^ Back to Top

ประกวดเรียงความ "เยาวชนร่วมปฏิรูปประเทศ"

ประกวดเรียงความ "เยาวชนร่วมปฏิรูปประเทศ"

คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) ขอเชิญนักศึกษาระดับปริญญาตรี ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดเรียงความ "เยาวชนร่วมปฏิรูปประเทศ" ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 70,000 บาท

หัวข้อในการประกวดเรียงความ (ส่งเรียงความเข้าประกวดด้านใดด้านหนึ่ง)

  • “เยาวชนร่วมปฏิรูปประเทศ ด้านพัฒนาสังคม”
  • “เยาวชนร่วมปฏิรูปประเทศ ด้านการเมือง”
  • “เยาวชนร่วมปฏิรูปประเทศ ด้านสิ่งแวดล้อม”

คุณสมบัติ
นักศึกษาที่ศึกษาในระดับอุดมศึกษา จากสถาบันการศึกษาทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ระดับปริญญาตรี มีอายุไม่เกิน 25 ปี (นับถึงวันที่ 30เมษายน 2558)

กำหนดระยะเวลา
หมดเขตส่งผลงานภายในวันที่ 30 เมษายน 2558

ติดต่อสอบถาม
โทร 0 2727 3100, 3280

Total Prize Money: 
70,000 Baht
Deadline: 
26 Feb 2015 10:00 to 30 Apr 2015 16:00

Members Online

There are currently 0 users online.