^ Back to Top

ประกวดแอพ "Publish Now! Wow! รับแสน! "

Publish Now! Wow! รับแสน!

งัดความคิดสร้างสรรค์ขึ้นมาใช้ครีเอทแอพเริ่ดๆ เพื่อร่วมสนุกกับโนเกีย Publish Now! Wow! รับแสน! โดยคุณสามารถส่งแอพเข้าประกวดได้ไม่จำกัดจำนวน จากทั้งระบบปฏิบัติการ S40 Full Touch และ Windows Phone ยิ่งส่งมาก ยิ่งมีโอกาสชนะเงินรางวัลมาก เพราะยอดรวมการดาวน์โหลดแอพทั้งหมด ที่ทะลุเป้าเร็วที่สุดตามกำหนดในแต่ละระบบปฏิบัติการ จะทำให้คุณชนะเงินรางวัลได้เร็วยิ่งขึ้นเท่านั้น

• รายการแข่งขัน “Publish Now!! Wow!! รับแสน” ถูกจัดขึ้นเพื่อให้นักพัฒนาแอพพลิเคชั่นชาวไทยบนระบบปฎิบัติการ S40 และ Windows Phone ได้แสดงความสามารถในการพัฒนาแอพพลิเคชั่นที่มีประโยชน์และได้รับความสนใจจากผู้ใช้งาน โดยผู้เข้าแข่งขันแต่ละท่านสามารถร่วมแข่งขันได้ทั้งบนระบบปฎิบัติการ S40 และ Windows Phone หรือ ทั้งสองระบบก็ได้
• ผู้เข้าแข่งขันสามารถส่งแอพพลิเคชั่นเข้าร่วมแข่งขันบนแต่ละระบบปฏิบัติการได้ไม่จำกัดจำนวนในช่วงระยะเวลาการแข่งขัน ภายในตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2556 จนถึง
วันที่ 31 ตุลาคม 2556 โดยผลรวมของคะแนนที่ได้จากทุกแอพพลิเคชั่นบนระบบปฏิบัติการเดียวกันจะเป็นคะแนนรวมของผู้เข้าแข่งขันท่านนั้นบนระบบปฏิบัติการนั้น

นโยบายและเงื่อนไข รายการแข่งขัน Publish Now!! Wow!! รับแสน
ลักษณะของรายการแข่งขัน

 1. รายการแข่งขัน “Publish Now!! Wow!! รับแสน” ถูกจัดขึ้นเพื่อให้นักพัฒนาแอพพลิเคชั่นบนระบบปฎิบัติการ S40 และ Windows Phone ได้แสดงความสามารถในการพัฒนาแอพพลิเคชั่นที่มีประโยชน์และได้รับความสนใจจากผู้ใช้งาน
 2. การแข่งขันสามารถแบ่งได้เป็นสองประเภท คือ 1. การแข่งขันสำหรับแอพพลิเคชั่นบนระบบปฎิบัติการ S40 และ 2. การแข่งขันสำหรับแอพพลิเคชั่นบนระบบปฎิบัติการ Windows Phone โดยผู้เข้าแข่งขันแต่ละท่านสามารถร่วมแข่งขันได้ในประเภทใดประเภทหนึ่ง หรือ ทั้งสองประเภทก็ได้ อย่างไรก็ตามการนับคะแนนซึ่งใช้เป็นเกณฑ์ในการตัดสินสำหรับรางวัลในแต่ละระบบปฏิบัติการจะนับแยกจากกัน
 3. ผู้เข้าแข่งขันในแต่ละประเภทสามารถส่งแอพพลิเคชั่นเข้าร่วมแข่งขันได้ไม่จำกัดจำนวนในช่วงระยะเวลาการแข่งขัน การส่งแอพพลิเคชั่นเข้าร่วมแข่งขันเป็นจำนวนมากจะทำให้ผู้เข้าแข่งขันมีโอกาสได้รับคะแนนรวมของแต่ละระบบปฏิบัติการเป็นจำนวนมากกว่า โดยรายละเอียดสามารถดูได้ตามที่ระบุในข้อ 4
 4. ระยะเวลาการแข่งขัน เริ่มต้นตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2556 จนถึง วันที่ 31 ตุลาคม 2556 ทั้งนี้ รายการแข่งขันอาจจบลงก่อนกำหนดในกรณีที่มีผู้ชนะได้รับรางวัลครบจำนวนตามที่ระบุในข้อ 4
 5. การประกาศรางวัลอย่างเป็นทางการจะมีขึ้นภายใน 2 สัปดาห์หลังรายการแข่งขันจบลง บนหน้า www.nokia.co.th/publishnow

คุณสมบัติของผู้สมัคร แอพพลิเคชั่นที่เข้าร่วมการแข่งขัน และกติกาการรับสมัคร

 1. ผู้เข้าแข่งขันอาจเป็นในลักษณะบุคคลหรือองค์กรก็ได้ อย่างไรก็ตามผู้เข้าแข่งขันจะต้องมี Publisher Account ที่มีผลใช้ได้บนแพลตฟอร์มที่ใช้ในการแข่งขัน ยกตัวอย่างเช่น Nokia Publisher สำหรับ Nokia Store หรือ Dev Center Account สำหรับ Windows Phone Store ทั้งนี้ Publisher Account ของผู้เข้าแข่งขันจะต้องอยู่ในประเทศไทยเท่านั้น
 2. แอพพลิเคชั่นทั้งในระบบปฏิบัติการ S40 หรือ Windows Phone ที่ถูก publish ก่อนวันที่ 1 มกราคม 2556 ไม่สามารถใช้เข้าร่วมการแข่งขันได้
 3. สำหรับการแข่งขันบนระบบปฏิบัติการ S40 นั้น แอพพลิเคชั่นที่ส่งเข้าร่วมแข่งขันจะต้องถูกพัฒนาโดยใช้เทคโนโลยี Java หรือ Web App เท่านั้น แอพพลิเคชั่นที่ถูกสร้างโดย Nokia web app automated tool (http://xpresswebapps.nokia.com) ไม่สามารถเข้าร่วมการแข่งขันได้

ขั้นตอนการสมัคร

 1. การสมัครเข้าแข่งขันสามารถทำได้โดยการสมัครที่หน้า www.nokia.co.th/publishnow โดยคลิกที่ปุ่ม “คลิกเข้าร่วมสนุก” หรือ ปุ่ม “Add New App”
 2. ผู้เข้าแข่งขันจะต้องกรอกข้อมูลตามที่กำหนด โดยอ่านและเลือกยอมรับ “นโยบายและเงื่อนไข” ของการแข่งขัน จากนั้น กด ปุ่ม “Submit” ซึ่งถือเป็นการเข้าร่วมแข่งขันอย่างถูกต้อง

เกณฑ์ในการนับคะแนน เกณฑ์การตัดสินผู้ได้รับรางวัล และ รางวัล
1. เกณฑ์การนับคะแนนและการตัดสินให้รางวัลในการแข่งขันสำหรับแอพพลิเคชั่นบนระบบปฏิบัติการ S40 มีดังนี้
• จำนวนดาวน์โหลดของทุกแอพพลิเคชั่นบนระบบปฏิบัติการ S40 ที่ผู้เข้าแข่งขันส่งเข้าร่วมการแข่งขัน จะถูกนำมารวมกันเพื่อเป็นจำนวนดาวน์โหลดรวมหรือคะแนนรวมของผู้เข้าแข่งขันท่านนั้น
• การตัดสินผู้ได้รับรางวัลสำหรับการแข่งขันบนระบบปฏิบัติการ S40 สามารถแบ่งตามประเภทของรางวัลได้เป็น 4 ประเภทดังนี้
- ผู้เข้าแข่งลำดับแรก ที่ได้รับยอดดาวน์โหลดรวมบนระบบปฏิบัติการ S40 ถึง 500,000 ดาวน์โหลด เร็วที่สุด จะได้รับเงินรางวัล 100,000 บาท
- ผู้เข้าแข่ง 5 ลำดับแรกที่ได้รับยอดดาวน์โหลดรวมบนระบบปฏิบัติการ S40 ถึง 300,000 ดาวน์โหลด เร็วที่สุด จะได้รับเงินรางวัล 50,000 บาทต่อท่าน
- ผู้เข้าแข่ง 10 ลำดับแรกที่ได้รับยอดดาวน์โหลดรวมบนระบบปฏิบัติการ S40 ถึง 150,000 ดาวน์โหลด เร็วที่สุด จะได้รับเงินรางวัล 30,000 บาทต่อท่าน
- ผู้เข้าแข่ง 20 ลำดับแรกที่ได้รับยอดดาวน์โหลดรวมบนระบบปฏิบัติการ S40 ถึง 50,000 ดาวน์โหลด เร็วที่สุด จะได้รับ BH-920 จำนวน 1 เครื่องต่อท่าน
2. เกณฑ์การนับคะแนนและการตัดสินให้รางวัลในการแข่งขันสำหรับแอพพลิเคชั่นบนระบบปฏิบัติการ Windows Phone มีดังนี้
• จำนวน In-App Purchase (IAP) transaction ของทุกแอพพลิเคชั่นบนระบบปฏิบัติการ Windows Phone ที่ผู้เข้าแข่งขันส่งเข้าร่วมการแข่งขัน จะถูกนำมารวมกันเพื่อเป็นคะแนนรวมของผู้เข้าแข่งขันท่านนั้น
• ผู้เข้าแข่ง 5 ลำดับแรกที่ได้รับคะแนนรวม(ยอด IAP รวม) บนระบบปฏิบัติการ Windows Phone ถึง 105 transactions เร็วที่สุด จะได้รับ BH-940 จำนวน 1 เครื่องต่อท่าน
หมายเหตุ: ผู้เข้าแข่งขันจะต้องทำการแจ้งยอดพร้อมหลักฐานยืนยันจำนวน IAP transactions ของตนเองให้ทางบริษัท โนเกีย ประเทศไทยทราบโดยอีเมลมาที่ nokia-developer.thailand@nokia.com

ข้อกำหนด นโยบาย เงื่อนไข

 1. เมื่อร่วมกิจกรรม ถือว่าผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ทำความเข้าใจและตกลงยอมรับในกติกาของกิจกรรมนี้แล้ว โดยไม่มีการโต้แย้งใดๆ
 2. หากบริษัท โนเกีย ประเทศไทย หรือทีมงานจัดการแข่งขัน พบว่าผู้เข้าแข่งขันมีการกระทำใดๆ เพื่อให้ได้มาซึ่งคะแนนหรือรางวัล โดยผิดกฎหมาย หรือ โดยมิชอบ ทางทีมงานขอใช้สิทธิ์ในการตัดสิทธิ์การร่วมกิจกรรมของผู้เข้าร่วมกิจกรรมท่านนั้นทันที
 3. ผู้ชนะต้องมารับรางวัลภายใน 30 วัน หลังจากวันประกาศ หากผู้ชนะไม่มารับในวันที่กำหนดทางบริษัท โนเกีย ประเทศไทย และทีมงานผู้จัดการแข่งขัน จะถือว่าผู้ชนะดังกล่าวสละสิทธิ์ทันที
 4. ผู้ชนะกิจกรรมที่ได้รับรางวัลมูลค่าตั้งแต่ 1,000 บาทขึ้นไป รับทราบและยินยอมเป็นผู้รับภาระการจ่ายภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย 5 % และ/หรือภาษีอื่นๆ ในอัตราที่กฎหมายกำหนดโดยคิดจากมูลค่าของรางวัลที่ได้รับจากการชนะการเล่นกิจกรรม
 5. บริษัท โนเกีย ประเทศไทย และทีมงานผู้จัดการแข่งขัน ขอสงวนสิทธิ์ในการเผยแพร่ หรือแสดงรายละเอียด หรือข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมดังกล่าว เพื่อประโยชน์สำหรับ กิจกรรมทางการตลาด การโฆษณา รวมทั้งวัตถุประสงค์ในการเผยแพร่ที่เหมาะสมได้ นอกจากนี้ บริษัท โนเกีย ประเทศไทย และทีมงานผู้จัดการแข่งขัน มีสิทธิ์ในการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ร่วมกิจกรรมสำหรับวัตถุประสงค์ที่เหมาะสม เช่น การใช้รูป หรือชื่อและนามสกุล เพื่อการประชาสัมพันธ์ทางการตลาดในสื่อต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นสื่อโทรทัศน์ สื่อกลางแจ้ง สื่ออินเทอร์เน็ต และ อื่นๆ ซึ่งทางบริษัทฯ ถือว่าได้รับอนุญาตจากผู้เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
 6. บริษัท โนเกีย ประเทศไทย และทีมงานผู้จัดการแข่งขัน มีสิทธิ์ในการปฏิเสธ ยกเลิก หรือหยุดกิจกรรมดังกล่าวได้โดยชอบธรรมและไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 7. บริษัท โนเกีย ประเทศไทย และทีมงานผู้จัดการแข่งขัน มีสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขข้อกำหนดและเงื่อนไขได้โดยชอบธรรม และสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเกณฑ์การตัดสินและของรางวัลได้โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 8. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมยินดีและตกลงที่จะทำตามข้อกำหนดและเงื่อนไข รวมทั้งยอมรับการตัดสินของคณะกรรมการจัดกิจกรรม โดยการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นอันสิ้นสุดโดยไม่มีข้อโต้แย้ง
 9. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่มีสิทธิ์ในการเรียกร้อง หรือร้องขอผลของค่าใช้จ่าย การสูญเสีย หรือความเสียหาย ที่เกิดขึ้นทั้งทางตรงและทางอ้อมจากการแข่งขัน
 10. พนักงานของบริษัท โนเกีย ประเทศไทย หรือพนักงานของบริษัททีมงานจัดการแข่งขัน มีสิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขันแต่ไม่มีสิทธิ์ในการรับรางวัล
 11. ข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้จะมีผลบังคับใช้เหนือข้อกำหนดและเงื่อนไขอื่น หากพบข้อขัดแย้งหรือข้อกำหนดที่ไม่ตรงกันให้ยึดถือข้อกำหนดและเงื่อนไขที่บัญญัติไว้นี้เป็นสำคัญ

เผยแพร่ : http://contestwar.com/

Total Prize Money: 
200,000 Baht
Deadline: 
01 Apr 2013 09:00 to 31 Oct 2013 16:00

Members Online

There are currently 0 users online.