^ Back to Top

ประกวดแนวความคิด Experimental Design หัวข้อ “แปดสิบลูกบาศก์เมตร”

ประกวดแนวความคิด Experimental Design หัวข้อ “แปดสิบลูกบาศก์เมตร”

สมาคมสถาปนิกสยามฯ ขอเชิญนิสิต นักศึกษา สถาปนิกทั่วไป และประชาชนทั่วไปทุกสาขาวิชาชีพทั้งในประเทศและต่างประเทศ ร่วมส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดแนวความคิด Experimental Design หัวข้อ “แปดสิบลูกบาศก์เมตร” ชิงเงินรางวัลรวม 240,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ

จากภาวะโลกร้อนในปัจจุบัน ส่งผลให้เกิดความเปลี่ยนแปลงทางธรรมชาติหลายอย่าง เช่น ฤดูกาลที่ผิดแปลกไปเกิดหิมะตกในหลายพื้นที่ที่ไม่เคยมีมาก่อน  ในบางพื้นที่มีอุณหภูมิที่ร้อนกว่า 40C  บางพื้นที่มีอากาศหนาวเกินกว่าที่เคยเป็น 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งทำให้เกิดภัยธรรมชาติที่รุนแรง และบ่อยครั้ง ทำความเสียหายเป็นวงกว้างนับตั้งแต่ แผ่นดินไหว  สึนามิที่เมืองไทย อินเดีย พายุที่ฟิลิปปินส์  หิมะตกอย่างรุนแรงที่ญี่ปุ่นและ นิวยอร์ค

ทั้งนี้ผู้ประสบภัยจำนวนมาก ต้องไร้ที่อยู่อาศัย การอยู่รวมกันขาดการจัดการที่ดี ทำให้เกิดโรคภัยไข้เจ็บ ในฐานะของสถาปนิกและผู้ออกแบบ ควรคิดว่าจะมีวิธีการอย่างไรในการจัดการปัญหาที่อยู่อาศัยนี้
เนื่องจาก key message ของงานสถาปนิกในปีนี้ ได้กล่าวถึง บทบาทหน้าที่ของสถาปนิกที่มีต่อสังคม ในช่วงเวลาที่ก่อตั้งสมาคมวิชาชีพแห่งนี้ ทางสมาคมได้ให้อะไรแก่สังคมบ้าง ?

จึงเป็นการดี ที่ให้สถาปนิกออกแบบที่อยู่อาศัยสำหรับผู้ประสบภัยพิบัติ  โดยกำหนดพื้นที่ใช้สอย 80 ลบ.ม. ไม่กำหนดสถานที่ตั้ง  โดยงานที่ออกแบบจะต้องตอบสนองกับสภาวะดังกล่าวมาแล้วเบื้องต้นอย่างใดอย่าง หนึ่งหรือหลายอย่างตามที่ท่านประสงค์ อีกทั้งยังควรพิจารณาการอยู่ร่วมกันเป็นจำนวนมากของผู้ประสบภัย

คณะกรรมการตัดสิน   

 • กรรณิการ์ รัตนปรีดากุล
 • ชุตยาเวศ สินธุพันธุ์
 • วิภาวี  คุณาวิชยานนท์ 
 • จูน  เซคิโน 

การตัดสินผลงาน จะแบ่งเป็น 2 รอบคือ
1.    คณะกรรมการตัดสินเลือกผลงาน เข้ารอบ 7 ผลงาน
2.    เจ้าของผลงานที่ได้รับคัดเลือก นำเสนอผลงานในงานสถาปนิก’57
*** ในกรณีที่ ผู้เข้ารอบ 7 ผลงานไม่สามารถเข้าร่วมในวันชี้แจงแบบได้ ถือว่าสละสิทธิ์ในการรับรางวัล***

รางวัล

 • รางวัลที่ 1      1 รางวัล : เงินสด 100,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ
 • รางวัลที่ 2      1 รางวัล : เงินสด   40,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ
 • รางวัลชมเชย  5 รางวัล : เงินสด   20,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ       

เงื่อนไขการเข้าร่วมประกวด
1. ผู้มีสิทธิ์ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดแบบ  สมาชิกสมาคมสถาปนิกสยามฯ  นิสิตและนักศึกษา สถาปนิกทั่วไป ประชาชนบุคคลทั่วไปทุกสาขาวิชาชีพทั้งในประเทศและต่างประเทศ
2. ผู้เข้าร่วมประกวดแบบ มีสิทธิ์ส่งผลงานเข้าร่วมประกวด 1 ผลงาน หากเกินกว่านี้จะถือว่าท่านสละสิทธิ์
3. ผลงานทั้งหมด หรือส่วนหนึ่งส่วนใดที่ส่งเข้าร่วมประกวดจะต้องเป็นแนวคิดและรูปแบบที่ไม่ เคยมีการนำเสนอที่ใดมาก่อนและต้องไม่ละเมิดลิขสิทธิ์งานของผู้อื่น หากได้รับรางวัลและถูกตรวจพบภายหลังจะถือเป็นโมฆะและถูกเรียกรางวัลทั้งหมด คืนเพื่อมอบให้แก่ผู้มีสิทธิ์อันถูกต้องต่อไป
4. ลิขสิทธิ์ของผลงานเป็นของผู้เข้าร่วมประกวด
5. สมาคมสถาปนิกสยามฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการตีพิมพ์และแสดงผลงานทุกชิ้น ตลอดจนข้อมูลอื่นๆ ที่ส่งเข้าประกวดเพื่อเผยแพร่ต่อสาธารณชนได้ในทุกรูปแบบ

รายละเอียดการนำเสนอผลงาน
1. ให้กำหนดรูปแบบ เทคนิค และมาตราส่วนตามความเหมาะสม
2. ให้แสดงความคิดในการออกแบบมีความยาวไม่เกิน 500 คำ
3. ให้ใช้ภาษาไทย และ/หรือภาษาอังกฤษเท่านั้น
4. ให้แสดงผลงานในแนวตั้ง บนแผ่นกระดาษอย่างหนา ที่มีขนาด A1 ( 594 x 840 มม.) จำนวน 1 แผ่น ความหนาไม่เกิน 2 ซม.
5. ให้แสดงรายละเอียดต่อไปนี้บนด้านหลังของแผ่นผลงานทุกแผ่น

 • หมายเลขของแผ่นเป็นเลขอารบิก ขนาดความสูง 1 นิ้ว ที่มุมขวาบนด้านหลังของแผ่นผลงานทุกแผ่น
 • สัญลักษณ์แทนชื่อผู้ส่งเข้าประกวด กำหนดด้วยอักษรภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่จำนวน 3 ตัวอักษรและตามด้วยตัวเลขอารบิก จำนวน 4 หลัก (เช่น ASA1234) ตัวอักษรและตัวเลขมีขนาดความสูง 1 นิ้วติดที่มุมขวาล่างด้านหลังของแผ่นงานทุกแผ่น หมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ ชื่อ นามสกุล อายุ ที่อยู่ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้เข้าร่วมประกวด ลงบนกระดาษ A4 โดยใส่ ซองจดหมายสีขาว ปิดผนึก และ แสดงสัญลักษณ์อักษรหมายเลขที่ ได้กำหนดแทนชื่อผู้ส่งเข้าประกวดมีขนาดความสูง 1 นิ้ว บนหน้าซองให้ติดซองดังกล่าวไว้มุมซ้ายล่างด้านหลัง ของแผ่นงานทุกแผ่น 

การส่งผลงาน
1. สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์
    248/1 ซอยศูนย์วิจัย 4 (ซ.17) ถ.พระราม 9  แขวงบางกะปิ  เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 
    หรือ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณรติรัตน์  จันทร โทรศัพท์ 0-2319-6555 ต่อ 113
    email. ratiratasa@gmail.com
    เปิดทำการ จันทร์-ศุกร์ เวลา 09:00 น.-18.00 น.
2. อาษาเซ็นเตอร์ ชั้น 5 ศูนย์การค้าสยามดิสคัฟเวอรี่  
    โทร. 0-2658-0560-1
    เปิดทำการ เวลา 10.00-21.00 น.

กำหนดการ

 • วันสุดท้ายของการรับผลงาน  :  วันศุกร์ที่ 18 เมษายน 2557
  **การส่งผลงานทางไปรษณีย์ จะถือวันที่ประทับตราบนพัสดุไปรษณีย์เป็นหลัก  **
 • ประกาศผลผู้เข้ารอบสุดท้าย (7 ผลงาน) : วันศุกร์ที่  25 เมษายน 2557
  ณ สมาคมสถาปนิกสยามฯ  www.asa.or.th  และ Facebook : asafanpage
 • ตัดสินผลงาน : วันศุกร์ที่ 2 พฤษภาคม 2557
  ผู้เข้ารอบสุดท้าย นำเสนอแนวคิดการออกแบบ ต่อคณะกรรมการตัดสินเวลา 15.00 น. - 16.30 น. ณ ลานกิจกรรม ในงานสถาปนิก'57
 • พิธีมอบรางวัล  : วันศุกร์ที่ 2 พฤษภาคม 2557 
  เวลา 18.30 น. ณ ลานกิจกรรม ในงานสถาปนิก'57
Total Prize Money: 
240,000 Baht
Deadline: 
19 Mar 2014 10:00 to 18 Apr 2014 16:00

Members Online

There are currently 0 users online.