^ Back to Top

การแข่งขัน “Thailand’s Network Security Contest 2013”

การแข่งขัน “Thailand’s Network Security Contest 2013”

สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ร่วมกับ บริษัท เดอะ คอมมูนิเคชั่น โซลูชั่น จำกัด ขอเชิญนิสิต นักศึกษาสมัครเข้าร่วมโครงการแข่งขัน “Thailand’s Network Security Contest 2013” ชิงเงินรางวัลรวมมูลค่ากว่า 153,000 บาท

หลักการและเหตุผล
เนื่องจากในปัจจุบันได้มีการเกิดนวัตกรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศออกมาอย่างมากมาย จากหลายๆ ประเทศ ซึ่งทำให้ประเทศที่เป็นผู้บริโภค หรือ ผู้นำมาใช้อย่างประเทศไทย ต้องติดตามทิศทางและความเคลื่อนไหวของเทคโนโลยีอยู่เสมอ เพื่อให้รู้เท่าทันสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงของโลก ซึ่งก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการทำงานและรวมไปถึงวิธีของการเรียนการสอน โดยอาศัยความสะดวกสบายของข้อมูลที่เชื่อมโยงผ่านเครือข่ายอย่างแพร่หลาย ทำให้เกิดเป็นโอกาสที่จะเผชิญกับภัยคุกคามต่อการใช้งานเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีการสื่อสาร และอินเตอร์เน็ต อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้
ดังนั้นสำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และบริษัท เดอะ คอมมูนิเคชั่น โซลูชั่น จำกัด ได้เล็งเห็นความสำคัญในการให้การศึกษาและแนวทางในด้านการรักษาความปลอดภัยของระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และของข้อมูล จึงได้ร่วมมือจัดการแข่งขัน Thailand’s Network Security Contest 2013 ขึ้น เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เกิดการตระหนัก ความรู้ ความเข้าใจ และแนวทางในเรื่องระบบความปลอดภัยของข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์สำหรับองค์กร ให้แก่นิสิต นักศึกษา ในมหาวิทยาลัย

วัตถุประสงค์
1. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ นิสิต นักศึกษา ได้รับทราบความก้าวหน้า ความเคลื่อนไหวของเทคโนโลยีสารสนเทศ และปลูกฝังทัศนคติที่ดีให้นิสิต นักศึกษา รักการเรียนรู้ ใฝ่หาแหล่งข้อมูลความรู้ต่างๆ ในโลกไซเบอร์อินเตอร์เน็ต
2. เพื่อเป็นเวทีระดับประเทศที่ให้โอกาส นิสิต นักศึกษา ในยุคสารสนเทศได้แสดงความสามารถในทางสร้างสรรค์ โดยนำเอาเทคโนโลยีสารสนเทศมาพัฒนาหรือประยุกต์ใช้อย่างถูกต้องเหมาะสมและคำนึงถึงเรื่องของจรรยาบรรณเป็นสำคัญ
3. เพื่อเป็นแรงจูงใจในการใฝ่รู้ให้แก่เยาวชนเพื่อเข้าถึงข้อมูลสารสนเทศต่างๆอันจะเป็นหนทางนำไปสู่ความใฝ่รู้ และความสนใจในสิ่งแวดล้อมรอบตัว

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1. ให้เยาวชน รวมถึงหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ได้รับความรู้ ความเข้าใจในวิธีการป้องกันระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
2. สร้างเยาวชนรุ่นใหม่ให้เล็งเห็นความสำคัญในการศึกษา การค้นคว้าหาข้อมูลในเรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศ 
3. สร้างจิตสำนึกให้เยาวชนมีส่วนร่วมในการปกป้องและแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคมปัจจุบัน 

รูปแบบการแข่งขัน
1. ขั้นตอนการสอบข้อเขียน จากคณะกรรมการวิชาการ โดยกระจายศูนย์สอบคัดเลือกออกเป็น 5 ภาค ได้แก่ ภาคเหนือ ภาคใต้ ภาคตะวันออก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคกลาง เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้เข้าร่วมการแข่งขัน และเปิดโอกาสให้กับนักศึกษาอย่างทั่วถึง
2. ขั้นตอนการทดสอบภาคปฏิบัติการจริงเพื่อค้นหาช่องโหว่ (โดยผู้จัดทำจะสร้างช่องโหว่ขึ้นมาสำหรับการทดสอบ) และให้ผู้เข้าร่วมการแข่งขันเสนอวิธีแก้ไขหรือป้องกันช่องโหว่นั้น ซึ่งคะแนนจะให้สำหรับการตอบคำถามถึงวิธีการแก้ไขหรือป้องกันเท่านั้น (เพื่อเป็นการส่งเสริมและเปิดโอกาสให้กับมหาวิทยาลัยต่างๆ ได้เข้าร่วมการแข่งขันในรอบสุดท้าย ทีมที่มาจากมหาวิทยาลัยเดียวกันในลำดับที่ 1-3 ที่ผ่านการสอบคัดเลือกจากรอบแรกจะได้รับเลือกให้เข้าแข่งขันในรอบสุดท้าย)

คุณสมบัติ
1. เป็นนิสิต นักศึกษา ที่กำลังศึกษาอยู่ระดับอุดมศึกษา (ปริญญาตรี) ในมหาวิทยาลัยทุกสถาบัน โดยไม่จำกัดคณะ หรือภาควิชา กลุ่มละ 3 คน 
2. มีความสนใจทางด้านไอที 
3. มีความมุ่งมั่นที่จะใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสร้างสรรค์ให้เกิดประโยชน์อย่างมีคุณภาพ และจรรยาบรรณ 
4. ต้องมีหนังสือรับรองความเป็นนักศึกษาจากสถาบัน (ในระดับหัวหน้าภาควิชาขึ้นไป)

การรับสมัคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2556 จนถึง วันที่ 3 มกราคม 2557
ผู้เข้าร่วมแข่งขัน ได้แก่ นิสิต นักศึกษา ระดับอุดมศึกษา ทุกสถาบันมีสิทธิเข้าร่วมการแข่งขันโดยไม่จำกัด คณะ หรือ ภาควิชา ทีมละ 3 คนให้ทุกๆ ทีมที่สมัครเข้ามานั้น จัดเตรียมเอกสารการสมัครดังนี้
1. ใบสมัครพร้อมรูปถ่ายผู้สมัคร
2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมเซ็นต์รับรองสำเนา 
3. หนังสือรับรองจากสถาบันที่สังกัดว่าเป็นนิสิต นักศึกษา ระดับอุดมศึกษา (ปริญญาตรี) ในสถาบัน นั้นๆ จริง 
ผู้สมัครสามารถส่งเอกสารการสมัครทางไปรษณีย์มาได้ที่
แผนกการตลาด บริษัท เดอะ คอมมูนิเคชั่น โซลูชั่น จำกัด 
เลขที่ 127/20,22 ถนนนนทรี แขวงช่องนนทรี 
เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120

การแข่งขัน
1. การแข่งขันคัดเลือกรอบแรก คัดเลือกโดยการทดสอบความรู้ทางด้านความปลอดภัยของระบบสารสนเทศจากข้อสอบข้อเขียน การทดสอบนี้เป็นการทดสอบแบบรายบุคคล แล้วนำคะแนนของทั้ง 3 คนที่อยู่ในกลุ่มเดียวกัน มารวมกันเป็นคะแนนกลุ่ม กลุ่มที่ได้คะแนนสูงสุด 12 อันดับแรก จะถูกคัดเลือกเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ โดยมีศูนย์สอบคัดเลือกกระจายอยู่ทั่วทุกภูมิภาค ได้แก่ ภาคเหนือ ภาคใต้ ภาคตะวันออก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคกลาง เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้เข้าร่วมแข่งขัน
2. การคัดเลือกรอบชิงชนะเลิศ คัดเลือกโดยนักศึกษาจะเข้ามาทำการค้นหา ทดสอบระบบเครือข่ายจำลองที่มีจุดโหว่ต่างๆ และนักศึกษาสามารถนำเครื่องคอมพิวเตอร์ Notebook มาใช้ในการทดสอบระบบ โดยให้ผู้เข้าร่วมการแข่งขันเสนอวิธีแก้ไข และวิธีป้องกันช่องโหว่นั้น ซึ่งคะแนนจะให้สำหรับการตอบคำถามถึงวิธีการแก้ไขหรือป้องกันเท่านั้น

รางวัล
•  รางวัลที่ 1 เงินสด 50,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ 
•  รางวัลที่ 2 เงินสด 40,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ 
•  รางวัลที่ 3 เงินสด 30,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ 
•  รางวัลชมเชย 3 รางวัล เงินสด   5,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ
•  รางวัลสปิริตยอดเยี่ยม 6 รางวัล เงินสด 3,000 บาท  พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ       
(คณะกรรมการจัดการแข่งขัน จัดให้มีคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเป็นคณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน และผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สุด ทั้งนี้ คณะผู้จัดทำขอสงวนสิทธิรางวัลชนะเลิศสำหรับทีมที่เหมาะสมที่สุดเท่านั้น)

ระยะเวลาและกำหนดการ
วันที่ 1 พฤศจิกายน  2556 เปิดรับสมัคร
วันที่ 3 มกราคม 2557 ปิดรับสมัคร 
วันที่ 18  มกราคม 2557 คัดเลือกรอบแรก ณ ศูนย์สอบของแต่ละภูมิภาค 
วันที่ 13 กุมภาพันธ์  2557 คัดเลือกรอบชิงชนะเลิศ และพิธีประกาศพร้อมแจกรางวัล ณ โรงแรมอโนมา ราชดำริ (กรุงเทพ)
หมายเหตุ วัน-เวลา-สถานที่ จัดงานอาจจะมีการเปลี่ยนแปลง และจะแจ้งให้ทราบในภายหลัง

Total Prize Money: 
153,000 Baht
File attachments: 
Deadline: 
01 Nov 2013 10:00 to 03 Jan 2014 16:00

Members Online

There are currently 0 users online.