^ Back to Top

ประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ คณะกรรมการความร่วมมือด้านวิชาการเอเชียตะวันออก

คณะกรรมการความร่วมมือด้านวิชาการเอเชียตะวันออก(EACC) เชิญชวน นักศึกษา และบุคคลทั่วไป ประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์คณะกรรมการความร่วมมือด้านวิชาการเอเชียตะวันออก (East Asia Academic Cooperation Council - EACC) ชิงเงินรางวัล 30,000 บาท

คุณสมบัติของผู้ร่วมประกวด
นักศึกษา และบุคคลทั่วไป

รางวัล
ผู้ชนะการออกแบบตราสัญลักษณ์จะได้รับรางวัล ดังนี้

 1. เงินรางวัล 30,000 บาท
 2. ประกาศเกียรติบัตรจากคณะกรรมการความร่วมมือด้านวิชาการเอเชียตะวันออก
 3. ค่าเดินทางกรณีที่ผู้ชนะการประกวดมีภูมิลําเนาในต่างจังหวัด

หลักเกณฑ์ในการประกวด

 1. ตราสัญลักษณ์ต้องสะท้อนถึงเครือข่ายความร่วมมือด้านวิชาการในประเทศอาเซียนบวก 3 หรือภูมิภาคเอเชียตะวันออก
 2. ต้องมีอักษรย่อภาษาอังกฤษของเครือข่ายความร่วมมือด้านวิชาการเอเชียตะวันออก (EACC) ปรากฏในตราสัญลักษณ์
 3. ต้องมีสีของตราสัญลักษณ์อาเซียน 4 สี ได้แก่ แดง น้ําเงิน เหลือง ขาว ปรากฏในตราสัญลักษณ์
 4. เป็นผลงานที่สามารถประยุกต์ใช้ในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ได้หลายรูปแบบทั้งในสื่อสิ่งพิมพ์และสื่ออิเล็คทรอนิกส์
 5. ต้องเป็นผลงานที่จัดทําขึ้นเองไม่ลอกผลงานของผู้ใด ไม่เป็นผลงานที่ละเมิดลิขสิทธิ์และทรัพย์สินทางปัญญา ไม่เคยเผยแพร่ หรือไม่เคยส่งเข้าประกวดที่ใดมาก่อน
 6. ผลงานที่ได้รับรางวัล ให้ถือเป็นลิขสิทธิ์ของคณะกรรมการความร่วมมือด้านวิชาการเอเชียตะวันออก โดยสามารถปรับแบบได้ตามความเหมาะสม เพื่อสามารถนําไปใช้งานได้จริง
 7. ผู้จัดการประกวดขอสงวนสิทธิ์ไม่ส่งผลงานคืนไม่ว่าในกรณีใด
 8. คณะกรรมการคัดสรรที่แต่งตั้งโดยคณะกรรมการความร่วมมือด้านวิชาการเอเชียตะวันออกจะคัดเลือก ผลงานจํานวน 10 ชิ้น เสนอให้คณะกรรมการความร่วมมือด้านวิชาการเอเชียตะวันออกพิจารณาโดยคําตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

การส่งผลงาน

 1. สามารถส่งผลงานได้ไม่เกิน 3ชิ้น
 2. ส่งผลงานในรูปแบบพิมพ์สีและขาวดําขนาด A4 อย่างละ 1 ชุด
 3. แนบไฟล์ดิจิตอลต้นฉบับของโปรแกรมและไฟล์ภาพ ในรูปแบบนามสกุล AI (Illustrator 10 / CS3) และ PDF หรือ JPG ความละเอียดไม่ต่ํากว่า 300 DPI พร้อมระบุ Code สี โหมดCMYK พร้อมบันทึกใส่ CD จํานวน 1 แผ่น
 4. ส่งพร้อมแบบฟอร์มการสมัครจํานวน 1 ชุดต่อ 1 ผลงาน
 5. ส่งใบสมัครและผลงานด้วยตัวเองที่สํานักงานเครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียน (ห้อง 210 อาคารจามจุรี 1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) หรือส่งทางไปรษณีย์ (วงเล็บมุมซอง “โครงการประกวดตราสัญลักษณ์ EACC) โดยส่งมาที่ สํานักงานเครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียน เลขที่ 210 อาคารจามจุรี 1 จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ถ. พญาไท กรุงเทพฯ 10330

ระยะเวลาดําเนินโครงการ
ส่งผลงานได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 10 กรกฎาคม 2556
คัดเลือกผลงานรอบแรกโดยคณะกรรมการคัดสรร กรกฎาคม 2556
เสนอผลงานเข้าสู่ที่ประชุมคณะกรรมการความร่วมมือด้านวิชาการเอเชียตะวันออกเพื่อคัดเลือกรอบสุดท้าย สิงหาคม 2556
ประกาศผลผู้ชนะการประกวด 10 กันยายน 2556ในเวบไซต์ www.aunsec.org
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่สํานักงานเครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียน (ASEAN University Network-AUN)
โทร. 02-2153640/ 2153642 ต่อ 106,
E-mail: aun.naparat@gmail.com

เผยแพร่ : http://www.contestwar.com/

Total Prize Money: 
30,000 Baht
File attachments: 
Date of winner announcement: 
Tue, 2013-09-10 (All day)
Deadline: 
03 Apr 2013 10:00 to 10 Jul 2013 16:00

Members Online

There are currently 0 users online.