^ Back to Top

โครงการประกวดนวัตกรรมยานยนต์ ครั้งที่ 4

THE 4th MOTOR EXPO AUTOMOTIVE INNOVATION AWARD 2013

บริษัท สื่อสากล จำกัด ผู้ผลิต และจำหน่ายนิตยสาร "ฟอร์มูลา", คาร์ สเตริโอ, 4 WHEELS และโลกรถยนต์ ได้เตรียมจัดงาน "มหกรรมยานยนต์ ครั้งที่ 30" ขึ้น ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม IMPACT เมืองทองธานี มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมพาณิชยกรรม และอุตสาหกรรมยานยนต์ในประเทศแล้ว ยังต้องการสนับสนุนการสร้างสรรค์นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ยานยนต์ของสถาบันการศึกษาต่างๆ เพื่อเป็นพื้นฐานในการพัฒนาวงการยานยนต์ภายในอนาคต รวมทั้งมุ่งหวังให้เป็นแหล่งทัศนศึกษาของนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ดังนั้น บริษัทฯ จึงจัดการประกวดนวัตกรรมยานยนต์ ครั้งที่ 4 หรือ THE 4th MOTOR EXPO AUTOMOTIVE INNOVATION AWARD 2013 รวมทั้งจัดแสดงผลงานที่ผ่านการคัดเลือกในงาน "มหกรรมยานยนต์ ครั้งที่ 30" ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้
หัวข้อการประกวด
นวัตกรรม หรือสิ่งประดิษฐ์เกี่ยวกับยานยนต์ เพื่อวัตถุประสงค์อย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น เพื่อการประหยัดพลังงาน, เพื่อความปลอดภัย, เพื่อแก้ปัญหาภัยพิบัติ หรือ เพื่อแก้ไขปัญหาการจราจรบนท้องถนน
คุณสมบัติผู้เข้าประกวด
นักเรียน นิสิต นักศึกษา อายุระหว่าง 15 – 25 ปี กาลังศึกษาอยู่ในสถาบันการศึกษาระดับมัธยมศึกษา อุดมศึกษา และอาชีวศึกษา(ปวช,ปวส) โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาเป็นผู้ควบคุม
กติกา และการตัดสิน การประกวดแบ่งออกเป็น 3 รอบ
• รอบแรก : คณะกรรมการจะคัดเลือกแผ่นภาพแสดงแนวคิด (CONCEPTUAL DESIGN) ของโครงงานที่ดีที่สุด และมีความเป็นไปได้ในการผลิตจานวน 10 โครงงาน เพื่อให้เจ้าของโครงงานนาไปสร้างเพื่อส่งเข้าประกวดในรอบที่สอง โดยโครงงานที่ผ่านการคัดเลือกรอบแรกจะได้รับเงินสนับสนุนจานวนทีมละ 10,000 บาท โดยมีเกณฑ์การตัดสินดังนี้
1. ความเป็นนวัตกรรมที่ยังไม่เคยมีมาก่อน 50 %
2. เป็นสิ่งประดิษฐ์ที่มีความคิดสร้างสรรค์ 25 %
3. ความถูกต้องตามหลักวิชาการ 25 %
• รอบสอง : คณะกรรมการจะตัดสินโครงงานที่มีความเป็นไปได้ที่จะสาเร็จจานวน 5 โครงงาน โดยต้องมีความก้าวหน้าไม่น้อยกว่า 60 -70 % ของโครงงาน โดยจะมีคณะกรรมการไปตรวจดูโครงงานถึงสถานศึกษา และโครงงานที่ผ่านการคัดเลือกจะได้รับเงินสนับสนุนงวดที่สอง ทีมละ 10,000 บาท
• รอบตัดสิน : เจ้าของโครงงานต้องเตรียมผลงานที่สาเร็จแล้ว มานาเสนอต่อคณะกรรมการตัดสิน ณ ห้องประชุมใหญ่ชั้น 5 บริษัท สื่อสากล จากัด
สิ่งที่ต้องส่งในการประกวด
• รอบแรก :
1. แผ่นภาพแสดงแนวความคิดในการออกแบบ ประกอบด้วย แนวคิด, วัตถุประสงค์ของโครงงาน, ประโยชน์ที่ได้รับ และแผนเวลา (ใส่ในกระดาษ A4 จานวนไม่เกิน 2 แผ่น)
2. แผ่นภาพประกอบการแสดงแนวคิดของผลงาน (ใส่ในกระดาษ A4 จานวน 1 แผ่น)
• รอบสอง :
1. ข้อมูลการออกแบบ, ความคืบหน้าของผลงาน และแผนเวลา (ใส่ในกระดาษ A4 จานวนไม่เกิน 2 แผ่น)
2. ผลงาน (จะมีกรรมการไปตรวจสอบความคืบหน้า)
การรับสมัคร
ผู้สมัครต้องส่งใบสมัครด้วยตนเอง หรือ ส่งทางไปรษณีย์มาที่ บริษัท สื่อสากล จำกัด 1143/1 ซ.สุทธิพร ถ.รัชดาภิเษก แขวง/เขตดินแดง กทม. 10400 (หรือทาง Email : natt8078@hotmail.com.) ภายใน 1 กรกฏาคม พ.ศ. 2556
• รอบแรก
1. ผู้สมัครต้องส่งผลงานด้วยตนเองพร้อมแนวคิด หรือ ส่งทางไปรษณีย์มาที่ บริษัท สื่อสากล จำกัด 1143/1 ซ.สุทธิพร ถ.รัชดาภิเษก แขวง/เขตดินแดง กทม. 10400 ภายในวันที่ 1 กรกฏาคม 2556 (เปิดรับผลงาน ตั้งแต่ 09.00 – 16.00 น.)
2. ประกาศผลการพิจารณาในวันที่ 15 กรกฏาคม 2556 (รับเงินสนับสนุนงวดที่ 1, 50 %)
• รอบที่สอง : นำเสนอและส่งรายงานความก้าวหน้า(ต้องเสร็จไม่น้อยกว่า 60 – 70 % ของผลงาน) ในวันที่ 16 กันยายน 2556 (รับเงินสนับสนุนงวดที่ 2, 50 %)
• รอบตัดสิน
1. เจ้าของผลงานจะต้องเตรียมนาเสนอผลงานต่อคณะกรรมการตัดสิน ประมาณกลางเดือนพฤศจิกายน 2556 ตั้งแต่เวลา 10.00 – 18.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ บริษัท สื่อสากล จำกัด
2. เจ้าของผลงานจะต้องเข้าร่วมพิธีประกาศผลและมอบรางวัล ณ บูธแสดงผลงาน ในวันเสาร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2556 ตั้งแต่เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป
เงื่อนไขการประกวด
1. ผลงานนวัตกรรม หรือสิ่งประดิษฐ์ทุกชิ้นที่ส่งเข้าประกวดจะต้องไม่ลอกเลียนแบบ และไม่เคยได้รับรางวัลใดๆ มาก่อน
2. ผลงานทุกชิ้นที่ส่งเข้าประกวดถือเป็นสิทธิ์ของบริษัท สื่อสากล จากัด จนกว่าจะจบการจัดแสดง
3. การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นสิ้นสุดและเด็ดขาด
4. เจ้าของผลงานจะต้องนาผลงานของตนเอง ไปไว้บริเวณบูธแสดงผลงาน อาคารชาลเลนเจอร์ IMPACT เมืองทองธานี ในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2556 ตั้งแต่เวลา 22.00-24.00น.
5. เจ้าของผลงานจะต้องนาเสนอผลงานของตนเอง ต่อสาธารณะชนในวันหยุดราชการ และวันหยุดนขัตฤกษ์ ที่บูธจัดแสดงในงาน “มหกรรมยานยนต์ ครั้งที่ 30”
6. เจ้าของผลงานจะต้องนาผลงานออกจากบริเวณบูธในวันสุดท้ายของการจัดงาน 10 ธันวาคม 2556 ตั้งแต่เวลา 22.00 – 24.00 น.
7. คณะกรรมการขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการจัดแสดง ยกเลิกรางวัล และ/หรือ ริบรางวัลคืน หากผู้เข้าประกวดไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่ง
รางวัล
รางวัลที่ 1 - โล่เกียรติยศ, ประกาศนียบัตร และทุนการศึกษา 40,000 บาท
รางวัลที่ 2 - โล่เกียรติยศ, ประกาศนียบัตร และทุนการศึกษา 25,000 บาท
รางวัลที่ 3 - โล่เกียรติยศ, ประกาศนียบัตร และทุนการศึกษา 10,000 บาท
รางวัลชมเชย 2 รางวัล - ประกาศนียบัตร และทุนการศึกษารางวัลละ 5,000 บาท
คณะกรรมการ และเกณฑ์การตัดสินผลงาน
คณะกรรมการประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะพิจารณาตัดสินผลงาน
ออกแบบตามหัวข้อต่อไปนี้
1. ความเป็นนวัตกรรมที่ยังไม่เคยมีมาก่อน 25 %
2. เป็นสิ่งประดิษฐ์ที่มีความคิดสร้างสรรค์ 20 %
3. ความถูกต้องตามหลักวิชาการ 20 %
4. การนาเสนอ 15 %
5. ความเป็นไปได้ในการนาสู่เชิงพาณิชย์ 10 %
6. ความสวยงามและความประณีตของผลงาน 10 %
กำหนดการตัดสิน ประกาศผล และมอบรางวัล
การตัดสินโดยคณะกรรมการ ตลอดจนการประกาศผล และพิธีมอบรางวัลแก่ผู้ชนะการประกวดจะจัดขึ้น ณ บูธแสดงงานในวันเสาร์แรกของการจัดงาน (30 พฤศจิกายน 2556)
หมายเหตุ : *กาหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลง
*ดาวน์โหลดใบสมัคร ได้ที่
www.motorexpo.co.th, www.autoinfo.co.th

File attachments: 
Deadline: 
03 Jun 2013 09:00 to 01 Jul 2013 16:00

Members Online

There are currently 0 users online.