^ Back to Top

ประกวดเรียงความ หัวข้อ "หนังสือเล่มแรกของฉัน"

ประกวดเรียงความ หัวข้อ "หนังสือเล่มแรกของฉัน"

พอร์โต้ ชิโน่ (Porto Chino) ขอเชิญนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 4 - 6 ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดเรียงความ หัวข้อ "หนังสือเล่มแรกของฉัน" วึ่งเป็นกิจกรรมในงาน “Porto Chino Book Fair ครั้งที่ 2” ชิงทุนการศึกษารวมกว่า 6,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร 

กำหนดระยะเวลา

  • เปิดรับสมัครและส่งผลงานได้แล้วตั้งแต่วันนี้ - 31 พฤษภาคม 2558 ณ พอร์โต้ ชิโน่ กม. 25 ถนนพระราม 2 จ. สมุทรสาคร
  • ประกาศผลและมอบรางวัลในวันที่ 5 มิถุนายน 2558 ในงาน “Porto Chino Book Fair ครั้งที่ 2”

ติดต่อสอบถาม

  • โทร. 098-248-4238
  • www.facebook.com/portochino

ข่าวประชาสัมพันธ์ : K. Siripat Saejiw

Total Prize Money: 
6,000 Baht
Deadline: 
26 May 2015 10:00 to 31 May 2015 16:00

Members Online

There are currently 0 users online.