^ Back to Top

ประกวดในโครงการอาชีวะสร้างชาติด้วย “วิถีเพียงพอตามพ่อสอน”

ประกวดในโครงการอาชีวะสร้างชาติด้วย “วิถีเพียงพอตามพ่อสอน”

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับมูลนิธิบิ๊กซี ขอเชิญเยาวชน และวิทยาลัย สังกัดอาชีวศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดในโครงการอาชีวะสร้างชาติด้วย “วิถีเพียงพอตามพ่อสอน” เพื่อสืบสานปรัชญาแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงมวดวิชาหลั ส่งโครงการ ชิงเงินสนับสนุนไปขยายผลสร้างเศรษฐกิจพอเพียงในวิทยาลัยและชุมชน รวมกว่า 1,500,000 บาท 

การดำเนินงานโครงการ
สถานศึกษาที่สนใจ เพียงเขียนบอกเล่าโครงการที่นักศึกษา หรือวิทยาลัยดำเนินการอยู่แล้ว ซึ่งสอดคล้องกับการสืบสานแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยแบ่งกลุ่มประเภทการประกวดออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ 

  • ประเภทที่ 1 คหกรรม ศิลปกรรม ธุรกิจบริการ  
  • ประเภทที่ 2 อุตสาหกรรม
  • ประเภทที่ 3 เกษตรกรรม 

หลักเกณฑ์การคัดเลือกโครงการ
1. ต้องเป็นโครงการที่มีหลักการและเหตุผลเพื่อสืบสาน ส่งเสริม และดำเนินการตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
2. ความคิดสร้างสรรค์ 
3. คำนึงถึงความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
4. ความยั่งยืนของโครงการ 
5. การใช้วัสดุอุปกรณ์ในท้องถิ่นและภูมิปัญญาชาวบ้าน 
6. ความชัดเจนของการต่อยอดโครงการที่นำเสนอ 
7. ความคุ้มค่าของการใช้งบประมาณที่จะได้จากโครงการ 
8. ประโยชน์ของโครงการที่จะเกิดต่อนักเรียน นักศึกษา สถานศึกษา และชุมชน  
9. การมีส่วนร่วมของชุมชน นักเรียน นักศึกษาและบุคลากร ในสถานศึกษาของโครงการ

ระยะเวลาการดำเนินงานโครงการ

  • ระยะแรก สถานศึกษาส่งโครงการที่ได้ดำเนินการมาแล้วในสถานศึกษา เพื่อให้คณะกรรมการคัดเลือกโครงการที่มีการดำเนินงานชัดเจน และเป็นรูปธรรม  
  • ระยะสอง คณะกรรมการจะคัดเลือกโครงการที่ผ่านการพิจารณาจำนวนสถานศึกษา 3 แห่ง ในแต่ละประเภท รับเงินสนับสนุนครั้งแรก เพื่อนำไปดำเนินงานตามโครงการสถานศึกษาละ 50,000 บาท และรับงบประมาณจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ 20,000 บาท ในวันที่ 4-6 ธันวาคม 2557 ณ บิ๊กซีราชดำริ รวมเงินสนับสนุนทั้งสิ้น 630,000 บาท 
  • ระยะสาม คณะกรรมการลงพื้นที่ประเมินผลงานการดำเนินงานโครงการตามที่นำเสนอ เพื่อคัดเลือกผู้ชนะเลิศประเภทละ 1 รางวัล โดยแบ่งเงินรางวัลเป็น 2 ส่วน คือ เงินสำหรับสนับสนุนสถานศึกษาและเงินสนับสนุนการศึกษาดูงานหลักเศรษฐกิจพอเพียงของนักศึกษา ณ ประเทศภูฎาน รวมเงินสนับสนุนทั้งสิ้น 870,000 บาท

กรอบระยะเวลา
1. วันที่ 1 - 30 กันยายน 2557 รับสมัครโครงการ 
2. ภายในเดือนตุลาคม 2557 คณะกรรมการจะแจ้งผลการตัดสินคัดเลือกโครงการ 3 วิทยาลัย ในแต่ละประเภท และมอบเงินระยะแรก ทางเว็บไซต์  www.bigc.co.th  
3. เดือนตุลาคม 2557 สถานศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกในแต่ละประเภท จำนวน 9 สถานศึกษา ดำเนินการตามแผนงานที่นำเสนอ
4. ภายในวันที่ 10 -20 พฤศจิกายน 2557   ประกาศนัดวันติดตามและประเมินผลการดำเนินโครงการจากคณะกรรมการ 
5. ภายในวันที่ 5 ธันวาคม 2557 ตัดสินและมอบรางวัลชนะเลิศในแต่ละประเภท
6. เดือนธันวาคม 2557 นิทรรศการแสดงผลงานเฉลิมพระเกียรติ วันที่ 4-6 ธันวาคม 2557 และศึกษาดูงาน ณ ประเทศภูฎาน 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา: กลุ่มความร่วมมือ 3 โทร. 02 281 5555 ต่อ 1393 / 087 995 0726 
มูลนิธิบิ๊กซี โทร. 02 655 4934 / 080 045 1911

Total Prize Money: 
1,500,000 Baht
File attachments: 
Deadline: 
01 Sep 2014 10:00 to 30 Sep 2014 16:00

Members Online

There are currently 0 users online.