^ Back to Top

ประกวด มหัศจรรย์แห่งไม้ไอติม กับวอลล์ ปี 3 หัวข้อ “ไดโนเสาร์ทะลุมิติ”

ประกวด มหัศจรรย์แห่งไม้ไอติม กับวอลล์ ปี 3 หัวข้อ “ไดโนเสาร์ทะลุมิติ”

ผลิตภัณฑ์ไอศกรีมวอลล์ แพดเดิลป๊อป ขอเชิญน้องๆ นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา อายุ 6-12 ปี ทั่วประเทศ ส่งผลงานเข้าร่วมการแข่งขันสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์จากไม้ไอติมเป็นปีที่ 3 ภายใต้โครงการ ‘มหัศจรรย์แห่งไม้ไอติม’ ในหัวข้อ ‘ไดโนเสาร์ทะลุมิติ’ เพื่อเป็นพื้นที่สร้างสรรค์ ส่งต่อจินตนาการจากไม้ไอติมสู่จินตนาการที่สามารถจับต้องได้จริง ชิงรางวัลและทุนการศึกษารวม 400,000 บาท

วัตถุประสงค์
•  เพื่อสนับสนุนให้เยาวชนได้แสดงออกถึงจินตนาการ และใช้ความคิดสร้างสรรค์
•  เพื่อกระตุ้นให้เด็กและผู้ใหญ่นำเศษวัสดุเหลือใช้มาประดิษฐ์เป็นชิ้นงานสถาปัตยกรรมและงานศิลปะ
•  เพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ และการทางานเป็นกลุ่ม ที่ขับเคลื่อนโดยนักเรียน โดยมีครูและอาจารย์เป็นผู้ให้คาปรึกษาและสนับสนุน

กลุ่มเป้าหมาย
นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา อายุ 6-12 ปี ทั่วประเทศ

กำหนดการรับสมัครและประกาศผล
เปิดรับสมัครผลงาน สิงหาคม – กันยายน 2556
ประกาศผลระดับเขตการแข่งขัน ตุลาคม 2556
ชิงชนะเลิศระดับประเทศและจัดแสดงผลงาน พฤศจิกายน 2556

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
การเข้าร่วมกิจกรรมจากกลุ่มเป้าหมาย คือนักเรียนในระดับประถมศึกษา เพื่อสร้างสรรค์ผลงานจากวัสดุเหลือใช้ คือ ไม้ไอศกรีม โดยสิ่งประดิษฐ์ที่สร้างสรรค์จากลักษณะของไดโนเสาร์ตามจินตนาการของน้องๆ โดยในหัวข้อ ‘ไดโนเสาร์ทะลุมิติ’ สามารถตีความได้ดังนี้ ถ้าไดโนเสาร์ไม่สูญพันธ์และเดินทางทะลุเวลามากว่าร้อยล้านปีและมาอยู่ในโลกปัจจุบันในปี 2556 ไดโนเสาร์จะมีหน้าตา และมีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับมนุษย์อย่างไร เป็นต้น ทั้งนี้น้องๆสามารถสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์ตามจินตนาการในแบบฉบับของตนเอง

กติกาในการเข้าร่วม
•  รวมกลุ่มนักเรียน อายุระหว่าง 6-12 ปี ที่กาลังศึกษาอยู่ในระดับประถมศึกษาฯ จำนวน 3-5 คนต่อทีม พร้อมอาจารย์ที่ปรึกษา 1 ท่าน
•  ส่งใบสมัคร พร้อมภาพสเก็ต* และ รายละเอียดคร่าวๆ ระบุขนาดและจำนวนไม้ไอศกรีมโดยประมาณ ของชิ้นงานภายในวันที่ 20 กันยายน 2556 ทางอีเมล์มาที่ Contact@PaddlePopThailand.com หรือ ตู้ป.ณ. 20 ปณจ บางซื่อ กรุงเทพฯ 10800
•  ดาวน์โหลดใบสมัครได้ facebook.com/PaddlePopThai
•  สร้างสรรค์ผลงานภายใต้หัวข้อ ‘ไดโนเสาร์ทะลุมิติ’
•  ผลงานแต่ละชิ้นต้องมีส่วนประกอบหลักด้วยไม้ไอศกรีมที่ใช้แล้ว
•  ผลงานทุกชนต้องสามารถตัง้ ได้ด้วยตนเอง โดยมีขนาดไม่ต่ากว่า 0.5 เมตร และมีความกว้างฐานไม่ต่ากว่า 0.5 x 0.5 เมตร
•  ปิดรับผลงาชิ้นภายในวันที่ 20 ก.ย. 2556 ประกาศผลรอบแรกวันที่ 30 ก.ย. 2556
•  ตัดสินผลงานระดับเขตการแข่งขันภายในเดือนตุลาคม
•  ตัดสินผลงานระดับประเทศภายในเดือนพฤศจิกายน 2556
•  1 ทีม ต่อ 1 ชิ้นงาน และ ผลงานที่จัดส่งจะต้องส่งเข้าประกวดในนามโรงเรียนเท่านั้น
•  ไม่จากัดจานวนทีมหรือจานวนชิ้นงานต่อโรงเรียน
* โรงเรียนที่ไม่ส่งภาพสเก็ตจะไม่ได้รับการพิจารณาร่วมการแข่งขัน
** ทีมงานจะประสานกับอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อให้รายละเอียดในการบันทึกภาพถ่าย

เกณฑ์ในการตัดสิน
แบ่งการตัดสินออกเป็น ๓ รอบ คือ
1. รอบคัดเลือกระดับเขตการแข่งขัน จะเป็นการคัดเลือกจากภาพถ่ายที่ส่งเข้ามาร่วมประกวด โดยคณะกรรมการจะคัดเลือกชนิ ้ งานจาก 3 เขตการแข่งขัน ได้แก่
•  ระดับเขตการแข่งขันที่ 1 ภาคกลางตอนบนและภาคเหนือ
ได้แก่ ชัยนาท , ลพบุรี , สิงห์บุรี , อ่างทอง , กาแพงเพชร , นครสวรรค์ , พิจิตร , อุทัยธานี , ตาก , พิษณุโลก , เพชรบูรณ์ , สุโขทัย , อุตรดิตถ์ , เชียงใหม่ , แม่ฮ่องสอน , ลาปาง , ลาพูน , เชียงราย , น่าน , พะเยา , แพร่
•  ระดับเขตการแข่งขันที่ 2 ได้แก่ ภาคกลาง – ตะวันออกเฉียงเหนือ
ได้แก่ สระบุรี , ฉะเชิงเทรา , ปราจีนบุรี , สระแก้ว , เลย , หนองคาย , บึงกาฬ , หนองบัวลาภู , อุดรธานี , นครพนม , มุกดาหาร , สกลนคร , กาฬสินธ์ุ , ขอนแก่น , มหาสารคาม , ร้อยเอ็ด , ชัยภูมิ , บุรีรัมย์ , สุรินทร์ , นครราชสีมา , ยโสธร , ศรีสะเกษ , อานาจเจริญ , อุบลราชธานี
•  ระดับเขตการแข่งขันที่ 3 ได้แก่ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ภาคตะวันออก และภาคใต้
ได้แก่ กรุงเทพมหานคร , นนทบุรี , ปทุมธานี , พระนครศรีอยุธยา , สมุทรปราการ , นครนายก , กาญจนบุรี , นครปฐม, ราชบุรี , สุพรรณบุรี , ประจวบคีรีขันธ์ , เพชรบุรี , สมุทรสงคราม , สมุทรสาคร , ชุมพร , นครศรีธรรมราช , พัทลุง , สุราษฎร์ธานี , กระบี่ , ตรัง , พังงา , ภูเก็ต , ระนอง , นราธิวาส , ปัตตานี , ยะลา , สงขลา , สตูล , จันทบุรี , ชลบุรี , ตราด , ระยอง
2. รอบชิงชนะเลิศระดับเขตการแข่งขัน คณะกรรมการจะลงพนื ้ ที่ เพื่อคัดเลือกและค้นหาผู้ชนะอันดับที่ 1, 2, 3 และ ชมเชย 3 รางวัล
3. รอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ
- รางวัลชนะเลิศระดับประเทศ คัดเลือกจากผู้ชนะอันดับ 1 ของแต่ละเขตการแข่งขันโดยคณะกรรมการ
- รางวัลขวัญใจมหาชน คัดเลือกจากทุกชิ้นงานที่ได้รับรางวัลในแต่ละเขตการแข่งขัน โดยจะได้จากการร่วมโหวตของผู้ร่วมงานและประชาชนทั่วไป
- รางวัลความคิดสร้างสรรค์ คัดเลือกจากทุกชิ้นงานที่ได้รับรางวัลในแต่ละเขตการแข่งขัน โดยตัดสินจากคณะกรรมการ
เกณฑ์การให้คะแนน แบ่งออกเป็นส่วนๆ ดังนี้
• เกณฑ์ความคิดสร้างสรรค์ (30%)
–  มุมมองและวิธีการคิดในการสร้างสรรค์ไดโนเสาร์ หน้าตา หน้าที่ตามยุคสมัยของไดโนเสาร์ที่น้องๆจินตนาการขึ้นมา
–  การเสริมสร้างจินตนาการ เพิ่มความน่าสนใจของผลงาน
• เกณฑ์การสร้างสรรค์ผลงาน (30%)
–  ความสัมพันธ์ระหว่างผลงานและจินตนาการ
–  การผสมผสานเทคนิคผลงาน อาทิเช่น การใช้อุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์เข้ามาสร้างความสมจริงของผลงาน เป็นต้น
• เกณฑ์การนาเสนอผลงาน (40%)
–  วิธีการนาเสนอไอเดีย การสร้างเรื่องราวผสมผสานจินตนาการในการนาเสนอ สร้างการรับรู้ เข้าใจ และความน่าสนใจในตัวผลงาน

คณะกรรมการ
• คุณ พิพัฒน์ อภิรักษ์ธนากร (นักแสดง พิธีกรรายการโทรทัศน์ด้านงานออกแบบและผู้ก่อตั้งร้านขายผลิตภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม ECOSHOP)
• คุณรัตติกร วุฒิกร (นักออกแบบผลิตภัณฑ์รุ่นใหม่ ซึ่งคว้ารางวัลจากโครงการประกวดรางวัลนักออกแบบรุ่นใหม่ดีเด่นปี 2007)
• คุณคมสัน นันทจิต (จบการศึกษาจากสถาปัตย์ฯจุฬา ปัจจุบันเป็นทั้งสถาปนิก พิธีกรรายการและนักเขียน)
• ผู้บริหารจากบริษัทยูนิลีเวอร์ ไทย เทรดดิ้ง จำกัด

รางวัล(*)
• ชนะเลิศระดับประเทศ รับถ้วยรางวัล พร้อมทุนการศึกษา 80,000 บาท(**)
• ชนะเลิศขวัญใจมหาชน ทุนการศึกษา 20,000 บาท(**)
• รางวัลชนะเลิศด้านความคิดสร้างสรรค์ ทุนการศึกษา 20,000 บาท(**)
• ระดับเขตการแข่งขัน
รางวัลที่ ๑ ทุนการศึกษา 20,000 บาท
รางวัลที่ ๒ ทุนการศึกษา 10,000 บาท
รางวัลที่ ๓ ทุนการศึกษา 5,000 บาท
รางวัลชมเชย ทุนการศึกษา 2,500 บาท
*ทุกโรงเรียนที่ร่วมประกวดจะได้รับใบประกาศเกียรติคุณ
**อาจารย์ที่ปรึกษาและนักเรียนสาหรับชิ้นงานที่ชนะเลิศระดับประเทศ และ ขวัญใจมหาชน จะได้ร่วมเดินทางไปดูงานศิลปะในประเทศสิงคโปร์

Total Prize Money: 
400,000 Baht
File attachments: 
Deadline: 
01 Aug 2013 10:00 to 20 Sep 2013 16:00

Members Online

There are currently 0 users online.