^ Back to Top

การแข่งขันเบโธเฟนครั้งที่ 7 Beethoven Competition in Thailand

การแข่งขันเบโธเฟนครั้งที่ 7 Beethoven Competition in Thailand

การแข่งขันดนตรีรายการ Beethoven Competition ถือเป็นเวทีการแข่งขันความเป็นเลิศทางด้านดนตรีคลาสสิกในประเทศไทยที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี ซึ่งจะช่วยพัฒนาทักษะด้านการแสดงของนักดนตรีเยาวชนในประเทศไทย อีกทั้งยังยกระดับมาตรฐานทางดนตรีให้สูงยิ่งขึ้น รวมถึงเปิดโอกาสให้ผู้มีพรสวรรค์ด้านดนตรีได้ทำการแสดงต่อหน้าสาธารณชน ในปี พ.ศ. 2556 ได้เริ่มค้นหานักดนตรีเปียโนเยาวชนที่มีความสามารถเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันในครั้งที่เจ็ดนี้ ซึ่งเปิดโอกาสให้กับนักดนตรีเปียโนเยาวชนร่วมแสดงความสามารถ โดยการแข่งขันจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 14 ถึงวันที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2556 ณ หอประชุมสถาบันเกอเธ่ ประเทศไทย

คุณสมบัติของผู้สมัคร
การแข่งขันนี้เปิดสำหรับนักดนตรีสัญชาติไทย หรือผู้ที่มีถิ่นพำนักอยู่ในประเทศไทยแบบถาวร หรือชาวต่างชาติที่ศึกษา หรือทำงาน หรือพำนักอาศัยอยู่ในประเทศไทย ทางสถาบันฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการสมัครสำหรับผู้ที่เคยได้รับรางวัลชนะเลิศแล้ว ขอเชิญเยาวชนผู้มีความสามารถอายุระหว่าง 8 ถึง 25 ปี เข้าร่วมการแข่งขัน โดยจัดเป็นสามรุ่นอายุดังนี้

  • กลุ่ม A อายุ 8 ถึง 12 ปี (เกิดระหว่างวันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2543 ถึง 11 ตุลาคม พ.ศ. 2548)
  • กลุ่ม B อายุ 13 ถึง 17 ปี (เกิดระหว่างวันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2538 ถึง 11 ตุลาคม พ.ศ. 2543)
  • กลุ่ม C อายุ 18 ถึง 25 ปี (เกิดระหว่างวันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2531 ถึง 11 ตุลาคม พ.ศ. 2538)

การสมัคร
• ส่งใบสมัครด้วนตนเองที่สถาบันฯ ส่งทางไปรษณีย์
ผู้สมัครส่งเอกสารและหลักฐานในการสมัครทั้งหมดทางไปษณีย์อีเอ็มเอสมาตามที่อยู่ด้านล่างนี้
สถาบันเกอเธ่ ประเทศไทย แผนกวัฒนธรรม
น.ส. กุลยา ศรีวัฒนาโรทัย
18/1 สาทร 1 ซอย เกอเธ่ กรุงเทพฯ 10140
*ค่าสมัครสามารถส่งเป็นแคชเชียร์เช็คมาพร้อมเอกสารและหลักฐานการสมัคร กรณีโอนเงินกรุณาแนบหลักฐานการโอนมาด้วย
• สมัครออนไลน์ ผ่านทางอีเมล์
ผู้สมัครสามารถทำการสมัครแบบออนไลน์ได้ โดยการเตรียมเอกสารและสแกนเอกสารทั้งหมดพร้อมใบสมัคร และแนบไฟล์ Mp3 128kB/s หรือระบุลิงค์ที่ต้องการให้ดาวน์โหลดเพลงที่บันทึก มายังอีเมล์ programm@bangkok.goethe.org
*ชำระค่าสมัครโดยการโอนเงินเท่านั้น พร้อมสแกนหลักฐานการโอนเงินมาด้วย
• สมัครด้วยตนเอง
นำเอกสารทั้งหมด ดีวีดีบันทึกเสียง และค่าสมัคร มาติดต่อที่
น.ส. กุลยา ศรีวัฒนาโรทัย
แผนกวัฒนธรรม สถาบันเกอเธ่ ประเทศไทย 18/1 ซอยเกอเธ่ ถนนสาทร 1 กรุงเทพฯ 10120
*ในกรณีนี้สามารถชำระค่าสมัครเป็นเงินสดได้
ผู้ที่สนใจเข้าร่วมการแข่งขันจะต้องส่งใบสมัครที่ครบถ้วยสมบูรณ์มายังสถาบันเกอเธ่ฯ ภายในวันศุกร์ที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2556 ก่อนเวลา 18.00 น.ใบสมัครที่ได้รับหลังจากวันและเวลาที่กำหนด จะไม่ได้รับการพิจารณาใดๆ ทั้งสิ้น

เอกสารและหลักฐานการสมัคร

  1. ใบสมัครที่กรอกรายละเอียดครบถ้วนสมบูรณ์
  2. รูปถ่ายปัจจุบัน ขนาดติดหนังสือเดินทาง 1 ใบ
  3. สำเนาสูติบัตร หรือเอกสารรับรองอายุและสัญชาติ
  4. แผ่นดีวีดีที่บันทึกเสียงเรียบร้อยและสมบูรณ์
  5. สำเนาโน้ตเพลงที่จะใช้ในการแข่งขัน 1 ชุด กรุณาตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีชื่อผู้ประพันธ์และชื่อเพลงปรากฏอย่างชัดเจนบนสำเนาโน้ตเพลง
  6. ผู้สมัครชาวต่างชาติที่กำลังศึกษา ทำงาน หรือพำนักอาศัยอยู่ในประเทศไทย ต้องยื่นสำเนารับรองการศึกษา การทำงาน หรือการพำนักอาศัย
  7. ค่าธรรมเนียมการสมัคร 2,000 บาท

วิธีการชำระค่าสมัคร
สามารถชำระได้ 3 ช่องทาง คือ แคชเชียร์เช็ค เงินสดและการโอนเงิน
กรุณาอย่าส่งเงินสดทางไปรษณีย์เป็นอันขาด
• การโอนเงินผ่านธนาคาร
กรุณาโอนเงินค่าสมัครมาที่
Deutsche Bank Bangkok Branch
เลขบัญชี: 00040560000
SWIFT: DEUTTHBK
• แคชเชียร์เช็ค
กรุณาระบุแคชเชียร์เช็คตามเลขที่บัญชีดังนี้
Goethe-Institut Bangkok
Deutsche Bank Bangkok Branch
Account No: 00040560000
SWIFT: DEUTTHBK

*** ในกรณีมีการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมการแสดงที่ยื่นส่งไปแล้ว ผู้เข้าร่วมแข่งขันต้องแจ้งให้ผู้จัดงานทราบเป็นลายลักษณ์อักษร ภายในวันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2556 ก่อนเวลา 18.00 น. การเปลี่ยนแปลงอื่นใดหลังจากวันที่กำหนดจะไม่ได้รับอนุญาต และการร้องเรียนใดๆ จะไม่ได้รับการพิจารณา

เผยแพร่ : http://contestwar.com

File attachments: 
Deadline: 
17 May 2013 08:00 to 11 Oct 2013 18:00

Members Online

There are currently 0 users online.