^ Back to Top

ประกวดออกแบบ "แนวคิดการออกแบบอาคารอนุรักษ์พลังงานภาครัฐ"

ประกวดออกแบบอาคาร แนวคิด "การออกแบบอาคารอนุรักษ์พลังงานภาครัฐ"

ศูนย์ประสานงานการออกแบบอาคาร เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน ขอเชิญนักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดออกแบบอาคาร ภายใต้แนวคิด "การออกแบบอาคารอนุรักษ์พลังงานต้นแบบภาครัฐ" ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 200,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร และของที่ระลึก

ที่มาของโครงการ
ด้วยนโยบายด้านพลังงานของประเทศ ได้กำหนดกลยุทธ์ด้านการอนุรักษ์พลังงาน เพื่อกำกับ ดูแล และส่งเสริมให้เกิดการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและประหยัด ให้กับภาครัฐและภาคเอกชน โดยมีเป้าหมายตามแผนอนุรักษ์พลังงาน 20 ปี ได้กำหนดให้ลดความเข้มข้นการใช้พลังงานหรือ Energy Intensity ลง 25% ในปี 2573 เมื่อเทียบกับปี 2548 หรือเทียบเท่าการลดการใช้พลังงานขั้นสุดท้ายลง 20%  ในปี 2573  ประกอบกับ คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.) และคณะรัฐมนตรี ได้มีมติให้หน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจทุกแห่ง ให้ความร่วมมือและการตรวจประเมินแบบอาคารที่จะก่อสร้างใหม่ ตามกฎกระทรวงว่าด้วยการออกแบบอาคารฯ โดยอาคารที่จะก่อสร้างใหม่หรืออาคารเดิมที่มีการดัดแปลงเพิ่มเติมส่วนของอาคารขนาดพื้นที่รวมกันทุกชั้นในหลังเดียว ขนาดตั้งแต่ 2,000 ตารางเมตร ต้องออกแบบให้เป็นไปตามมาตรฐาน หลักเกณฑ์ และวิธีการที่กำหนดในกฎกระทรวงเพื่อให้เกิดการอนุรักษ์พลังงาน

กรมพัฒนาพลังงานทดแทน และอนุรักษ์พลังงาน จึงเปิดโอกาสให้ผู้สนใจเข้าร่วมเสนอแนวความคิดการออกแบบอาคารอนุรักษ์พลังงาน โดยกำหนดให้ผู้สนใจเข้าร่วมประกวดระดับบุคคลทั่วไปทำการออกแบบ ดัดแปลงอาคารประเภทสำนักงาน และให้ผู้เข้าร่วมประกวดระดับนักศึกษาทำการออกแบบดัดแปลงอาคารประเภทสถานศึกษา ซึ่งอาคารที่ทำการออกแบบนั้นต้องมีพื้นที่ใช้สอยรวม ตั้งแต่ 2,000 ตารางเมตร ขึ้นไป ทั้งนี้ต้องคำนึงถึงการใช้วัสดุที่เหมาะสม ค่าถ่ายเทความร้อนของอาคารผ่านผนัง (OTTV) และค่าถ่ายเทความร้อนของอาคารผ่านหลังคา (RTTV) ตามข้อกำหนดของกฎกระทรวงที่เกี่ยวกับการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดออกแบบอาคารภายใต้แนวคิด “การออกแบบอาคารอนุรักษ์พลังงานต้นแบบภาครัฐ” ชิงเงินรางวัลรวม 200,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร และของที่ระลึก

วัตถุประสงค์
1. เพื่อสนับสนุนนักศึกษาและบุคคลทั่วไป ให้มีความรู้ความเข้าใจในการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน
2. เพื่อสนับสนุนนักศึกษาและบุคคลทั่วไป ตระหนักถึงความสำคัญของการอนุรักษ์พลังงานในอาคาร
3. เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่าง ศูนย์ประสานงานฯ กับสถาบันการศึกษา นักศึกษาและบุคคลทั่วไป
4. เพื่อส่งเสริมการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงานสำหรับอาคารภาครัฐ

คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการ 
1. ผู้เข้าร่วมโครงการ นักศึกษาและบุคคลทั่วไป
2. จำนวนสมาชิกในกลุ่มในเกิน 3 คน

หลักเกณฑ์การส่งผลงาน
1. ผู้ประกวดส่งผลงานประกวดแนวความคิดในการออกแบบ อาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงานสำหรับอาคารภาครัฐโดยทำการออกแบบอาคารประเภทสำนักงาน (สำหรับบุคคลทั่วไป) และสถานศึกษา(สำหรับนักศึกษา) ที่มีพื้นที่ใช้ สอยรวมตั้งแต่ 2,000 ตารางเมตร โดยผลงานที่ส่งเข้าประกวดจะต้องนำเสนอในกระดาษ ขนาด A1 แนวนอนจำนวน 2 แผ่น ทั้งนี้ ให้ผู้ประกวดแนบใบสมัครพร้อมซีดีไฟล์ดิจิตอลรูปผลงาน ในรูปแบบนามสกุล JPG ขนาด  20 – 30 MB  มาในซองใส่ผลงานด้วย โดยกำหนดให้ผู้ประกวดนำเสนอรายละเอียดของงาน ดังนี้

 • แนวคิดในการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงานสำหรับอาคารภาครัฐ
 • ผังภายในอาคาร (Plan)
 • รูปด้านและรูปตัดภายในอาคาร (Elevation and Section) อย่างน้อย 3 รูป ให้สามารถเข้าใจในรายละเอียดของแบบได้
 • ภาพทัศนียภาพ (Perspective) ที่แสดงให้เห็นรายละเอียดการออกแบบในพื้นที่หลักอย่างน้อย 3 พื้นที่
 • รายละเอียดอื่นๆ ตามความเหมาะสมประกอบการนำเสนอผลงานเพื่อ สื่อถึงแนวคิดในการออกแบบเช่นวัสดุแบบขยาย หรือเฟอร์นิเจอร์ ฯลฯ

2. ผลงานต้องไม่เคยส่งเข้าประกวดที่ใดมาก่อน และต้องเป็นผลงานต้นแบบ
3. ผลงานที่ส่งเข้าประกวดให้ถือเป็นลิขสิทธิ์ของ พพ.สามารถนำผลงานบางส่วนหรือทั้งหมดไปใช้ หรือปรับแก้ไขได้ตามความเหมาะสมโดย พพ. จะให้เครดิตแก่เจ้าของผลงานหากมีการนำผลงานไปเผยแพร่ต่อสาธารณะ
4. คณะกรรมการที่ตัดสินการประกวดจะถูกแต่งตั้งโดย พพ. และการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สุดลงทะเบียนใบสมัครเข้าร่วมโครงการผ่าน e-mail : 2e.center@gmail.com 

คณะกรรมการตัดสิน ประกอบด้วย
1. ผู้ทรงคุณวุฒิจากสถาบันการศึกษา 
2. ผู้แทนจาก กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน 
3. ผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐ

เกณฑ์การให้คะแนน ประกอบด้วยหัวข้อที่พิจารณา ดังนี้

 • ความน่าสนใจของเนื้อหาสาระ การถ่ายทอด การนำเสนอประเด็นแนวคิดในการออกแบบเพื่อการอนุรักษ์พลังงานที่ชัดเจนและตรงประเด็น 30%
 • การเลือกใช้วัสดุที่เหมาะสม และการออกแบบที่ช่วยประหยัดการใช้พลังงานในอาคาร 20%
 • คุณภาพ การออกแบบ รูปแบบการนำเสนอ และความครบถ้วนของเนื้อหา 30%
 • ความคิดสร้างสรรค์ 20% 

การตัดสินผลงาน แบ่งเป็น 2 รอบ คือ
1. คณะกรรมการตัดสินคัดเลือกผลงานแต่ละประเภท เข้ารอบ 8 ผลงาน 
2. ตัดสินผลงานงานรอบชิงชนะเลิศ โดยเจ้าของผลงานที่ได้รับการคัดเลือกนำเสนอผลงานต่อคณะกรรมการ ในวันที่ 15 ธันวาคม 2557

รางวัลการประกวด

 • ระดับนักศึกษา รวมเงินรางวัล 100,000 บาท
  • รางวัลชนะเลิศ ทุนการศึกษา 50,000 บาท พร้อมเกียรติบัตรและของที่ระลึก
  • รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ทุนการศึกษา 30,000 บาท พร้อมเกียรติบัตรและของที่ระลึก
  • รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ทุนการศึกษา 20,000 บาท พร้อมเกียรติบัตรและของที่ระลึก​
 • ระดับบุคคลทั่วไป รวมเงินรางวัล 100,000 บาท
  • รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 50,000 บาท พร้อมเกียรติบัตรและของที่ระลึก
  • รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 เงินรางวัล 30,000 บาท พร้อมเกียรติบัตรและของที่ระลึก
  • รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 เงินรางวัล 20,000 บาท พร้อมเกียรติบัตรและของที่ระลึก

กำหนดการ (เพิ่มเติมในปฏิทินการประกวด)

 • เริ่มรับลงทะเบียนและสมัครเข้าร่วมโครงการ : 11 กันยายน 2557
 • เริ่มส่งผลงาน : 11 กันยายน 2557 – 11 พฤศจิกายน 2557
 • หมดเขตรับสมัครเข้าร่วมโครงการและส่งผลงาน : 11 พฤศจิกายน 2557
 • ประกาศผลรอบคัดเลือก : 18 พฤศจิกายน 2557
 • อบรมโปรแกรม BEC (สำหรับผู้ผ่านรอบคัดเลือก) : 25 พฤศจิกายน 2557
 • ส่งข้อมูลผลการตรวจประเมินอาคารที่ออกแบบ ด้วยโปรแกรม BEC : 10 ธันวาคม 2557
 • ตัดสินผลงานรอบชิงชนะเลิศ : 15 ธันวาคม 2557 
 • ประกาศผลเป็นทางการ : 18 ธันวาคม 2557 

สถานที่ส่งผลงานเข้าประกวด
ศูนย์ประสานงานการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน
อาคาร 8 ชั้น 1 กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

ติดต่อสอบถาม

ข่าวประชาสัมพันธ์ : ศูนย์ประสานงานการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน

Total Prize Money: 
200,000 Baht
File attachments: 
Deadline: 
31 Oct 2014 08:30 to 11 Nov 2014 16:30

Members Online

There are currently 0 users online.