^ Back to Top

ประกวดการออกแบบพื้นที่นิทรรศการ ในงานสถาปนิก 57 “สิบแปด | แปดสิบ” : “EIGHTEENTH | EIGHTY”

สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอเชิญนิสิตนักศึกษา คณะหรือภาควิชาทางสถาปัตยกรรมศาสตร์ และสมาชิกสมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วม ประกวดออกแบบพื้นที่นิทรรศการสมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ ในงานสถาปนิก 57 ภายใต้แนวความคิด สิบแปด | แปดสิบ” : ”Eighteenth | Eighty” ซึ่งจะจัดขึ้นในระหว่างวันอังคารที่ 29 เมษายน ถึง วันอาทิตย์ที่ 4 พฤษภาคม 2557 ณ ชาเลนเจอร์ฮอลล์ 1-3 ศูนย์แสดงสินค้าอิมแพ็ค เมืองทองธานี

โดยมีรายละเอียดการเข้าร่วมประกวดดังนี้
สิ่งที่ส่งมาด้วย
๑)  ผังพื้นที่การจัดงาน
๒)  จุดแขวนโครงถัก (Truss) และ ข้อกำหนดการก่อสร้างพื้นที่นิทรรศการสมาคมฯ
 
จุดมุ่งหมาย
นำผลงานของผู้ที่ได้คัดเลือกไปพัฒนาให้เป็นเป็นแบบก่อสร้างในพื้นที่ส่วนนิทรรศการของสมาคมฯ และ เผยแพร่ผลงานโดยมุ่งเน้นให้นิสิต-นักศึกษาในคณะหรือภาควิชาที่ศึกษาวิชาทางสถาปัตยกรรมศาสตร์ของทุกสถาบันและสมาชิกสมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ ทุกท่านได้มีส่วนร่วม  รวมทั้งเป็นเวทีที่สนับสนุนให้แสดงผลงานทางวิชาชีพ
 
แนวคิดในการงาน            
“สิบแปด | แปดสิบ”:”Eighteenth | Eighty”
ที่ผ่านมาสถาปนิกดูเหมือนจะเป็นวิชาชีพที่สังคมทั่วไป อาจยังไม่รู้จักดีนัก ว่าสถาปนิกนั้น ทำ, เป็น, หรือคืออะไร มีบทบาทหน้าที่หรือความสำคัญอย่างไร
งานสถาปนิก  ของสมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์  จึงมีแนวความคิดหลักในการจัดงาน เพื่อจะบอกกับสังคมให้เข้าใจและได้รู้จักบทบาทและหน้าที่ของสถาปนิกมากขึ้น
และในปี พ.ศ. ๒๕๕๗  สมาคมสถาปนิกสยามฯ ได้ก่อตั้งมามีอายุครบ ๘๐ ปี  โดยได้ก่อตั้งเมื่อวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๔๗๗  งานสถาปนิก ๕๗  จึงมีชื่องานว่า “สิบแปด|แปดสิบ”
 
๑.  เงื่อนไขการเข้าร่วมประกวด
   ๑.๑  ผู้มีสิทธิ์ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดแบบต้องมีคุณสมบัติอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้คือ
      ๑.๑.๑  นิสิตและนักศึกษา ซึ่งกำลังศึกษาระดับปริญญาตรี ในคณะหรือภาควิชาที่ศึกษาวิชาทางสถาปัตยกรรมศาสตร์ ทุกสถาบัน
      ๑.๑.๒  สมาชิกสมาคมสถาปนิกสยามฯ ที่ยังไม่หมดอายุสมาชิกทุกท่าน
   ๑.๒  ผู้เข้าร่วมประกวดแบบ มีสิทธิ์ส่งประกวดได้เป็นทีมผู้ออกแบบที่มีมากกว่าหรือเท่ากับ ๑ คน และมีสิทธิ์ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดมากกว่า ๑ ผลงาน
   ๑.๓  ในกรณีสมาชิกสมาคมสถาปนิกสยามฯ ที่ส่งเป็นทีม สมาชิกในทีมอย่างน้อย ๑ คนต้องเป็นสมาชิกสมาคมสถาปนิกสยามฯ ที่ยังไม่หมดอายุ  ในกรณีนิสิตฯต้องเป็นนิสิตซึ่งกำลังศึกษาระดับปริญญาตรี ในคณะหรือภาควิชาที่ศึกษาวิชาทางสถาปัตยกรรมศาสตร์ โดยผลงานทั้งหมด หรือส่วนหนึ่งส่วนใดที่ส่งเข้าร่วมประกวดจะต้องเป็นแนวคิดและรูปแบบที่ไม่เคยมีการนำเสนอที่ใดมาก่อนและต้องไม่ละเมิดลิขสิทธิ์งานของผู้อื่น หากได้รับรางวัลและถูกตรวจพบภายหลังจะถือเป็นโมฆะและถูกเรียกรางวัลทั้งหมดคืนเพื่อมอบให้แก่ผู้มีสิทธิ์อันถูกต้องต่อไป
   ๑.๔  ลิขสิทธิ์ของผลงานเป็นลิขสิทธิ์ร่วมของผู้เข้าร่วมประกวดและสมาคมสถาปนิกสยามฯ
   ๑.๕  สมาคมสถาปนิกสยามฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการตีพิมพ์และแสดงผลงานทุกชิ้น ตลอดจนข้อมูลอื่นๆ ที่ส่งเข้าประกวดเพื่อเผยแพร่ต่อสาธารณชนได้ในทุกรูปแบบ
   ๑.๖  การป้องกันความเสียหายจากการขนส่งผลงาน ก่อนมาถึงสมาคมฯ เป็นความรับผิดชอบของผู้เข้าร่วมประกวด
 
๒.  ขอบเขตของงาน
ออกแบบการจัดพื้นที่ที่สามารถนำไปพัฒนาเพื่อก่อสร้างได้จริงโดยต้องแสดงแนวความคิดที่ส่งเสริมแนวความคิดหลักของงาน สิบแปด | แปดสิบ” : ”Eighteenth | Eighty”(ตามเอกสารแนวความคิดที่แนบมาให้) ในพื้นที่จัดแสดงนิทรรศการส่วนของสมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ ในงานสถาปนิก ๕๗ โดยมี Zone และขนาดพื้นที่รวม ๖,๐๐๒ ตารางเมตร  ดังนี้
•  ASA Zone บริเวณโถงด้านหน้า พื้นที่  ๑,๐๐๐  ตารางเมตร
•  ASA Zone Challenger 2 พื้นที่  ๕,๐๐๒  ตารางเมตร  (ตามแผนผังที่แนบมาให้)   
ทั้งนี้พื้นที่ใช้สอยที่ต้องจัดเป็นส่วนๆ ดังนี้
   ๒.๑  พื้นที่ให้บริการสมาชิก/ประชาชน
-  ASA CLUB พื้นที่บริการสมาชิกสมาคม
-  ASA SHOP ร้านจำหน่ายของหนังสือและของที่ระลึกสมาคมฯ
-  ASA BOOK SHOP ร้านจำหน่ายหนังสือและของที่ระลึกสถาบันการศึกษาและองค์กรที่เกี่ยวข้อง
-  ที่ปรึกษาวิชาชีพ (หมอบ้าน)
   ๒.๒  นิทรรศการเกี่ยวเนื่องกับ THEME งาน
-  นิทรรศการ ๘๐ ปีสมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์
-  นิทรรศการประวัติการจัดงานสถาปนิก
-  นิทรรศการ  why architect
-  นิทรรศการอาษาเปลี่ยนแปลง
-  นิทรรศการผลงานประกวดแบบ Experimental Design
-     อื่นๆ โดยให้ทางผู้ออกแบบนำเสนอ 
   ๒.๓  นิทรรศการผลงานสมาคมฯ
-  นิทรรศการผลงานอนุรักษ์ศิลปสถาปัตยกรรม
-  นิทรรศการสถาปัตยกรรมดีเด่น
-  นิทรรศการบ้านใจดี
   ๒.๔  นิทรรศการผลงานวิชาชีพ
-  ผลงานสำนักงานสถาปนิก
-  ผลงานสถาปนิกอิสระ
-  ผลงานสถาปนิกกลุ่มประเทศอาเซียนและต่างประเทศอื่นๆ
-  ผลงานสถาปนิกภูมิภาค
-  ผลงานสมาคมวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง
   ๒.๕  นิทรรศการผลงานสถาบันการศึกษา
-  นิทรรศการสถาบันการศึกษา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
-  นิทรรศการผลงาน ASA Student Workshop
-  ลานกิจกรรม
 
๓.  หลักเกณฑ์ในการพิจารณา
ทางคณะกรรมการมีเกณฑ์การพิจารณา ดังนี้
   ๓.๑  แนวความคิดและรูปแบบ ต้องส่งเสริมและหรือ เป็นสร้างผลงานที่ตอบสนองแนวความคิดหลักของงานสถาปนิก 
   ๓.๒  เป็นผลงานไม่ซ้ำงานที่มีทำหรือออกแบบมาก่อน น่าสนใจ  ใช้งานได้จริง สร้างได้จริงในงบประมาณ
   ๓.๓  จัดการพื้นที่ การแบ่งพื้นที่ให้สอดคล้องกับประโยชน์ใช้สอย ความสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบและตาม ลักษณะของพื้นที่
   ๓.๔  คำนึงการนำวัสดุประกอบกลับมาใช้งานและหรือสร้างประโยชน์แก่สาธารณะ (เช่นยกไปใช้โชว์งานอื่นหรือนำไปให้หน่วยงานอื่นใช้ประโยชน์ได้)
 
๔.  รายละเอียดการนำเสนอผลงาน
   ๔.๑  ให้กำหนดรูปแบบ เทคนิค และมาตราส่วนตามความเหมาะสม (ให้อิสระในการเลือกรูปแบบการนำเสนอ ทั้งนี้ให้เข้าเป้าตามหลักเกณฑ์การพิจารณาและรวมความหนาของแผ่นผลงานไม่เกิน ๒ ซม.)
   ๔.๒  ให้บรรยายแนวความคิดในการออกแบบมีความยาวไม่เกิน ๔๐๐ คำ
   ๔.๓  ให้ใช้ภาษาไทย และ/หรือภาษาอังกฤษเท่านั้น
   ๔.๔  ให้แสดงผลงานในแนวตั้ง บนแผ่นกระดาษอย่างหนา ขนาด A1 ( ๕๙๔  x ๘๔๐ มม.) จำนวน ๒ แผ่นวางต่อกันมีความหนาโดยรวมไม่เกิน ๒ ซม.
   ๔.๕  ให้แสดงรายละเอียดต่อไปนี้บนด้านหลังของแผ่นผลงานทุกแผ่น
-  หมายเลขของแผ่นเป็นเลขอาระบิค ขนาดความสูง ๑ นิ้ว ที่มุมขวาบนด้านหลังของแผ่นผลงานทุกแผ่น
-  สัญลักษณ์แทนชื่อผู้ส่งเข้าประกวด กำหนดด้วยอักษรภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่จำนวน ๓ ตัวอักษร และตามด้วยตัวเลขอาระบิค จำนวน ๔ หลัก (เช่น ASA1234) ตัวอักษรและตัวเลขมีขนาดความสูง ๑ นิ้ว  ติดที่มุมขวาล่างด้านหลังของแผ่นงานทุกแผ่น
-  ซองจดหมายสีขาวปิดผนึกแสดงสัญลักษณ์อักษรหมายเลขที่ ได้กำหนดแทนชื่อผู้ส่งเข้าประกวดมีขนาดความสูง ๑ นิ้ว บนหน้าซองให้ติดซองดังกล่าวไว้ติดไว้มุมซ้ายล่างด้านหลังของแผ่นงานทุกแผ่นภายในบรรจุ เอกสาร A4 แสดง ชื่อนามสกุล หมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้  
-  สำหรับนิสิต-นักศึกษาให้แนบเอกสารสำเนาบัตรนิสิตฯ และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมลงนามระบุสำเนาถูกต้อง
-  สำหรับสมาชิกสมาคมฯ ให้แนบสำเนาบัตรสมาชิกสมาคมฯ และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมลงนามระบุสำเนาถูกต้อง
-  บันทึกไฟล์ผลงานลงในซีดี หรือดีวีดีในรูปแบบ JPEG ความละเอียด 720 ppi ในโหมดสี RGB และมีขนาดไฟล์ไม่เกิน 2.5 MB
 
๕.   การคัดเลือก แบ่งออกเป็น ๒ ขั้นตอน
ขั้นตอนที่ ๑  พิจารณาคัดเลือกผลงานจากผู้ส่งประกวดทั้งหมดเหลือจำนวน ๕ ผลงาน      
ขั้นตอนที่ ๒  ให้เจ้าของผลงานทั้ง ๕ ชิ้นตามขั้นที่ ๑ นำผลงานมานำเสนอคณะกรรมการ เพื่อพิจารณาคัดเลือกผู้ชนะการประกวดแบบที่เหมาะสมที่สุดเพียงรายเดียว
 
๖.  การส่งผลงาน  ได้ที่   
   ๖.๑  สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ ๒๔๘/๑  ซอยศูนย์วิจัย ๔ (ซ.๑๗) ถนนพระราม ๙ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ ๑๐๓๑๐ หรือติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม  นางสาวรติรัตน์ จันทร  โทรศัพท์: ๐-๒๓๑๙-๖๕๕๕ ต่อ ๑๑๓ จันทร์-ศุกร์ เวลา ๐๙.๐๐-๑๘.๐๐ น.
   ๖.๒  อาษาเซ็นเตอร์  ชั้น ๕ ศูนย์การค้าสยามดิสคัพเวอร์รี่  ๐-๒๖๕๘-๐๕๖๐-๑  เวลา ๑๐:๐๐-๒๐:๓๐ น.

๗.  กำหนดการ
•  ประชาสัมพันธ์รายละเอียดการประกวดฯ  :  วันพฤหัสบดีที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๖ ที่ www.asa.or.th และ Facebook : asafanpage
•  คณะกรรมการฯ ชี้แจงการประกวดแบบและตอบข้อซักถาม  :  วันเสาร์ที่ ๗ กันยายน ๒๕๕๖ เวลา ๑๐:๐๐ น. ณ อาษาเซ็นเตอร์ ชั้น ๕ ศูนย์การค้าสยามดิสคัฟเวอร์รี่
•  ปิดรับส่งผลงาน  :  วันศุกร์ที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ การส่งผลงานทางไปรษณีย์ จะถือวันที่ประทับตราบนพัสดุไปรษณีย์เป็นหลัก  โดยวันที่ดังกล่าวต้องไม่เกินวันเสาร์ที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๖
•  คณะกรรมการฯ คัดเลือกผลงานผู้ผ่านเข้ารอบ ในขั้นตอนที่ ๑  :  วันจันทร์ที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๖๖ ณ อาษาเซ็นเตอร์ ชั้น ๕ ศูนย์การค้าสยามดิสคัฟเวอร์รี่
•  ประกาศผลการตัดสินขั้นตอนที่ ๑  :  วันพุธที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๖  ทางสื่อต่างๆ ของสมาคมฯ และแจ้งทางผู้ผ่านเข้ารอบโดยตรง
•  ผู้ผ่านการคัดเลือกจากขั้นตอนที่ ๑ นำเสนองานต่อคณะกรรมการฯ (โดยจัดทำเป็น Power point สำหรับนำเสนอ รายละไม่เกิน ๒๐ นาที)  :  วันจันทร์ที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ ณ อาษาเซ็นเตอร์ ชั้น ๕ ศูนย์การค้าสยามดิสคัฟเวอร์รี่
•  ประกาศผลการตัดสินผู้ชนะเลิศ  :  วันศุกร์ที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕ ทางสื่อต่างๆ ของสมาคมฯ และแจ้งทางผู้ชนะเลิศโดยตรง
•  พิธีมอบรางวัล  :  ในงานแถลงข่าวการจัดงานสถาปนิก ๕๗ ครั้งที่ ๑ (กำหนดการจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง)

 ๘.  คณะกรรมการตัดสิน ประกอบด้วย
  ๘.๑  คุณ สรวิศ ณ นคร                                                                         
  ๘.๒  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เรืองศักดิ์  ปาลีคุปต์  
  ๘.๓  คุณ กิตติพัฒน์ ปราการรัตน์     
  ๘.๔  คุณ รัฐภูมิ  วงศ์ประดู่
  ๘.๕  คุณ วีรวัต โอภาเฉลิมพันธ์
 
๙.  รางวัล
•  รางวัลชนะเลิศ  ได้รับเงินรางวัล  ๘๐,๐๐๐ บาท  พร้อมประกาศนียบัตร
•  ผู้ผ่านการการคัดเลือกในขั้นตอนที่ ๑  จำนวน ๔ ราย  ได้รับเงินรางวัลๆ ละ ๑๘,๐๐๐ บาท  พร้อมประกาศนียบัตร
 
* ผู้มีสิทธิได้รับเงินรางวัลจะต้องชำระภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ๕% ของมูลค่ารางวัล หรือตามที่กฎหมายกำหนด โดยสมาคมฯ จะหักออกจากเงินรางวัลที่ได้รับ  
**คณะกรรมการขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณา จำนวนผลงานที่ได้รับรางวัลโดยผลการตัดสินของคณะกรรมการ ถือเป็นเด็ดขาด**
Total Prize Money: 
80,000 Baht
File attachments: 
Deadline: 
01 Aug 2013 10:00 to 12 Oct 2013 16:00

Members Online

There are currently 0 users online.