^ Back to Top

ประกวดสปอตวิทยุ และสปอตโทรทัศน์ ในหัวข้อ “ครูผู้ให้”

ประกวดสปอตวิทยุ และสปอตโทรทัศน์ ในหัวข้อ “ครูผู้ให้”

คุรุสภา ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดสปอตวิทยุ และสปอตโทรทัศน์ ในหัวข้อ “ครูผู้ให้” เนื่องในโอกาสการจัดงานวันครู ครั้งที่ 59 วันที่ 16 มกราคม 2558 ชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า 170,000 บาท

คุณสมบัติ

 • ประชาชนทั่วไป
 • ส่งประกวดเป็นทีม ๆ ละ 3 - 5 คน

หลักเกณฑ์ในการประกวด

 • หัวข้อ “ครูผู้ให้” โดยมีเนื้อหารณรงค์ให้เห็นถึงความทุ่มเท และเสียสละของครู
 • ไม่จำกัดรูปแบบและเทคนิคในการนำเสนอ
 • ความยาว 1 - 1.30 นาที
 • สามารถส่งได้ประเภทละ 1 ผลงานเท่านั้น

เงินรางวัล

 • สปอตวิทยุวันครู มี 5 รางวัล ประกอบด้วย
  • รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 20,000 บาท
  • รางวัลรองชนะเลิศ จำนวน 2 รางวัล ๆ ละ 10,000 บาท
  • รางวัลชมเชย จำนวน 2 รางวัลๆ ละ 5,000 บาท
 • สปอตโทรทัศน์วันครู มี 5 รางวัล ประกอบด้วย
  • รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 50,000 บาท
  • รางวัลรองชนะเลิศ จำนวน 2 รางวัล ๆ ละ 25,000 บาท
  • รางวัลชมเชย จำนวน 2 รางวัลๆ ละ 10,000 บาท

การส่งผลงาน

 • ส่งผลงานด้วยตนเอง (ในวันและเวลาราชการ) หรือทางไปรษณีย์ ที่
  กลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา
  128/1 ถนนนครราชสีมา แขวงดุสิต เขตดุสิต กทม. 10300
 • ส่งผลงานตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 8 ธันวาคม 2557 โดยจะถือวันประทับตราไปรษณีย์ปลายทางวันที่ 8 ธันวาคม 2557 เป็นสำคัญ
 • ประกาศผลให้ทราบภายในเดือนธันวาคม 2557

ติดต่อสอบถาม

 • กลุ่มประชาสัมพันธ์ โทรศัพท์ 0 2282 2743
 • เว็บไซต์คุรุสภา www.ksp.or.th
Total Prize Money: 
170,000 Baht
Deadline: 
15 Nov 2014 10:00 to 08 Dec 2014 16:00

Members Online

There are currently 0 users online.