^ Back to Top

ประกวดเรียงความระดับชาติ ประจำปี 2558 หัวข้อ "นักศึกษาที่มีคุณความดีด้านคุณธรรม จริยธรรมและส่งเสริมสนับสนุนศิลปวัฒนธรรม"

ประกวดเรียงความระดับชาติ ประจำปี 2558

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (Nida) ขอเชิญนิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดเรียงความระดับชาติ ประจำปี 2558 หัวข้อ "นักศึกษาที่มีคุณความดีด้านคุณธรรม จริยธรรมและส่งเสริมสนับสนุนศิลปวัฒนธรรม" ชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า 23,000 บาท

คุณสมบัติ
นักศึกษาที่กำลังศึกษาในระดับอุดมศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน

กติกา
1. เรียงความต้องมีความยาวไม่เกิน 10 หน้ากระดาษ A4 พิมพ์ด้วยรูปแบบอักษร TH SarabunPSK ขนาดตัวอักษร 16 มีจำนวน 25 บรรทัดต่อหน้าและมีจำนวน 5 หน้าเป็นอย่างน้อย
2. เรียงความมีการนำเสนอประสบการณ์ในการมีคุณธรรม จริยธรรมและการส่งเสริมสนับสนุนศิลปวัฒนธรรมของผุ้เขียนมาใช้ประกอบในการเขียนเรียงความ
3. ส่งผลงานด้วยตนเองหรือส่งไปรษณีย์ โดยใส่รายละเอียดของผู้ส่งผลงานให้ชัดเจนและเบอร์โทรศัพทท์ที่สามารถติดต่อได้ ไปยัง กลุ่มงานกิจการนักศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เลขที่ 118 ถนนเสรีไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กทม. 10240 วงเล็บมุมซองด้านล่างว่า "ส่งผลงานเข้าประกวด" ภายในวันอังคารที่ 30 มิถุนายน 2558 (กรณีส่งทางไปรษณีย์จะถือวันที่ประทับตราเป็นสำคัญ)

รางวัลการประกวด

  • รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 10,000 บาท
  • รางวัลรองชนะเลิศ เงินรางวัล 5,000 บาท
  • รางวัลชมเชย (รางวัลละ 1,000 บาท จำนวน 8 รางวัล) 8,000 บาท

หมายเหตุ : คณะกรรมการจะพิจารณาจำนวนรางวัลชมเชยตามผลงานที่เหมาะสม

ติดต่อสอบถาม
คุณกฤตย์ บุญชนะวิวัฒน์ โทร. 02-7273438, 3443

Total Prize Money: 
23,000 Baht
Deadline: 
02 Jun 2015 10:00 to 30 Jun 2015 16:00

Members Online

There are currently 0 users online.