^ Back to Top

ประกวดการเขียนเรียงความ หัวข้อ "สมเด็จพระเทพฯ ในดวงใจ"

ประกวดการเขียนเรียงความ หัวข้อ "สมเด็จพระเทพฯ ในดวงใจ"

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอเชิญนักเรียนระดับประถมศึกษาตอนปลาย และมัธยมศึกษาตอนต้น ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดการเขียนเรียงความ ในหัวข้อ "สมเด็จพระเทพฯ ในดวงใจ" ชิงทุนการศึกษา พร้อมโล่เกียรติยศ และเกียรติบัตร

วัตถุประสงค์
1. เพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี” ทรงเจริญพระชนมายุ 5 รอบ ในวันที่ 2 เมษายน 2558
2. เพื่อจัดกิจกรรมส่งเสริมทักษะการเขียนให้กับนักเรียนในจังหวัดเชียงใหม่
3. เพื่อเป็นเวทีสำหรับนักเรียนในการแสดงออกถึงความสามารถทางด้านการเขียน

ระยะเวลาดำเนินงาน
1. วันที่ 15 มกราคม – 20 กุมภาพันธ์ 2558 ประชาสัมพันธ์ และรับผลงานประกวด
2. วันที่ 1-14 มีนาคม 2558 คณะกรรมการตัดสิน ดำเนินการพิจารณาตัดสิน
3. วันที่ 15 มีนาคม 2558 ประกาศผลการตัดสิน
4. วันที่ 2 เมษายน 2558 มอบรางวัลในงานพิธีเปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ

หลักเกณฑ์การประกวด
1. หัวข้อ “สมเด็จพระเทพฯ ในดวงใจ” โดยผู้แข่งขันสามารถเขียนแสดงความประทับใจที่มีต่อ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในด้านต่างๆ
2. ประเภทการประกวด

 • ระดับประถมศึกษาตอนปลาย (ป.4-ป.6)
 • ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1-ม.3)

3. ลักษณะผลงานเรียงความที่ส่งเข้าประกวด

 • ต้องเป็นเรียงความที่มีเนื้อหาสาระเกี่ยวข้องกับหัวข้อที่จัดประกวด
 • ต้องมีความสมบูรณ์ของเนื้อหาต่อเนื่องสัมพันธ์กัน กระชับ เข้าใจง่าย มีความคิดริเริ่ม และมีการใช้สำนวนภาษาไทยที่ถูกต้องตามอักขระวิธีการใช้ภาษาไทย
 • ต้องเป็นผลงานเรียงความที่เขียนขึ้นเองไม่คัดลอกหรือดัดแปลงจากผลงานผู้อื่น และไม่เคยส่งผลงานดังกล่าวเข้าประกวดมาก่อน หรือได้รับการตีพิมพ์ในสื่อใดๆ มาก่อน
 • ให้เขียนเรียงความด้วยลายมือของตนเอง ชัดเจน อ่านง่าย โดยไม่เว้นบรรทัด ตามแบบฟอร์มที่กำหนด ความยาวไม่น้อยกว่า 1 หน้ากระดาษ A4 แต่ไม่เกิน 2 หน้ากระดาษ A4
 • ผู้เข้าประกวด 1 คน สามารถส่งเรียงความเข้าประกวดได้เพียง 1 ชิ้น
 • เรียงความทุกเรื่องที่ส่งเข้าประกวด ถือเป็นสิทธิของสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่จะใช้ประโยชน์ในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ต่อไป และจะไม่ส่งคืนไม่ว่ากรณีใดๆ
 • เรียงความทุกเรื่องที่ส่งเข้าประกวด จะได้รับการพิจารณาตัดสินโดยคณะกรรมการตัดสิน การประกวดฯ ซึ่งสำนักหอสมุดแต่งตั้ง และผลการตัดสินของคณะกรรมการตัดสินการประกวดฯ ถือเป็นยุติ
 • ผู้ส่งผลงานทุกท่านจะได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการประกวด

รางวัลเรียงความ ที่ชนะการประกวดแต่ละประเภท

 • รางวัลชนะเลิศ ระดับละ 1 รางวัล จะได้รับทุนการศึกษามูลค่า 3,000 บาท โล่เกียรติยศ และเกียรติบัตร
 • รางวัลรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับละ 1 รางวัล จะได้รับทุนการศึกษามูลค่า 1,500 บาท โล่เกียรติยศ และเกียรติบัตร
 • รางวัลรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับละ 1 รางวัล จะได้รับทุนการศึกษามูลค่า 1,000 บาท โล่เกียรติยศ และเกียรติบัตร

การส่งผลงานเข้าประกวด
1. ดาวน์โหลดแบบฟอร์มการเรียงความได้ที่เว็บไซต์สำนักหอสมุด http://library.cmu.ac.th/cmul/competition หรือตามแบบฟอร์มการเรียงความที่แนบมาพร้อมนี้
2. ส่งผลงานภายในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2558
3. ส่งผลงานทางไปรษณีย์ หรือส่งด้วยตนเองได้ที่
          สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ประกวดเรียงความ)
          239 ถนนห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200

เกณฑ์การตัดสิน (รวม 100 คะแนน)
1. เนื้อหาสอดคล้องกับหัวข้อการประกวด 30 คะแนน
2. มีการวิเคราะห์และให้เหตุผลสนับสนุนที่ดี 25 คะแนน
3. ความคิดสร้างสรรค์ 25 คะแนน
4. การใช้ภาษา (กะทัดรัด ชัดเจน เข้าใจง่าย) 10 คะแนน
5. สำนวนภาษาสละสลวย ถูกต้องเหมาะสม 10 คะแนน

สอบถามรายละเอียด

 • นางสาวจามจุรี จิโนสวัสดิ์
  โทรศัพท์ 053-944519
  e-mail: jamjuree@lib.cmu.ac.th
 • นางนันทยา ปันเทียร
  โทรศัพท์ 053-944512
  e-mail: nandhaya@lib.cmu.ac.th
Deadline: 
07 Feb 2015 10:00 to 20 Feb 2015 16:00

Members Online

There are currently 0 users online.