^ Back to Top

ประกวดแผนที่ทรัพยากรชีวภาพและ ภูมิปัญญาท้องถิ่น (Bio Map Contest) ครั้งที่ 4 "เส้นทางท่องเที่ยว Bio Gang"

ประกวดแผนที่ทรัพยากรชีวภาพและ ภูมิปัญญาท้องถิ่น (Bio Map Contest) ครั้งที่ 4 "เส้นทางท่องเที่ยว Bio Gang"

สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) หรือ BEDO ขอเชิญนักเรียน และสถาบันการศึกษาในระดับมัธยมศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดแผนที่ทรัพยากรชีวภาพและ ภูมิปัญญาท้องถิ่น (Bio Map Contest) ครั้งที่ 4 "เส้นทางท่องเที่ยว Bio Gang" ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ใบประกาศเกียรติคุณและทุนการศึกษา

วัตถุประสงค์

 • เพื่อสร้างการรับรู้และสร้างความเข้าใจความสำคัญของความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่น รวมถึงการชี้ให้เห็นถึงประโยชน์ของความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่นในการสร้างสรรค์เชิงเศรษฐกิจและกระตุ้นให้เกิดการมีส่วนร่วมของกลุ่มเครือข่ายชุมชน
 • เพื่อให้เกิดการสำรวจทรัพยากรความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่นของชุมชน
 • เพื่อกระตุ้นจิตสำนึกให้กลุ่มเป้าหมายตระหนักและให้ความสนใจถึงความสำคัญของทรัพยากรความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่นของชุมชน
 • เพื่อส่งเสริมให้เกิดการจดบันทึกและจัดทำแผนที่ทรัพยากรความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่นของชุมชน และนำไปสู่การขยายพื้นที่ครอบคลุมต่อไปในอนาคต
 • เพื่อให้ได้ฐานข้อมูลทรัพยากรชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่นเบื้องต้นของเครือข่ายชุมชน โดยใช้ Community Website (www.biogang.net) ให้เป็นช่องทางสำหรับการบันทึกข้อมูล
 • เพื่อสร้างกิจกรรมที่เชื่อมโยงกับการเรียนการสอนของสถาบันการศึกษาเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ในเรื่องของทรัพยากรความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่นของชุมชน เพื่อการสืบสานและอนุรักษ์อย่างต่อเนื่อง

กลุ่มเป้าหมาย
นักเรียน และสถาบันการศึกษาในระดับมัธยมศึกษา

รูปแบบของกิจกรรม
 รูปแบบของการประกวด BIO Map เป็นการประกวดการสร้างแผนที่ทรัพยากรชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่น สำหรับนักเรียนในระดับมัธยมศึกษา เพื่อจัดทำแผนที่แสดงเส้นทางท่องเที่ยวที่สมาชิกในกลุ่มร่วมกันกำหนดเส้นทาง เพื่อออกสำรวจและจัดทำแผนที่ Bio Map โดยโรงเรียนที่สนใจจัดรวบรวม ทีมผู้เข้าร่วมประกวดทีมละ 3-5 คน พร้อมคุณครูที่ปรึกษา 1 คน เพื่อทำกิจกรรมดังนี้

 • สมาชิกภายในกลุ่มร่วมกันกำหนดเส้นทางท่องเที่ยว หรือพื้นที่สำรวจ อย่างชัดเจน
 • ทำการสำรวจข้อมูล หัวข้อใดหัวข้อหนึ่งต่อไปนี้ หรือหลายหัวข้อรวมกันก็ได้
  • ข้อมูลทรัพยากรชีวภาพ (พืช และสัตว์)
  • ข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น (ปราชญ์ / ผู้รู้)
  • ข้อมูลผลิตภัณฑ์ชุมชนที่มาจากทรัพยากรชีวภาพในท้องถิ่น
  • ข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวเชิงนิเวศของชุมชน
 • บันทึกข้อมูลที่ได้จากการสำรวจลงใน www.BioGang.net
 • นำข้อมูลมาจัดทำเป็นแผนที่ Bio Map ใน Theme เส้นทางท่องเที่ยว Bio Gang เพื่อแสดงแผนที่ตั้ง ของข้อมูลที่สำรวจโดยใช้ข้อมูลที่ได้บันทึกลงใน www.BioGang.net แล้ว (สามารถเลือกรายการข้อมูลบางรายการที่บันทึกมาจัดทำแผนที่) โดยรูปแบบของแผนที่ขึ้นอยู่กับความคิดสร้างสรรค์ของผู้ประกวด โดยมุ่งเน้นที่ความเข้าใจในการนำเสนอแผนที่
 • จัดทำ Presentation ในรูปแบบ VDO หรือ บอร์ดนิทรรศการ เพื่อแสดงให้เห็นถึงข้อมูลที่สำรวจ หรือขั้นตอนการทำงานของกลุ่ม
 • ส่งผลงานมายัง BEDO เพื่อร่วมประกวดแข่งขัน

คุณสมบัติผู้เข้าร่วมประกวด

 • นักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษา
 • สมัครเป็นทีม ทีมละ 3- 5 คน โดยสมาชิกในทีมจะต้องเป็นนักเรียนในสถาบันการศึกษาเดียวกัน
 • ผู้สมัครทุกทีมจะต้องมีอาจารย์ที่ปรึกษาให้การรับรอง จำนวน 1 คน (อาจารย์ 1 คนสามารถเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาได้มากกว่า 1 ทีม)
 • สถาบันการศึกษาสามารถส่งทีมเข้าร่วมแข่งขันได้ไม่จำกัดจำนวน

รางวัลการประกวด

 • รางวัลชนะเลิศ 
  ได้รับถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีและทุนการศึกษา 50,000 บาท
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 
  ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณและทุนการศึกษา 25,000 บาท
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 
  ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณและทุนการศึกษา 15,000 บาท
 • รางวัลชมเชย (จำนวน 5 รางวัล) 
  ได้รับใบประกาศเกียรติคุณและทุนการศึกษา 5,000 บาท

หมายเหตุ : 
1. ผู้ชนะการประกวดทุกรางวัลจะได้เข้าร่วมงานมอบรางวัล ณ กรุงเทพมหานคร พร้อมได้เข้าร่วมกิจกรรม Bio Gang Exclusive Party ร่วมกับ Bio Ambassador 
(มิ้นต์ ชาลิดา วิจิตรวงศ์ทอง) ซึ่งจัดขึ้นในวันงานมอบรางวัล 
2. ผู้ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดทุกคนจะได้รับใบประกาศฯ การเข้าร่วมกิจกรรม

กำหนดการการประกวด
1. รับสมัครทีมผู้เข้าร่วมการประกวด สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ 
2. ส่งผลงาน (ข้อมูลและแผนที่ทรัพยากรชีวภาพ รวมถึง Presentation) เข้าประกวด หมดเขตรับผลงานวันที่ 18 สิงหาคม 2557 ถือวันที่ประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ
3. ประกาศผลผู้ชนะการประกวด วันที่ 5 กันยายน 2557 
4. ผู้ชนะการประกวดเข้าร่วมงานมอบรางวัล และ Bio Gang Exclusive Party ที่กรุงเทพฯ 19 กันยายน 2557 (วันที่อาจมีการเปลี่ยนแปลง)

สอบถามเพิ่มเติมที่
0818439949

Deadline: 
23 Jun 2014 10:00 to 18 Aug 2014 16:00

Members Online

There are currently 0 users online.