^ Back to Top

ประกวดแอพพลิเคชั่น Thai Mobilition Contest 2013

Thai Mobilition Contest 2013

IBM ขอเชิญนิสิต นักศึกษา บุคคลากรด้านการศึกษา จากสถาบันการอุดมศึกษาทั่วประเทศ ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดแอพพลิเคชั่น "Thai Mobilition Contest 2013" ชิงเงินรางวัลรวมมูลค่า 1,000,000 บาท และผู้ชนะเลิศในทุกระดับมีสิทธิเข้าร่วมโครงการพัฒนาผู้ประโครงการกอบการ อาทิ STARTUPS, IBM Global Entrepreneur และโอกาสเข้าร่วมทำงานกับ บริษัทพันธมิตรและผู้ให้การสนับสนุน วันสมัครแตกต่างกันในแต่ละภาค

ลักษณะโครงการ
โครงการอบรมนักศึกษาและผู้ที่สนใจ เพื่อการพัฒนาโมบายส์แอพพลิเคชั่นแบบ Cross-Platform ด้วย IBM Worklight Studio รวมถึงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การให้คำปรึกษาในด้านเทคนิคและอุตสาหกรรมโดยผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์โดยตรง และให้รางวัลสำหรับแนวความคิดโมบายส์แอพพลิเคชั่นยอดเยี่ยม 3 ผลงาน ระยะเวลาโครงการ ประมาณ 6 เดือน

วัตถุประสงค์ของโครงการ
•  ส่งเสริมให้เกิดโมบายส์แอพพลิเคชั่น ตรงตามความต้องการของอุตสาหกรรมเป้าหมาย ได้แก่ ด้านธุรกิจ ด้านการศึกษา และด้านเอนเตอร์เทนเมนต์
•  สร้างแนวคิดในการออกแบบ และทักษะการพัฒนาโมบายส์แอพพลิเคชั่นควบคู่ไปกับไปกับเทคโนโลยีของไอบีเอ็ม
•  เพื่อสร้างนักพัฒนาโมบายส์แอพพลิเคชั่นในแพลตฟอร์มต่างๆ เช่น iOS, Android เป็นต้น
•  เพื่อเตรียมความพร้อมในการเป็นนักพัฒนารุ่นใหม่ที่ตรงกับความต้องการของภาคธุรกิจ หรือเป็นผู้ประกอบการธุรกิจเทคโนโลยีรุ่นใหม่ ด้วยความร่วมมือระหว่างภาครัฐ สถาบันการศึกษา และบริษัทเอกชน

คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการ
•  นิสิต นักศึกษา บุคคลากรด้านการศึกษา จากสถาบันการอุดมศึกษาทั่วประเทศ
​•  ผู้เข้าร่วมต้องส่งรายละเอียดแอพพลิเคชั่นพร้อมทั้งระบุอุตสาหกรรม
​•  มีเวลาเข้าร่วมโครงการ
​•  จำนวนสมาชิก 2-3 คนต่อทีมพัฒนาผลงานที่ส่งเข้าร่วมโครงการ
​•  ในกรณีที่มีอาจารย์เข้าร่วมจะต้องประกอบด้วยนักศึกษาป.ตรีไม่น้อยกว่า 1 คน
​•  ผู้เข้าร่วมโครงการต้องเตรียมเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คมาเองเพื่อใช้ในการอบรม

รางวัล มูลค่ารวมทั้งสิ้นกว่า 1,000,000 บาท
​•  ผู้ชนะเลิศระดับประเทศ 3 รางวัลๆ ละ 100,000 บาท (รางวัลระดับภาคเป็นส่วนหนึ่งของรางวัลระดับประเทศ)
​•  ผู้ชนะเลิศระดับภาค ภาคๆละ 3 รางวัลๆ ละ 30,000 บาท รวมทั้งสิ้น 12 รางวัล
​•  ผู้ชนะเลิศในทุกระดับมีสิทธิเข้าร่วมโครงการพัฒนาผู้ประโครงการกอบการ อาทิ STARTUPS, IBM Global Entrepreneur และโอกาสเข้าร่วมทำงานกับ บริษัทพันธมิตรและผู้ให้การสนับสนุน

กำหนดการ
​•  ภาคกลาง : คณะ ลงทะเบียน ตั้งแต่วันนี้ - 16/11/2556 : ทีมแข่งขัน ลงทะเบียน และส่ง proposal วันนี้ - 16/11/2556
​•  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ : คณะ ลงทะเบียน วันนี้ - 30/11/2556 : ทีมแข่งขัน ลงทะเบียน และส่ง proposal วันนี้ - 30/11/2556
​•  ภาคเหนือ : คณะ ลงทะเบียน วันนี้ - 13/11/2556 : ทีมแข่งขัน ลงทะเบียน และส่ง proposal วันนี้ - 13/11/2556
​•  ภาคใต้ : คณะ ลงทะเบียน วันนี้ - 16/11/2556 : ทีมแข่งขัน ลงทะเบียน และส่ง proposal วันนี้ - 16/11/2556
​•  ระดับประเทศ : นำเสนอผลงานต่อกรรมการ 3-7/02/2557
​•  ประกาศผลการแข่งขัน : 10-11/02/2557

ติดต่อสอบถาม
​•  083-122-3981
​•  admin@thaimobilithon.com
​•  IBM Building, 388 Phaholyothin Road, Bangkok 10400

Total Prize Money: 
1,000,000 Baht
Deadline: 
04 Nov 2013 10:00 to 30 Nov 2013 16:00

Members Online

There are currently 0 users online.