผนพลาสติกลูกฟูก (ตามแบบแรก) ต้องส่งพร้อมกับใบสมัครที่กำหนด 1 ใบ : 1 ชิ้นงาน โดยแนบพร้อมผลงานที่ส่งเข้าประกวด
6. คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจะคัดเลือกผลงานที่มีความโดดเด่นจำนวนหนึ่งเพื่อนำไปโหวตในเว็บไซต์ www.drugswar.net ระหว่าง วันที่ 18 – 24 ธันวาคม 2553 เพื่อพิจารณาคัดเลือกรับรางวัล "Popular Vote" จาก Drugswar.net
7. การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
8. ผลงานที่ได้รับการคัดเลือกถือเป็นกรรมสิทธิ์ของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
9. สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับปรุงแก้ไขเพื่อนำไปใช้ตามความเหมาะสม
10. ผลงานที่ส่งเข้าประกวด จะต้องไม่เคยผ่านการแสดงหรือประกวดที่ใดมาก่อน และผู้ส่งผลงานต้องรับผิดชอบ หากผลงานนั้นละเมิดลิขสิทธิ์หรือสิทธิ์อื่นใดของบุคคลอื่น
11. ผลการตัดสินของคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิถือเป็นที่สุด จะอุทธรณ์มิได้ และสำหรับผลงาน ที่ไม่ได้รับรางวัล สามารถมาขอรับภาพคืนได้ ในวันที่ 8 มกราคม 2554 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ หากไม่มารับในเวลาที่กำหนดถือว่าท่านสละสิทธิ์

เกณฑ์ในการตัดสินผลงานประกวด

1. แนวคิดการออกแบบ
2. ความคิดสร้างสรรค์
3. การสื่อความหมาย
4. ความเหมาะสมกับการใช้งานได้จริง

**การตัดสินผลงานฯขั้นที่ 1 จะใช้เกณฑ์ในข้อ 1 - 2
***การตัดสินผลงานขั้นที่ 2 จะใช้เกณฑ์ ทั้ง 4 ข้อ ในการให้คะแนนผลงาน

รายละเอียดของรางวัล : แบ่งออกเป็น 4 รางวัลดังนี้

1. รางวัลชนะเลิศ โล่เกียรติยศ พร้อมเงินรางวัล 30,000.- บาท
2. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ใบประกาศเกียรติคุณ พร้อมเงินรางวัล 15,000.- บาท
3. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ใบประกาศเกียรติคุณ พร้อมเงินรางวัล 10,000.- บาท
4. รางวัล "Popular Vote" 1 รางวัล ใบประกาศเกียรติคุณ พร้อมเงินรางวัล 10,000.- บาท

สถานที่สำหรับการส่งผลงาน

ผู้สนใจสามารถส่งผลงานและใบสมัครด้วยตนเองหรือทางไปรษณีย์ (EMS) มาได้ที่ ฝ่าย สร้างสรรค์และ พัฒนาธุรกิจ บริษัท ชายน์ ดีไซน์ จำกัด เลขที่ 382 อาคารไนซ์ 2 ชั้น 5 ห้อง 5 บี ถ.รัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอกเขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320 (วงเล็บมุมซองว่าการประกวด Mascot)

กำหนดหมดเขตการรับผลงาน

1. ทางไปรษณีย์ : ตั้งแต่ วันที่ 14 ตุลาคม 2553 ไปจนถึงวันที่ 13 ธันวาคม 2553 โดยถือวันที่ประทับตราไปรษณียากร ต้นทาง
2. การส่งผลงานด้วยตัวเอง : สามารถส่งผลงานได้ ระหว่างวันที่ 11 – 13 ธันวาคม 2553 ในวันและเวลาราชการ ณ บริษัท ชายน์ ดีไซน์ จำกัด (ตามที่อยู่ได้แจ้งไว้ข้างต้น)

กำหนดการประกาศผลการประกวด

1. ประกาศผลผู้ได้รับรางวัลทางเว็บไซต์ www.drugswar.net , www.galyanivadhana.org และ www.hitsplay.com ในวันที่ 27 ธันวาคม 2553 (ผู้ที่ได้รับรางวัลจะได้รับการติดต่อจากบริษัท
ชายน์ ดีไซน์ จำกัด)
2. จัดพิธีมอบรางวัล ในวันศุกร์ที่ 9 มกราคม 2554 พร้อมจัดนิทรรศการแสดงผลงานที่ได้รับรางวัลและผลงานเข้ารอบสุดท้าย ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

ข้อมูลเพิ่มเติม และ ดาวน์โหลดใบสมัคร

ผู้สนใจ สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่นี่ หรือไปที่หน้าเว็บไซต์ www.drugswar.net แล้วไปที่ส่วนของดาวน์โหลดใบสมัคร หรือ www.galyanivadhana.org

สำหรับผู้ต้องการสอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลข
0 2275 9024, 0 2275 9026 , 08 1562 5623 (คุณปิยทัศน์ ลิ่มศิลา) ในวันและเวลาราชการ

Total Prize Money: 
65,000 Baht
File attachments: 
Date of winner announcement: 
Mon, 2010-12-27 (All day)

Members Online

There are currently 0 users online.