^ Back to Top

ประกวดวาดภาพโปสเตอร์พร้อมคำขวัญ “ประเทศไทยกับ AEC”

ประกวดวาดภาพโปสเตอร์พร้อมคำขวัญ “ประเทศไทยกับ AEC”

บริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จำกัด ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ขอเชิญนักเรียนระดับมัธยมศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดวาดภาพโปสเตอร์พร้อมคำขวัญ “ประเทศไทยกับ AEC” ในโครงการ “อีซูซุเยาวชนสัมพันธ์ 2557” ชิงรางวัล “อีซูซุพาน้องๆ ท่องญี่ปุ่น” พร้อมรับโล่ประกาศเกียรติคุณ และทุนการศึกษาอีกมากมาย

คุณสมบัติการประกวด
1. ประเภทการประกวด

  • ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น อายุไม่เกิน 15 ปี
  • ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย อายุไม่เกิน 18 ปี

2. จัดทีมลงแข่งขัน ทีมละ 2 คน โดยสมาชิกในทีมจะต้องอยู่ในระดับการศึกษาและสถานศึกษาเดียวกัน (1 คนสามารถสังกัดได้เพียง 1 ทีมเท่านั้น) ส่งผลงานในหัวข้อ “ประเทศไทยกับ AEC” เพื่อคัดเลือกทีมที่มีผลงานโดดเด่นผ่านเข้าสู่การแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศ ซึ่งเป็นการแข่งขันวาดภาพแบบสดๆ ด้วยหัวข้อที่กำหนดขึ้นใหม่

รางวัลการประกวด

  • รางวัลชนะเลิศจะได้รับรางวัล “อีซูซุพาน้องๆ ท่องญี่ปุ่น” จำนวนทั้งสิ้น 6 รางวัล แบ่งเป็นระดับการศึกษาละ 3 รางวัล รวม 12 คน
  • รางวัลรองชนะเลิศ ซึ่งจะได้รับทุนการศึกษาทีมละ 15,000 บาท พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ จำนวน 14 รางวัล แบ่งเป็นระดับการศึกษาละ 7 รางวัล รวม 28 คน
  • รางวัลทุนการศึกษาพิเศษ ทุนละ 20,000 บาท สำหรับสถานศึกษาที่ให้การสนับสนุนทีมชนะเลิศและรองชนะเลิศทั้ง 20 ทีม (1 ทุนต่อ 1 ทีม)

กติกาการประกวด
1. ส่งผลงานภาพวาดโปสเตอร์พร้อมคำขวัญตามหัวข้อ ที่กำหนด โดยวาดภาพให้เต็มเนื้อที่กระดาษขนาด 11½ นิ้ว x 16½ นิ้ว (A3) แนบรูปถ่าย พร้อมใบสมัครที่มีตราประทับของโรงเรียน และลงชื่อรับรองโดยอาจารย์ประจำโรงเรียนที่ผู้สมัครศึกษาอยู่แล้ว โดยการส่งภาพต้องไม่มีการพับ
2. ส่งภาพร่วมประกวดมาที่

ฝ่ายสื่อสารการตลาด บริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จำกัด 1088 ถนนวิภาวดีรังสิต เขตจตุจักร แขวงจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
วงเล็บมุมซอง “โครงการอีซูซุเยาวชนสัมพันธ์ 2557”

3. ส่งผลงานตั้งแต่บัดนี้ - วันพุธที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2558 (พิจารณาจากวันประทับตราไปรษณีย์ต้นทาง)

ติต่อสอบถาม
ฝ่ายสื่อสารการตลาด โทร. 02-966-2127-9  

ติดต่อขอรับใบสมัคร

  • สถานศึกษาประจำจังหวัดทุกแห่ง
  • โชว์รูม อีซูซุทั่วประเทศ
Deadline: 
03 Dec 2014 10:00 to 21 Jan 2015 16:00

Members Online

There are currently 0 users online.