^ Back to Top

ประกวดโครงการค่ายอาสา ในโครงการ “กล่องวิเศษ น้องอยากได้…พี่จัดให้”

ประกวดโครงการค่ายอาสา ในโครงการ “กล่องวิเศษ น้องอยากได้…พี่จัดให้”

อำพลฟูดส์ ร่วมกับ วอยซ์ ทีวี ขอเชิญนิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดโครงการค่ายอาสา ในโครงการ “กล่องวิเศษ น้องอยากได้…พี่จัดให้” 10 โครงการที่ได้รับการคัดเลือก จะได้รับเงินสนับสนุนโครงการละ 20,000 บาท พร้อมโต๊ะและเก้าอี้นักเรียน

วัตถุประสงค์
โครงการ “กล่องวิเศษ น้องอยากได้…พี่จัดให้” เกิดจากความตั้งใจของ บริษัท อำพลฟูดส์ โพรเซสซิ่ง จำกัด และสถานีโทรทัศน์ วอยซ์ ทีวี เพื่อให้นิสิต นักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษา ทั่วประเทศ   และผู้สนใจ ร่วมส่งโครงการค่ายอาสาเพื่อพัฒนาโรงเรียนในต่างจังหวัดเข้าประกวดเพื่อมอบสิ่งดี ๆ เพื่อน้อง ๆ ที่ขาดแคลน  โต๊ะ และ เก้าอี้นักเรียน

คุณสมบัติของโครงการที่เข้าร่วมประกวด
1. โครงการนี้จะพิจารณาให้ทุนสนับสนุนโครงการค่ายอาสาที่ขาดแคลนทุนสนับสนุนพัฒนาในโรงเรียนที่ขาดแคลนโต๊ะและเก้าอี้ โดยโครงการดังกล่าวจะดำเนินการโดยนิสิตนักศึกษาที่สังกัดชมรมต่าง ๆ
2. เป็นโครงการที่ดำเนินการโดยนิสิต นักศึกษาจากชมรม ในสังกัดสถาบันอุดมศึกษา และสามารถส่งโครงการได้ชมรมละไม่เกิน 1 โครงการ ทั้งนี้สถาบันอุดมศึกษาแต่ละสถาบันสามารถส่งโครงการได้มากกว่า 1 โครงการ
3. เป็นโครงการที่วางแผนดำเนินการออกค่ายในปีการศึกษา 2558 ตั้งแต่เดือนมกราคม – มิถุนายน 2558

เงื่อนไขการส่งโครงการเข้าประกวด
1. ส่งรายละเอียดโครงการ ได้ที่ apfmagicboxcontest@gmail.com
2. โดยมีรายละเอียดและเอกสารประกอบดังนี้

 • รายละเอียดของการทำงานและทีมงาน
  • ที่มาและชื่อของโครงการค่ายอาสา
  • ระบุชื่อโรงเรียน จังหวัด และวัตถุประสงค์ที่ต้องการมอบชุดโต๊ะ เก้าอี้ ให้กับโรงเรียนนั้นๆ  และภาพประกอบโครงการ (ถ้ามี)
  • ระบุจำนวนโต๊ะ เก้าอี้ที่ต้องการจะใช้ในโครงการ
  • ระบุวิธีการทำงาน และระยะเวลาในการทำงานให้ชัดเจน
  • ระบุชื่อผู้ประสานงานโครงการค่ายอาสา มหาวิทยาลัย และเบอร์โทรที่สามารถติดต่อได้สะดวก
 • รายละเอียดชมรม/หน่วยงานที่นำเสนอโครงการ
  • รายชื่อ เบอร์โทรศัพท์ และอีเมล์ของนิสิต นักศึกษา พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวนักศึกษา (ประธานค่ายอาสาฯ และผู้ประสานงานที่ทราบรายละเอียดโครงการ)
  • ประวัติการก่อตั้งชมรม/หน่วยงาน พร้อมทั้งกิจกรรมที่ได้ดำเนินการมาแล้ว

หลักเกณฑ์การให้การสนับสนุนโครงการ
1. นิสิตนักศึกษาที่สมัครขอรับการสนับสนุนจะต้องสามารถเข้าร่วมการคัดเลือกได้ตลอดโครงการ และหากผ่านการพิจารณา จะต้องสามารถดำเนินการตามแผนงานได้จริง โดยสามารถติดตามผลงานได้ตลอดเวลา
2. การคัดเลือก บริษัท อำพลฟูดส์ โพรเซสซิ่ง จำกัด , สถานีโทรทัศน์ วอยซ์ ทีวี , และคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จะพิจารณาจากเอกสารตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดเพื่อคัดให้เหลือเพียง 10 โครงการ ที่ได้รับการสนับสนุน ทั้งนี้คำตัดสินของคณะกรรมการฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด
3. จะแจ้งผลการคัดเลือกทางโทรศัพท์ และ Website: http://www.ampolfood.com; http://www.voicetv.co.th พร้อมแจ้งกำหนดการพิธีมอบทุนสนับสนุนโครงการค่ายอาสาพัฒนาอย่างเป็นทางการ

ระยะเวลาดำเนินโครงการ

 • รับสมัครโครงการ 14 พฤศจิกายน – 31 ธันวาคม 2557
 • ประกาศผลโครงการที่ได้รับทุน 12 มกราคม 2558
 • พิธีมอบทุนสนับสนุนโครงการค่ายอาสา ปลายเดือน มกราคม 2558
 • ระยะเวลาดำเนินโครงการมอบโต๊ะและเก้าอี้ มกราคม -  มิถุนายน 2558

รางวัล
10 โครงการค่ายอาสา ที่ได้รับคัดเลือกจะได้รับมอบเงินทุนพัฒนาโครงการ โครงการละ 20,000 บาท พร้อมโต๊ะ และเก้าอี้นักเรียน ตามที่โครงการระบุ รวมมูลค่ากว่า 200,000 บาท

เงื่อนไขและข้อผูกพันสำหรับโครงการที่ได้รับทุนสนับสนุน
1. ทางโครงการจะจัดพิธีมอบทุนสนับสนุนการออกค่ายอาสาเพื่อพัฒนาโรงเรียนในต่างจังหวัด 1 ครั้ง ในเดือนมกราคม 2558 โดยจะแจ้งรายละเอียดวันและเวลาที่แน่นอนให้ทราบอีกครั้ง ทางนิสิต นักศึกษาที่ได้รับทุนจากโครงการฯ จะต้องมารับรางวัลด้วยตนเองเท่านั้น
2. โครงการที่ได้รับทุนสนับสนุนการออกค่ายอาสาพัฒนาโรงเรียนในต่างจังหวัด จะต้องทำรายงานโครงการหลังเสร็จสิ้นโครงการ
3. โครงการจะเข้าร่วมพิธีส่งมอบชุดโต๊ะ เก้าอี้นักเรียนของค่ายพร้อมกับนิสิตนักศึกษาในโครงการ และร่วมบันทึกการถ่ายทำค่ายอาสา โดยจะแจ้งให้นิสิตนักศึกษาของโครงการที่ได้รับคัดเลือกทราบก่อน
4. เหตุระงับสิทธิของสำหรับโครงการที่ได้รับทุนสนับสนุนการออกค่ายอาสาเพื่อพัฒนาโรงเรียนในต่างจังหวัด สิทธิในการได้รับทุนสนับสนุนการออกค่ายอาสาพัฒนาจะถูกยกเลิก และโครงการฯ สามารถเรียกโครงการที่ได้คะแนนในลำดับต่อไปพิจารณาเพื่อรับทุนแทนทันที เมื่อพบว่า

 • โครงการที่รับทุนไปแล้วไม่สามารถดำเนินโครงการได้ภายในเดือนมิถุนายน 2558 นับจากวันที่ระบุไว้ในกำหนดการของโครงการ โดยไม่มีการชี้แจงข้อเท็จจริงหรือแจ้งทางเอกสารมายังโครงการ “กล่องวิเศษ น้องอยากได้...พี่จัดให้”
 • โครงการที่รับทุนไปแล้วสละสิทธิ์ โดยมีหลักฐานเป็นลายลักษณ์อักษร หรือไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อผูกพัน

สอบถามรายระเอียดเพิ่มเติม

Total Prize Money: 
200,000 Baht
File attachments: 
Deadline: 
29 Nov 2014 10:00 to 31 Dec 2014 16:00

Members Online

There are currently 0 users online.