^ Back to Top

ประกวดขบวนแห่ และ ประกวดกระทง ในประเพณีลอยกระทง มข. ประจำปี ๒๕๕๗

ประกวดขบวนแห่และกระทง ในประเพณีลอยกระทง มข. ประจำปี ๒๕๕๗

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา ประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าประกวดขบวนแห่ และการประกวดกระทง ในประเพณีลอยกระทงมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี ๒๕๕๗ ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า ๙๐,๐๐๐ บาท พร้อมถ้วยรางวัล 

การประกวดขบวนแห่กระทง

 • คุณสมบัติ
  • ขบวน  มีผู้ร่วมขบวนไม่เกิน  ๑๕๐  คน 
  • ให้มีกระทงขนาดใหญ่ขนาด ๓ ฟุต ประกอบขบวนแห่ พร้อมกับพาหนะที่ประดับสวยงามกลมกลืนเข้ากัน
  • ให้มีนางนพมาศประกอบขบวนแห่
  • การแสดงเน้นศิลปวัฒนธรรมประกอบขบวน สวยงาม พร้อมเพรียงและมีกิจกรรมในขบวนแห่อย่าง สร้างสรรค์
  • การแต่งกายที่เน้นวัฒนธรรมไทยหรือบ่งบอกถึงความเป็นชาติพันธุ์ต่างๆ
  • ในรูปแบบการจัดขบวนแห่ ต้องมีส่วนที่รณรงค์เพื่อสร้างสรรค์สังคมในเชิงบวก เช่น รณรงค์สิ่งแวดล้อม วินัยจราจร รักประเทศไทย ประหยัดพลังงาน ยาเสพติด ความพอเพียง ฯลฯ
 • รางวัลการประกวด
  • รางวัลชนะเลิศ จำนวน ๑ รางวัล เงินรางวัล ๑๕,๐๐๐ บาท พร้อมถ้วยรางวัล
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ จำนวน ๑ รางวัล เงินรางวัล ๑๓,๐๐๐ บาท พร้อมถ้วยรางวัล
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ จำนวน ๑ รางวัล เงินรางวัล ๑๑,๐๐๐ บาท พร้อมถ้วยรางวัล
  • รางวัลชมเชย จำนวน ๕ รางวัล เงินรางวัล ๕,๐๐๐ บาท

การประกวดกระทง

 • ประเภทกระทงที่จัดการประกวด
  • กระทงประเภทอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม 
  • กระทงประเภทประยุกต์ 
 • ขนาดกระทงที่จัดการประกวด
  • กระทงขนาดเล็ก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่เกิน  ๒ ฟุต
  • กระทงขนาดใหญ่ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางตั้งแต่ ๓ ฟุต ขึ้นไป
 • คุณสมบัติ
  • ต้องมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่เกิน  ๒ ฟุต
  • ตัวกระทงต้องเน้นการใช้วัสดุธรรมชาติ เป็นส่วนประกอบในการประดิษฐ์ ตกแต่งประดับลวดลาย หลีกเลี่ยงการใช้วัสดุที่เป็นมลพิษต่อแหล่งน้ำและสิ่งแวดล้อม ไม่จำกัดความสูงและรูปทรง 
  • เป็นกระทงเน้นแนวคิดแบบประเพณีนิยม  โดยมีรูปแบบตามประเพณีโบราณ   ในเรื่องการออกแบบส่วนประกอบกระทงมีความถูกต้องตามประเพณีโบราณและการใช้ วัสดุได้อย่างเหมาะสม
  • มีการประดิษฐ์ด้วยความประณีต เรียบร้อย สวยงาม ใช้สีสัน สัดส่วน รูปทรงที่เหมาะสมกลมกลืน
  • มีเครื่องบูชา(ดอกไม้ ธูป เทียน)และองค์ประกอบของกระทง สื่อความหมายถึงความเชื่อของประเพณีลอยกระทงและแสดงถึงเอกลักษณ์ศิลป วัฒนธรรมของไทยหรืออีสาน
  • กระทงต้องสามารถลอยและเคลื่อนที่ในน้ำได้อย่างสวยงามด้วยตัวเอง
 • รางวัลการประกวด
  • รางวัลการประกวดกระทงขนาดเล็ก
   • รางวัลชนะเลิศ ประเภทละ ๑ รางวัล เงินรางวัล ๓,๐๐๐ บาท พร้อมถ้วยรางวัล
   • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ ประเภทละ ๑ รางวัล เงินรางวัล ๑,๕๐๐ บาท พร้อมถ้วยรางวัล 
   • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ ประเภทละ ๑ รางวัล เงินรางวัล ๑,๐๐๐ บาท พร้อมถ้วยรางวัล 
   • รางวัลชมเชย ประเภทละ ๒ รางวัล เงินรางวัล ๕๐๐ บาท พร้อมถ้วยรางวัล
  • รางวัลการประกวดกระทงขนาดใหญ่
   • รางวัลชนะเลิศ ประเภทละ ๑ รางวัล เงินรางวัล ๖,๐๐๐ บาท พร้อมถ้วยรางวัล
   • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ ประเภทละ ๑ รางวัล เงินรางวัล ๕,๐๐๐ บาท พร้อมถ้วยรางวัล 
   • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ ประเภทละ ๑ รางวัล เงินรางวัล ๔,๐๐๐ บาท พร้อมถ้วยรางวัล 
   • รางวัลชมเชย ประเภทละ ๒ รางวัล เงินรางวัล ๒,๐๐๐ บาท พร้อมถ้วยรางวัล

การรับสมัคร
๑. ผู้สนใจจะส่งกระทงเข้าประกวดทุกชนิด และ ขบวนแห่ โปรดติดต่อขอรับใบสมัครและส่งใบ สมัครได้ที่  

 • สำนักวัฒนธรรม อาคารหอศิลปวัฒนธรรม (ริมบึงสีฐาน) มหาวิทยาลัย-ขอนแก่น
 • โทร/โทรสาร ๐-๔๓๓๓-๒๗๖๐ ภายใน ๑๑๙๐๑, ๑๑๙๑๐
 • โหลดใบสมัครได้ที่ เวปไซด์สำนักวัฒนธรรมที่  www.kku.ac.th หรือ cac.kku.ac.th 

๒. กำหนดยื่นใบสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันจันทร์ที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ในวันเวลาราชการ (หากพ้นกำหนดจะไม่รับสมัคร)
๓. การสมัครส่งกิจกรรมเข้าประกวดทุกประเภท ต้องทำเป็นลายลักษณ์อักษร ภายในเวลาที่กำหนด(หากไม่มีเอกสารหลักฐานจะมีผลต่อการตัดสินและคะแนน)
๔. หากต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อ สอบถามได้ที่ สำนักวัฒนธรรม  มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในวันและเวลาราชการ

Total Prize Money: 
90,000 Baht
Deadline: 
17 Oct 2014 10:00 to 03 Nov 2014 16:00

Members Online

There are currently 0 users online.