^ Back to Top

ประกวดวาดภาพ หัวข้อ "ยึดมั่นคุณธรรม นำสามัคคี วิถีลูกเสือ"

ประกวดวาดภาพ หัวข้อ "ยึดมั่นคุณธรรม นำสามัคคี วิถีลูกเสือ"

คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเชิญนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา สมัครเข้าร่วมการการประกวดวาดภาพระบายสี (วาดสด) ในหัวข้อ “ยึดมั่นคุณธรรม นำสามัคคี วิถีลูกเสือ” ในงานเทศกาลขนมและของขวัญ (Gift Fair) ครั้งที่ 26 “กิ๊ฟท์สามัญรุ่นใหญ่” ชิงทุนการศึกษา พร้อมใบประกาศนียบัตร ขยายเวลาการรับสมัครถึงวันที่ 20 มค. 2558

คุณสมบัติผู้เข้าประกวด
1. นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ม. 1 - 3
2. นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ม. 4 - 6

สถานที่จัดกิจกรรม
สาขาวิชาศิลปศึกษา อาคาร 8 (อาคารศิลปศึกษา) ห้อง 301-302 และ 307 คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

แนวคิดการประกวด
วาดภาพในหัวข้อ “ยึดมั่นคุณธรรม นำสามัคคี วิถีลูกเสือ” ภายใต้แนวคิดความสามัคคี และความมีคุณธรรม นำมาซึ่งความปรองดองโดยประยุกต์นำหลักการปฏิบัติของลูกเสือมาเป็นเรื่องราวในภาพ

การส่งใบสมัคร
1. อีเมลล์ artedgiftfair@gmail.com
2. ส่งเอกสารด้วยตนเอง ณ ห้องธุรการ ชั้น 2 อาคาร 8 สาขาวิชาศิลปศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

วันและเวลา

 • หมดเขตรับสมัคร 15 มกราคม 2558 ขยายเวลาการรับสมัครถึงวันที่ 20 มค. 2558 (ดูจากวันที่ประทับตราไปรษณีย์) ส่งที่
  ห้องธุรการ ชั้น 2 อาคาร 8 สาขาวิชาศิลปศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
 • วันประกวด 29 มกราคม 2558
  • ประกวดในเวลา 13:00 – 16:00 น. 3 ชั่วโมง
  • ตัดสินเวลา 16:00 – 17:00 น.
  • มอบรางวัล 18:00 น.

รูปแบบผลงานที่ส่งเข้าประกวด
1. ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น : วาดภาพในหัวข้อ “ยึดมั่นคุณธรรม นำสามัคคี วิถีลูกเสือ” ขนาดกระดาษ A2 16.5 x 23.4 นิ้ว (จัดเตรียมไว้ให้) ติดขอบกระดาษได้ไม่เกิน 2 ซม. เทคนิค สีโปสเตอร์ หรือสีชอล์ก
2. ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย : วาดภาพในหัวข้อ “ยึดมั่นคุณธรรม นำสามัคคี วิถีลูกเสือ” ขนาดกระดาษ A2 16.5 x 23.4 นิ้ว (จัดเตรียมไว้ให้) ติดขอบกระดาษได้ไม่เกิน 2 ซม. เทคนิค สีโปสเตอร์
หมายเหตุ
ผู้เข้าร่วมประกวดต้องนำอุปกรณ์ ดินสอ ยางลบ กระดานรองเขียน สี พู่กัน จานสี กระป๋องน้ำ ผ้า กระดาษ ทิชชู่ ฯ มาเอง โดยคณะกรรมการผู้จัดงานจะเตรียมกระดาษ สถานที่ และน้ำไว้ให้ และไม่มีโต๊ะ สำหรับนั่งวาด ผู้เข้าประกวดต้องนำกระดานรองเขียนมาด้วย

การตัดสินผลงานและการประกาศผลรางวัล
1. การพิจารณาตัดสินผลงาน โดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งพิจารณาตัดสินตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ (รวม 100 คะแนน)

 • เนื้อหา เรื่องราวของภาพสอดคล้องกับหัวข้อที่กำหนด 30 คะแนน
 • ความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการ 30 คะแนน
 • การจัดองค์ประกอบภาพ ความประณีตและสวยงาม โดดเด่น 20 คะแนน
 • เทคนิคการใช้สี สร้างสรรค์งาน 20 คะแนน

2. ตัดสินการประกวด วันที่ 29 มกราคม 2558 เวลา 16.00 – 17.00 น.
3. ประกาศผลการตัดสิน วันที่ 29 มกราคม 2558 ทาง ณ สถานที่จัดงาน และมอบรางวัลในเวลา 18.00 น.
4. การรับรางวัล ผู้รับรางวัลต้องมารับรางวัลด้วยตนเองในวันประกวด
5. การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
6. ภาพที่ได้รับรางวัลถือเป็นสิทธิ์ของคณะกรรมการผู้จัดงาน
7. ภาพที่ไม่ได้รับรางวัลสามารถติดต่อรับคืนได้ภายหลังการประกาศรางวัล

รางวัลการประกวด
1. ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

 • รางวัลชนะเลิศ ทุนการศึกษา 1,000 บาท พร้อมใบประกาศนียบัตร
 • รองชนะเลิศอันดับ 1 ทุนการศึกษา 700 บาท พร้อมใบประกาศนียบัตร
 • รองชนะเลิศอันดับ 2 ทุนการศึกษา 500 บาท พร้อมใบประกาศนียบัตร
 • ชมเชย 2 รางวัล รางวัลละ ทุนการศึกษา 300 บาท พร้อมใบประกาศนัยบัตร

2. ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

 • รางวัลชนะเลิศ ทุนการศึกษา 1,500 บาท พร้อมใบประกาศนียบัตร
 • รองชนะเลิศอันดับ 1 ทุนการศึกษา 1,000 บาท พร้อมใบประกาศนียบัตร
 • รองชนะเลิศอันดับ 2 ทุนการศึกษา 700 บาท พร้อมใบประกาศนียบัตร
 • ชมเชย 2 รางวัล รางวัลละ ทุนการศึกษา 500 บาท พร้อมใบประกาศนียบัตร

หมายเหตุ
ผู้เข้าร่วมการประกวดได้รับใบประกาศนัยบัตร

ติต่อสอบถาม

 • ติดต่อสอบถาม โทร 087-683-4143 (จิ๊บ)
 • Facebook artedgiftfair
Deadline: 
31 Dec 2014 10:00 to 20 Jan 2015 16:00

Members Online

There are currently 0 users online.