^ Back to Top

ประกวดเรียงความอุดมศึกษา เรื่อง “การประกันชีวิต เป็นหลักประกันที่มั่นใจ เพื่อเศรษฐกิจไทยที่มั่นคง”

ประกวดเรียงความอุดมศึกษา เรื่อง “การประกันชีวิต เป็นหลักประกันที่มั่นใจ เพื่อเศรษฐกิจไทยที่มั่นคง”

กองทุนประกันชีวิต ขอเชิญนักศึกษาระดับปริญญาตรี / โท / เอก ส่งวผลงานเข้าร่วมการประกวดเรียงความอุดมศึกษา เรื่อง “การประกันชีวิต เป็นหลักประกันที่มั่นใจ เพื่อเศรษฐกิจไทยที่มั่นคง” ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 60,000 บาท พร้อมถ้วยเกียรติยศ

คุณสมบัติผู้เข้าประกวด
ศึกษาอยู่ในระดับอุดมศึกษา (ปริญญาตรี/โท/เอก)

หลักเกณฑ์

 • ความยาวของเรียงความไม่เกิน 1,000 คำ (2 หน้ากระดาษ A4)
 • เรียงความ ให้มีเนื้อหาสาระเกี่ยวข้องกับหัวข้อที่จัดประกวดโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้สังคมและบุคคลทั่วไปเล็งเห็นถึงความสำคัญของการทำประกันชีวิต
 • เกณฑ์การตัดสินขึ้นอยู่กับความสมบูรณ์ของเนื้อหา ความคิดริเริ่ม เนื้อหากระชับได้ใจความ การใช้สำนวนภาษาไทย ถูกต้องตามอักขรวิธี เหมาะสมและสละสลวย สื่อความหมายชัดเจน

รางวัล

 • รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 30,000 บาท พร้อมถ้วยเกียรติยศ
 • รางวัลรองชนะเลิศ เงินรางวัล 20,000 บาท
 • รางวัลชมเชย 5 รางวัล ๆ ละ 2,000 บาท

เงื่อนไข

 • ผู้มีสิทธิส่งบทความเข้าประกวด ได้ แก่ นิสิต นักศึกษา ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก ทุกสาขาวิชา โดยไม่จำกัดเพศหรืออายุ
 • เรียงความทุกเรื่องที่ส่งเข้าประกวด ถือเป็นกรรมสิทธิ์ของกองทุนประกันชีวิต ที่จะใช้เพื่อประโยชน์ต่อสังคมและวงการประกันชีวิต
 • ผลการตัดสินของคณะกรรมการการตัดสินถือเป็นอันยุติ

กำหนดเวลา

 • ส่งเรียงความได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2558
 • ประกาศผลภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2558

ติดต่อสอบถาม
www.facebook.com/LifeInsuranceFund

Total Prize Money: 
60,000 Baht
Deadline: 
18 Feb 2015 10:00 to 31 May 2015 16:00

Members Online

There are currently 0 users online.