^ Back to Top

ประกวด โครงการ 'Read Thailand: อ่านเถิด...เด็กไทย อ่านถวายเจ้าฟ้านักอ่าน'

Read Thailand

โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุครบ 60 พรรษา เชิญชวน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ประกวด โครงการ 'Read Thailand: อ่านเถิด...เด็กไทย อ่านถวายเจ้าฟ้านักอ่าน' เพื่อรณรงค์ ปลูกฝัง และส่งเสริม ให้นักเรียน ครู ผู้บริหารโรงเรียน บุคลากรทางการศึกษา มีนิสัยรักการอ่าน การเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ

เนื่องในวันที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2558 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จะทรงเจริญพระชนมายุครบ 60 พรรษา พระราชกรณียกิจของพระองค์ในการพัฒนาประเทศนั้นต่อเนื่องยาวนานในทุกด้าน ทรงเป็นมิ่งขวัญสถิตย์กลางใจพสกนิกรทุกหมู่เหล่า คณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้วันที่ 2 เมษายน เป็นวันหนังสือเด็กแห่งชาติและเป็นวันรักการอ่าน จากพระจริยวัตรและความสนพระทัยในการอ่าน การจดบันทึก การเขียนและการเรียนรู้ บังเกิดเป็นพระราชนิพนธ์จำนวนมาก ที่เป็นแบบอย่างอันงดงามให้แก่เด็กและเยาวชนไทย
จากข้อมูลสถานการณ์ด้านการศึกษา การอ่านและการเรียนรู้ของประเทศไทยจากแหล่งต่างๆ ระบุตรงกันว่า เด็กและเยาวชนไทยยังอ่านหนังสือค่อนข้างน้อยเมื่อเปรียบเทียบกับนานาประเทศ ซึ่งส่งผลต่อความสามารถด้านการอ่านและการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชนไทย อาทิ ผลการประเมินของ PISA ด้านการอ่านในปี 2543 - 2552 และ IMD World competitiveness Yearbook ปี 2554 พบว่า ความสามารถในการแข่งขันระดับนานาชาติด้านการศึกษาของประเทศไทยอยู่ในอันดับที่ 51 จากประเทศทั้งหมด 59 ประเทศ การพัฒนาด้านความฉลาดทางอารมณ์ (EQ) ลดลง อนึ่ง หากย้อนทบทวนการรณรงค์ส่งเสริมการอ่านของประเทศไทยที่ผ่านมา พบว่า เมื่อปี 2547-2548 กระทรวงศึกษาธิการได้รณรงค์ให้ทุกโรงเรียนดำเนินการ "โครงการวางทุกงานอ่านทุกคน เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุครบ 48 พรรษา" เป็นผลให้สถิติด้านการอ่านของเด็กและเยาวชนไทยเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ

ดังนั้น สำนักงานอุทยานการเรียนรู้ (สอร.) ในสังกัดสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) ซึ่งมีวัตถุประสงค์การจัดตั้งเพื่อมุ่งเน้นการปลูกฝังและส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน การเรียนรู้ และการแสวงหาความรู้อย่างสร้างสรรค์ตลอดชีวิตจึงร่วมกับภาคีเครือข่าย ได้แก่ กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ จัดทำโครงการ"Read Thailand : อ่านเถิด...เด็กไทย อ่านถวายเจ้าฟ้านักอ่าน" เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุครบ 60 พรรษา และเป็นการปลูกฝัง สร้างเสริมนิสัยรักการอ่านและการเรียนรู้ สำหรับเด็กในระดับประถมศึกษาตอนปลายในโรงเรียนทุกสังกัด

วัตถุประสงค์และกลุ่มเป้าหมาย
1. เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุครบ 60 พรรษา
2. เพื่อรณรงค์ ปลูกฝังและส่งเสริมให้นักเรียน ครู ผู้บริหารโรงเรียน บุคลากรทางการศึกษา มีนิสัยรักการอ่าน การเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ

เพื่อสร้างเสริม สนับสนุน และพัฒนาศักยภาพการอ่านการเรียนรู้ของนักเรียนระดับประถมศึกษาตอนปลายซึ่งเป็นช่วงการปูพื้นฐานที่สำคัญยิ่ง ให้เกิดประสิทธิผลทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ทั้งด้านการคิดวิเคราะห์และคิดสังเคราะห์

กลุ่มเป้าหมาย
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ของโรงเรียนประถมศึกษาทุกสังกัด ได้แก่ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กรุงเทพมหานคร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กองบัญชาการตำรวจตระเวณชายแดน ฯลฯ โดยแบ่งเป็น 3 ขนาด (ขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่)

ขั้นตอนการสมัครเข้าร่วมโครงการ
เปิดรับสมัคร : ตั้งแต่วันนี้ -31 พฤษภาคม 2556
เริ่มอ่านหนังสือ : 15 มิถุนายน 2556

ขั้นตอนการสมัครเข้าร่วมโครงการ
1. โรงเรียนที่ประสงค์จะเข้าร่วมโครงการสามารถดาวน์โหลดใบสมัครจากเว็บไซต์ www.readthailand.com
2. กรอกรายละเอียดให้สมบูรณ์ พร้อมลายเซ็นรับรองจากผู้บริหารโรงเรียน
3. การส่งใบสมัคร
3.1 สแกนใบสมัคร และส่งไฟล์มาที่ readthailand@tkpark.or.th
3.2 แฟกซ์ใบสมัครมาที่ศูนย์ประสานงาน 02-891-8536

คุณสมบัติผู้เข้าประกวด
การพิจารณาโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการฯ
โครงการฯ จัดแบ่งโรงเรียนออกเป็น 3 ขนาด โดยโรงเรียนแต่ละขนาดจะแข่งขันกันภายในกลุ่มของตนเองดังนี้
1. โรงเรียนขนาดเล็ก : นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 จำนวน น้อยกว่า 150 คน
2. โรงเรียนขนาดกลาง : นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 จำนวน 151-300 คน
3. โรงเรียนขนาดใหญ่ : นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 จำนวน 301 คนขึ้นไป
หมายเหตุ : ระยะเวลาเข้าร่วมโครงการ 1 ปีการศึกษา

คุณสมบัติของโรงเรียนที่จะเข้าร่วมประกวด
1. เป็นสถานศึกษาที่จัดการศึกษาระดับประถมศึกษาทุกสังกัด
2. เป็นสถานศึกษาที่มีห้องสมุดหรือมุมหนังสือที่เอื้อต่อการเรียนรู้และการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน
3. เป็นสถานศึกษาที่ผู้บริหารสถานศึกษาและคณะครูมีความกระตือรือร้นกับการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านให้กับนักเรียน

รางวัลการประกวด

  • รางวัลชนะเลิศ : ถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี / เกียรติบัตร / เงินรางวัล / ศึกษาดูงานต่างประเทศ
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 : ถ้วยรางวัลนายกรัฐมนตรี / เกียรติบัตร / เงินรางวัล
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 : ถ้วยรางวัลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ / เกียรติบัตร / เงินรางวัล
  • รางวัลชมเชย 3 รางวัล : โล่รางวัลจากสำนักงานอุทยานการเรียนรู้ / เกียรติบัตร

หมายเหตุ : การตัดสินระดับประเทศ โรงเรียนที่ผ่านการคัดเลือกในแต่ละกลุ่ม ๆ ละ 13 โรงเรียน (ขนาดใหญ่ ขนาดกลางและขนาดเล็ก) รวม 39 โรงเรียน ต้องนำผลงานมาจัดแสดงนิทรรศการที่สำนักงานอุทยานการเรียนรู้ (TK park) และนำเสนอผลงานต่อหน้าคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
ศูนย์ประสานงานโครงการ Read Thailand : อ่านเถิด...เด็กไทย อ่านถวายเจ้าฟ้านักอ่าน
987/1 ถนนเพชรเกษม 4 บางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ 10600
โทร. 081-906-2396, 083-711-4585 โทรสาร. 02-891-8536

เผยแพร่ : http://contestwar.com/

File attachments: 
Deadline: 
16 Apr 2013 10:00 to 31 May 2013 16:00

Members Online

There are currently 0 users online.