^ Back to Top

ประกวดภาพถ่าย “80 ปีธรรมศาสตร์เป็น...อยู่...คือ! เมื่อวาน...วันนี้ และพรุ่งนี้"

ประกวดภาพถ่าย “๘๐ ปีธรรมศาสตร์เป็น...อยู่...คือ! เมื่อวาน...วันนี้ และพรุ่งนี้"

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอเชิญนักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพถ่าย “๘๐ ปีธรรมศาสตร์เป็น...อยู่...คือ เมื่อวาน...วันนี้ และพรุ่งนี้" เนื่องในวาระที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ครบรอบ 80 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัย ชิงเงินรางวัลกว่า 80,000 บาท

หัวข้อการประกวดภาพถ่าย
“๘๐ ปี ธรรมศาสตร์ เป็น...อยู่...คือ! เมื่อวาน...วันนี้ และพรุ่งนี้"

แนวคิด
คณะกรรมการฝ่ายจัดประกวด ๘๐ ปี ธรรมศาสตร์ จัดโครงการประกวดภาพถ่ายหัวข้อ “๘๐ ปี ธรรมศาสตร์ เป็น...อยู่...คือ! เมื่อวาน...วันนี้ และพรุ่งนี้” ซึ่งแบ่งเป็น ภาพเก่า ภาพใหม่ และภาพปริศนา โดยเปิดโอกาสให้บุคคลทั่วไปส่งภาพถ่ายธรรมศาสตร์ พร้อมบรรยายความประทับใจในการถ่ายภาพ เพื่อชิงรางวัลมูลค่า 180,000 บาท

โดยในช่วงนี้จะเป็นการประกวด
"ภาพใหม่" ซึ่งต้องเป็นภาพที่ถ่ายในปี 2557 เท่านั้น พร้อมคำบรรยายประกอบภาพ ชิงเงินรางวัลกว่า 80,000 บาท ปิดรับผลงาน 16 มิถุนายน 2557 

คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมประกวด

 • นักศึกษา ศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ผู้ที่สนใจในการถ่ายภาพ
 • บุคคลทั่วไป
 • ไม่จำกัดเพศและวัย

กำหนดระยะเวลา

 • หมดเขตรับผลงาน 16 มิถุนายน 2557
 • ประกาศการตัดสินภาพเก่าผลวันที่ (จะประกาศให้ทราบอีกครั้ง)

รางวัล

 • รางวัลชนะเลิศ จำนวน 1 รางวัล รางวัลละ 50,000 บาท
 • รางวัลรองชนะเลิศ จำนวน 2 รางวัล รางวัลละ 25,000 บาท
 • รางวัลชมเชย จำนวน 5 รางวัล รางวัลละ 10,000 บาท

หลักเกณฑ์การส่งภาพเข้าประกวด

 1. ประเภทภาพที่ส่งเข้าประกวด – ภาพถ่ายจากกลองดิจิทัล หรือฟิล์ม
 2. ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวด ผู้ส่งจะต้องถ่ายภาพธรรมศาสตร์/ สะท้อนความเป็นธรรมศาสตร์/ เกี่ยวข้องกับธรรมศาสตร์ หรือภาพอะไรก็ได้ (บุคคล สถานที่ สิ่งของ ฯลฯ) ที่สามารถสะท้อนมุมมองของผู้ถ่ายภายใต้หัวข้อ "๘๐ ปี ธรรมศาสตร์ เป็น อยู่ คือ! เมื่อวาน วันนี้ และพรุ่งนี้" ไม่จำเป็นจะต้องเป็นภาพถ่ายของธรรมศาสตร์โดยตรงก็ได้ 
 3. ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวด ผู้ส่งจะต้องตั้งชื่อภาพ และบรรยายถึงแรงบันดาลใจหรือความประทับใจในการถ่ายภาพเพื่อสะท้อนความหมายของหัวข้อการประกวด ชื่อของภาพไม่มีผลต่อการตัดสิน
 4. ผู้ส่งภาพถ่ายจะต้องกรอกรายละเอียดลงในแบบฟอร์มที่ทางมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์กำหนดติดไว้ที่ด้านหลังของภาพ ระบุชื่อ-สกุล ผู้ถ่ายภาพ ที่อยู่ หมายโทรศัพท์ที่ติดต่อได้โดยสะดวก และ Email address ระบุสถานที่ถ่ายภาพ วัน เดือน ปีที่ถ่ายภาพ
 5. ผู้ส่งภาพถ่ายเข้าประกวดจะต้องเป็นผู้ถ่ายภาพที่ส่งเข้าประกวดด้วยตัวเอง ห้ามมิให้นำผลงานของผู้อื่นส่งเข้าประกวด
 6. ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวด จะต้องเป็นภาพที่ไม่เคยได้รับรางวัลใดๆ มาก่อน และไม่เคยทำขึ้นเพื่อการจำหน่ายหรือเพื่อโฆษณามาก่อน
 7. ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวด จะต้องไม่มีการต่อเติม เปลี่ยนแปลง หรือบิดเบือนภาพไปจากเดิมยกเว้นการปรับสี และแสงของภาพอย่างสมเหตุสมผล เท่านั้น
 8. ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวดเป็นภาพสีหรือขาวดำ ขนาดของภาพด้านใดด้านหนึ่งไม่เกิน 24 นิ้ว อีกด้านหนึ่งไมต่ำกว่า 8 นิ้ว
 9. ภาพทั้งสองประเภท ให้ส่งไฟล์ดิจิทัลในแบบมาตรฐาน TIFF หรือ JPEG ความละเอียดไมต่ำกวา 5 ล้านพิกเซล หากถ่ายด้วยฟิล์ม ให้แสกนเป็นไฟล์ดิจิตอลในแบบมาตรฐาน TIFF หรือ JPEG ความละเอียดไมต่ำกวา 5 ล้านพิกเซลเช่นกัน โดยบันทึกไฟล์ภาพถ่ายลงแผ่นซีดีรอม ผู้ส่งภาพถ่ายเข้าประกวดต้องระบุชื่อ-สกุล อย่างชัดเจนลงบนแผนซีดี และบรรจุในวัสดุกันกระแทกเพื่อป้องกันการเสียหายที่อาจเกิดขึ้นต่อแผ่นซีดี
 10. คณะกรรมการมีสิทธิ์คัดเลือกภาพที่ส่งเข้าประกวดไปจัดแสดงที่ต่างๆ รวมถึงทำซ้ำ ดัดแปลงหรือเผยแพร่ต่อสาธารณะชนไม่ว่าจะในเอกสาร สื่อ หรือ สิ่งพิมพ์ทุกประเภท ทั้งนี้คณะกรรมการขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบในกรณีที่มีบุคคลอื่นกระทำการอันเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ในภาพที่ส่งเข้าประกวด
 11. ผลงานที่ส่งเข้าประกวด ทางผู้จัดสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืน ไม่ว่ากรณีใดๆ
 12. การส่งผลงานเข้าประกวด ส่งได้ไมเกิน 4 ภาพ และต้องไมเป็นมุมภาพที่ซ้ำกัน และติดกรอบวัสดุฟิวเจอร์บอร์ดสีดำ ขนาดฟิวเจอร์บอร์ด 20x28 นิ้ว
 13. ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวดหากไม่ถูกต้องตามกติกาการประกวดข้อใดข้อหนึ่ง จะถูกตัดสิทธิ์ในการพิจารณา แม้ว่าจะได้รับการพิจารณารางวัลหนึ่งรางวัลใดไปแล้ว หากมีการท้วงติงถึงการทำผิดกติกาข้อใดข้อหนึ่งของภาพที่ได้รับรางวัลไปแล้ว และสามารถพิสูจน์ได้ว่าทำผิดกติกา คณะกรรมการสามารถยกเลิกและเปลี่ยนแปลงการตัดสินรวมทั้งขอคืนรางวัลได้ ภายใน 1 เดือน นับจากวันที่ประกาศผลการตัดสิน
 14. การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นการสิ้นสุด
 15. การส่งภาพเข้าประกวด ให้ถือว่าผู้ส่งภาพเข้าประกวดตกลงปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ข้างต้นคณะกรรมการของสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและกติกาตามความเหมาะสม

สามารถส่งผลงานมาได้ที่
จักรชัย หิรัณยะวสิต
ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารทรัพยากรมนุษย์และกฎหมายกองการเจ้าหน้าที่ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
99 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12121

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

ข่าวประชาสัมพันธ์ : คุณจินตนา คำพฤกษ์ (Jintana Kanpruek)

Total Prize Money: 
80,000 Baht
File attachments: 
Deadline: 
18 May 2014 10:00 to 16 Jun 2014 16:00

Members Online

There are currently 0 users online.