^ Back to Top

ประกวดบทความ เรื่อง “ความเสมอภาคทางสุขภาพ”

ประกวดบทความ เรื่อง “ความเสมอภาคทางสุขภาพ”

คณะผู้จัดการประชุมวิชาการ “Joint Conference in Medical Sciences 2015 : JCMS 2015” ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดบทความ เรื่อง “ความเสมอภาคทางสุขภาพ” ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 100,000 บาท พร้อมโล่ และเกียรติบัตร

หลักการและเหตุผล
เนื่องในโอกาสที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีฯทรงเจริญพระชนมายุ๖๐พรรษา ในปีพ.ศ.2558 คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี และคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดล จะจัดให้มีการประชุมวิชาการร่วม 3 สถาบัน “Joint Conference in Medical Sciences 2015 : JCMS 2015” ขึ้นเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ และกำหนดแนวทางหลักของการประชุมให้เป็นเรื่องที่เน้นความเสมอภาคทางสุขภาพ ทั้งนี้ต้องการสะท้อนมุมมอง หรือแนวความคิดของประชาชนในสังคมปัจจุบันเกี่ยวกับเรื่องนี้ด้วย ตามมติของคณะกรรมการอำนวยการการประชุม เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2557 เห็นสมควรว่า การประกวดบทความ ที่เปิดรับจากบุคคลทั่วไป จะสามารถสร้างการมีส่วนร่วมจากภาคประชาชนได้เป็นอย่างดี

วัตถุประสงค์
1. เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนทั่วไปมีโอกาสเผยแพร่ประสบการณ์ แนวคิด ข้อเสนอแนะ ความรู้สึกและเรื่องราวต่างๆเกี่ยวกับ“ความเสมอภาคทางสุขภาพ”
2. เพื่อได้บทความที่เป็นประโยชน์ต่อวงการแพทย์ และสาธารณสุข
3. เพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์การทำงานร่วมกันของการให้บริการสาธารณสุขที่ดี ที่ประชาชนมีส่วนร่วมและเผยแพร่สารคดีสู่ระดับชาติ
4. เพื่อได้ทราบถึงแนวคิดและมุมมองของประชาชนที่มีต่อการให้บริการสาธารณสุขในปัจจุบัน

กติกาในการส่งผลงานเข้าร่วมประกวด
1. เป็นบทความที่เกี่ยวกับความเสมอภาคทางสุขภาพโดยให้ตั้งชื่อเรื่อง และเรียบเรียงเนื้อหาเกี่ยวกับ การเข้าถึงระบบบริการสาธารณสุขของประชาชน การ ให้/หรือรับบริการสุขภาพที่มีความเป็นธรรม เท่าเทียม โดยสร้างสรรค์ผลงานเป็นภาษาไทยมีความยาวของเรื่อง 5-10 หน้า กระดาษ A4 ตัวอักษรAngsana New ขนาด 16 point โดยส่งต้นฉบับ 1ชุดพร้อมกับแผ่นซีดี คณะกรรมการขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่ส่งคืนผลงานเข้าประกวดทุกสำเนา (รวมต้นฉบับ) ไม่ว่าจะได้รับรางวัลหรือไม่ก็ตาม
2. ห้ามลอกเลียนแบบ ดัดแปลง หรือละเมิดลิขสิทธิ์ผลงานสร้างสรรค์จากเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่มีผู้เขียนหรือได้รับการตีพิมพ์แล้ว หากมีการลอกเลียนดัดแปลงหรือละเมิดลิขสิทธิ์ ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดจะถูกตัดสิทธิ์จากการประกวดและต้องเป็นผู้รับผิดชอบทางกฎหมายโดยลำพัง
3. ผลงานต้องไม่เคยได้รับรางวัลหรือได้รับการเผยแพร่ในรูปแบบสื่อใดๆมาก่อน รวมถึงสื่ออินเตอร์เน็ต หากมีการตรวจพบภายหลัง ผู้ส่งจะถูกตัดสิทธิ์การประกวดและมีผลถึงการพิจารณาการส่งเข้าประกวดครั้งต่อไป
4. ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดมีสิทธิ์ส่งผลงานได้เพียง 1 เรื่อง
5. ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดจะต้องมีชีวิตอยู่ขณะที่ส่งผลงาน
6. กรณีใช้นามปากกาหรือนามแฝงผู้ส่งผลงานเข้าประกวดต้องแจ้งชื่อนามสกุลจริงที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้สะดวก
7. ผลงานที่ได้รับรางวัล JCMS2015 จะจัดพิมพ์และเผยแพร่เป็นครั้งแรกและถือเป็นสิทธิ์ของ JCMS 2015
8. “คณะกรรมการ JCMS ฝ่ายกิจกรรมภาคประชาชน คณะอนุกรรมการคัดเลือกและคณะอนุกรรมการพิจารณาบทความเข้าประกวด ความเสมอภาคทางสุขภาพ” ไม่มีสิทธิ์ส่งผลงานเข้าประกวด
9. การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

รางวัลในการประกวด

 • รางวัลชนะเลิศ จำนวน 1 รางวัล
  • รับโล่ชนะเลิศ
  • เงินสด จำนวน 30,000 บาท
  • เกียรติบัตร 1 ฉบับ
 • รางวัลรองชนะเลิศ จำนวน 1 รางวัล
  • รับโล่รองชนะเลิศ
  • เงินสด จำนวน 15,000 บาท
  • เกียรติบัตร 1 ฉบับ
 • รางวัลชมเชย จำนวน 10 รางวัล
  • เงินสด จำนวน 5,000 บาท
  • เกียรติบัตร 1 ฉบับ
 • ประกาศนียบัตร (ทุกผลงาน)
  • สำหรับผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจากอนุกรรมการพิจารณาคัดเลือกเรียบร้อยแล้ว

ระยะเวลาของโครงการ

 • เปิดรับผลงาน (รับต้นฉบับ) 1 มกราคม –31 มีนาคม 2558
 • ประกาศผลรางวัล 30 เมษายน 2558
 • รับรางวัล
 • รางวัลชนะเลิศ (รับโล่พระราชทาน) 4 มิถุนายน 2558
 • รางวัลชนะเลิศ รองชนะเลิศ และรางวัลชมเชย 4 พฤษภาคม 2558 (งานแถลงข่าว)

สถานที่ส่งผลงาน
งานบริการวิชาการ อาคารวิจัยและสวัสดิการ ชั้น 1
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
270 ถนนพระราม 6 เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

 • คุณณัฏฐ์ตวัน จิรัชยาปกรณ์ โทร.02-2011542 E-mail : natta.jirat@hotmail.com
 • คุณเปรมศักดิ์ ผ่องจิตร์ โทร.02-2012606 E-mail : premsak_p@yahoo.com
Deadline: 
01 Jan 2015 10:00 to 31 Mar 2015 16:00

Members Online

There are currently 0 users online.