^ Back to Top

ประกวดภาพวาด หัวข้อ “เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ เพื่อคืนความสุขสู่แม่น้ำของแผ่นดิน”

ประกวดภาพวาด หัวข้อ “เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศเพื่อคืนความสุข สู่แม่น้ำของแผ่นดิน”

กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ขอเชิญนักเรียนระดับปรถมศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพวาด หัวข้อ “เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ เพื่อคืนความสุขสู่แม่น้ำของแผ่นดิน” ในกิจกรรมอุตสาหกรรมรวมใจภักดิ์ รักษ์แม่น้ำ ปีที่ 9 ชิงทุนการศึกษา พร้อมโล่รางวัล

กำหนดการ

  • ส่งผลงานตั้งแต่วันนี้ - 23 กรกฎาคม 2558
  • ตัดสิน 27 กรกฎาคม 2558

การส่งผลงาน
ส่งผลงานได้ด้วยตัวเอง หรือทางไปรษณีย์ มาที่

สำนักวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมโรงงาน กรมโรงงานอุตสาหกรรม
75/6 ถ.พระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

ติดต่อสอบถาม

  • คุณจักรพันธ์ เครือวงศ์ 083-604-9515
  • คุณเสาวภา เหมือนประสิทธิเวช 085-851-8555
  • คุณกมลา กอนดี 087-464-1416
  • E-mail : rakmaenam2558@gmail.com
Deadline: 
07 May 2015 10:00 to 23 Jul 2015 16:00

Members Online

There are currently 0 users online.