^ Back to Top

แข่งขันสุดยอดฝีมือสายสัญญาณ ปี 3 : Cabling Contest 3

สุดยอดฝีมือสายสัญญาณ ปี 3 : Cabling Contest 3

บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ กระทรวงศึกษาธิการ, กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร, กระทรวงแรงงาน และสำนักนายกรัฐมนตรี ขอเชิญนักศึกษา สมัครเข้าร่วมการแข่งขันสุดยอดฝีมือสายสัญญาณ ปี 3 : Cabling Contest 3 ชิงทุนการศึกษามูลค่ารวมกว่า 400,000 บาท พร้อมโอกาสได้สัมผัสเทคโนโลยีสายสัญญาณระดับโลก

วัตถุประสงค์
1. เพื่อพัฒนาทักษะและประสบการณ์จริงในการทำงานเพื่อรองรับประชาคมอาเซียนปี 2558
2. เพื่อสร้างโอกาสให้กับเยาวชนระดับอุดมศึกษาและอาชีวศึกษาให้มีทักษะความสามารถทางด้านเทคนิคที่เกี่ยวกับระบบเครือข่ายและเทคโนโลยีทางด้านสายสัญญาณ ในการเพิ่มพูนความรู้และสัมผัสประสบการณ์จริง เพื่อพัฒนาตนเอง ให้เป็นผู้เชี่ยวชาญที่ประสบความสำเร็จ ได้ในอนาคต
3. เพื่อให้เกิดความร่วมมือระหว่างหน่วยงานทางการศึกษาของประเทศและหน่วยงานภาคเอกชนในการต่อยอดความรู้
4. สนับสนุนให้นักศึกษาได้ทดลองใช้ความรู้ที่เรียนมา สร้างสรรค์งานจริง และปฏิบัติการจริง
5. เพื่อให้หน่วยงานทางการศึกษาตื่นตัวและให้ความสำคัญกับการพัฒนาการเรียนการสอนให้ทัดเทียมกับนานาชาติ

การสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน
1. ต้องเป็นนักศึกษาตั้งแต่ระดับอาชีวศึกษาขึ้นไป จนถึงนักศึกษามหาวิทยาลัยระดับปริญญาตรีอายุไม่เกิน 25 ปี
2. การแข่งขันไม่จำกัดสถาบัน โดยความร่วมมือของกระทรวงศึกษาธิการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และกระทรวงแรงงาน
3. ผลงานทุกชิ้นเป็นลิขสิทธิ์ของบริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด(มหาชน)
4. ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
5. ต้องมีสถาบันการศึกษาและอาจารย์ที่ปรึกษารับรองโดยเป็นตัวแทนไม่เกิน 2 คนต่อสถาบัน
6. การสมัครเข้าร่วมแข่งขันห้ามข้ามเขตพื้นที่ในภูมิภาคที่สถาบันการศึกษานั้นตั้งอยู่
7. หากในสถานศึกษานั้นมีหลายวิทยาเขตเหลือหลายคณะสามารถส่งเป็นตัวแทนคณะหรือวิทยาเขตนั้นได้โดยจำนวนของตัวแทนแต่ละคณะต้องไม่เกิน 2 คน
8. ในช่วงของการอบรมก่อนการแข่งขันสถาบันการศึกษาที่สนใจสามารถเข้าร่วมฟังสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้กับคณะกรรมการในการจัดการแข่งขันได้โดยไม่จำกัดจำนวน

โจทย์การแข่งขัน (รอบคัดเลือก)
1. การแข่งขันภาคทฤษฎี
2. การแข่งขันภาคปฏิบัติ

กติการการแข่งขัน
1. ภาคทฤษฎี จะมีข้อสอบจำนวน 20 ข้อ (ข้อละ 1คะแนน) รวม 20 คะแนน ระยะเวลา 20 นาที
2. ภาคปฏิบัติ

ระยะเวลาดำเนินงาน

 • วันหมดเขตรับสมัครจะแตกต่างกันไปตามต่ภูมิภาค
 • รอบคัดเลือกช่วงที่ 1 (แต่ละภูมิภาค) เดือน มีนาคม – ตุลาคม 2558
  • ภาคเหนือ 13 มีนาคม 2558 โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว เชียงใหม่
  • ภาคใต้ 9 เมษายน 2558 โรงแรมบุรีศรีภู สงขลา
  • กรุงเทพฯ และ ภาคกลาง 26 สิงหาคม 2558 โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพฯ
  • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 17 กันยายน 2558 โรงแรม เซ็นทารา ขอนแก่น     
  • ภาคตะวันออก 24 กันยายน 2558 โรงแรม คามิโอเฮาส์ ระยอง    
 • รอบชิงชนะเลิศช่วงที่ 2 (นครราชสีมา) เดือน พฤศจิกายน 2558

รูปแบบงาน

ติดต่อสอบถาม
ฝ่ายการตลาด โทร 02-693-1222 ต่อ 363 – 366

Deadline: 
10 Mar 2015 10:00 to 17 Sep 2015 16:00

Members Online

There are currently 0 users online.