^ Back to Top

ประกวดเรียงความ หัวข้อ “เทศบาลที่ฉันอยากเห็น”

ประกวดเรียงความ หัวข้อ “เทศบาลที่ฉันอยากเห็น”

ดร.กณพ เกตุชาติ กรรมการผู้จัดการบริษัท เกษตรลุ่มน้ำ จำกัด  ขอเชิญนักเรียน ในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช หรือมีชื่ออยู่ในทะเบียนราษฎร์ในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดเรียงความ หัวข้อ “เทศบาลที่ฉันอยากเห็น” ชิงทุนการศึกษา “ทุนสมนึก-สายสวาท เกตุชาติ” ประจำปีการศึกษา 2558 มูลค่ารวม 100,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

คุณสมบัติผู้ส่งผลงานเข้าประกวด

 • กำลังศึกษาอยู่ในระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา ปวช. หรือเทียบเท่า
 • ศึกษาอยู่ในสถานศึกษาในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช หรือมีชื่ออยู่ในทะเบียนราษฎร์ในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช

ประเภทการประกวดเรียงความ

 • ระดับประถมศึกษา
 • ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
 • ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย / ปวช. หรือเทียบเท่า

หลักเกณฑ์และกติกาการประกวด

 • ผลงานเรียงความ เขียนด้วยลายมือของเจ้าของผลงานเท่านั้น โดย 1 คน ส่งกี่ผลงานก็ได้ แต่มีสิทธิ์ได้รับรางวัลสูงสุดรางวัลเดียวเท่านั้น
 • ความยาวของเรียงความไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ A4
 • ต้องเป็นผลงานเรียงความที่ผู้ส่งผลงานเรียงความเขียนขึ้นเอง มิได้ดัดแปลง ลอกเลียน หรือแก้ไข ผลงานผู้ใด หากมีการละเมิดลิขสิทธิ์ ผู้ส่งผลงานต้องรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียว
 • เรียงความ ให้มีเนื้อหาสาระเกี่ยวข้องกับหัวข้อที่จัดประกวด โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ฝึกฝนเด็กและเยาวชนในการใช้ภาษาไทยเขียนเรียงความ ทั้งเป็นการเปิดโอกาสให้เด็กนักเรียนได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาบ้านเมืองใน อนาคต
 • เกณฑ์การตัดสินขึ้นอยู่กับความสมบูรณ์ของเนื้อหา ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เนื้อหากระชับได้ใจความ การใช้สำนวนภาษาไทยถูกต้องตามอักขรวิธี เหมาะสมและสละสลวย สื่อความหมายชัดเจน
 • ผู้มีสิทธิ์ส่งบทความเข้าประกวด ได้แก่ นักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา หรือเทียบเท่า ในสถานศึกษาในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช หรือมีชื่ออยู่ในทะเบียนราษฎร์ในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
 • การส่งผลงาน :
  ส่งผลงานเรียงความพร้อมระบุชื่อ-นามสกุล ระดับการศึกษา สถานศึกษา ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้สะดวก กรณีศึกษาอยู่ในสถานศึกษาในเขตเทศบาล แนบหลักฐานยืนยันการศึกษา อาทิ สำเนาบัตรประจำตัวนักเรียน/นักศึกษา หรือหนังสือรับรองจากสถานศึกษา หรือกรณีมีชื่ออยู่ในทะเบียนราษฎร์ในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช แต่ศึกษาอยู่ในสถานศึกษานอกเขตเทศบาล ให้แนบหลักฐานสำเนาทะเบียนบ้าน ส่งผลงานและหลักฐานทางไปรษณีย์เท่านั้น โดยส่งไปที่ ดร.กณพ เกตุชาติ เลขที่ 1/1 ถนนพัฒนาการคูขวาง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000
 • เรียงความทุกเรื่องที่ส่งเข้าประกวด ถือเป็นกรรมสิทธิ์ของคณะกรรมการจัดงาน ที่จะใช้เพื่อประโยชน์ในทุกกรณี
 • ส่งเรียงความได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 24 กรกฎาคม 2558 โดยถือเอาวันประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ (วันที่ 24 กรกฎาคม 2558)
 • ประกาศผลภายในวันที่ 10 สิงหาคม 2558 ทางเว็บไซต์
  • สำนักข่าวนครโพสต์ www.nakhonpost.com
  • เฟสบุ๊กทีมสมนึก www.facebook.com/teamsomnueknakhon
  • เฟสบุ๊กนครโพสต์ www.facebook.com/pagenakhonpost
 • กำหนดการมอบทุน วันเสาร์ที่ 15 สิงหาคม 2558 ที่ สำนักงานอาร์เอทีขนส่ง (ตรงข้ามโฮมโปร) สามแยกนาหลวง
 • ผลการตัดสินของคณะกรรมการการตัดสินถือเป็นอันยุติ

รางวัลสำหรับผู้ชนะการประกวด

 • ระดับประถมศึกษา
  • รางวัลชนะเลิศ 1 รางวัล เงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
  • รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 1 รางวัล เงินรางวัล 3,500 บาท พร้อมเกียรติบัตร
  • รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 1 รางวัล เงินรางวัล 2,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
  • รางวัลชมเชย 20 รางวัล รางวัลละ 1,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
 • ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
  • รางวัลชนะเลิศ 1 รางวัล เงินรางวัล 6,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
  • รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 1 รางวัล เงินรางวัล 4,500 บาท พร้อมเกียรติบัตร
  • รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 1 รางวัล เงินรางวัล 3,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
  • รางวัลชมเชย 20 รางวัล รางวัลละ 1,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
 • ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ปวช. หรือเทียบเท่า
  • รางวัลชนะเลิศ 1 รางวัล เงินรางวัล 7,500 บาท พร้อมเกียรติบัตร
  • รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 1 รางวัล เงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
  • รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 1 รางวัล เงินรางวัล 3,500 บาท พร้อมเกียรติบัตร
  • รางวัลชมเชย 20 รางวัล รางวัลละ 1,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

 • งานประกวดเรียงความ “ทุนสมนึก-สายสวาท เกตุชาติ” ประจำปีการศึกษา 2558
 • โทร.089-4108464 โทรสาร 075-320227
 • www.facebook.com/teamsomnueknakhon

ข่าวประชาสัมพันธ์ : คุณเมาลิด จิตต์ประไพย

Deadline: 
12 Jun 2015 10:00 to 24 Jul 2015 16:00

Members Online

There are currently 0 users online.