^ Back to Top

การประกวดแนวความคิด ARCHITECT 13 ASEAN ARCHITECTURAL COMPETITION ภายใต้หัวข้อ “Designing Future Asean Borders”

สมาคมสถาปนิกสยามฯ เชิญชวน นักศึกษา สถาปนิก นักผังเมือง นักออกแบบ ศิลปิน และนักคิด ไม่กำหนด อายุ เพศ และเชื้อชาติ ส่งผลงานประกวดแนวความคิดภายใต้หัวข้อ “Designing Future Asean Borders” ลงทะเบียนสมัครเข้าประกวดออนไลน์เริ่ม: 30 มกราคม 2556 ส่งผลงานเข้าประกวดภายใน: 30 มีนาคม 2556 ส่งแบบประกวดและลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ www.borderlesscompetition.com

การประกวดแบบในปีนี้มุ่งเน้นความสนใจไปยังพื้นที่ตามขอบเขต หรือขอบแดนของกลุ่มประเทศประชาคมอาเซียนจำนวน 10 ประเทศ ด้วยวัตถุประสงค์ที่จะปรับปรุงสภาพพื้นที่ดังกล่าว ในปัจจุบันให้ดีขึ้น ถึงแม้ว่าจะมีการถกเถียงและอภิปรายกันมาก เรื่องที่จะทำให้สภาพ “ไร้ขอบเขต/แดน” ระหว่างกลุ่มประเทศ ประชาคมอาเซียนเป็นจริงขึ้นมา โดยการริเริ่มทางด้านเศรษฐกิจ และนิติบัญญัติ แต่พื้นที่เหล่านี้ขาดการเอาใจใส่และมีความ ล้าหลัง ไม่ทันและสอดคล้องกับพัฒนาการและสภาพการณ์ ต่างๆ ในปัจจุบัน สำหรับผู้คนส่วนใหญ่ที่อาศัยในบริเวณนี้ ขอบเขตหรือขอบแดนยังคงเป็นพื้นที่ที่มีการแบ่งแยกและมีความ ไม่แน่นอน โดยเฉพาะระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานที่ล้าสมัย ซึ่งมีผลกระทบต่อความรู้สึกของผู้คนในเรื่องความปลอดภัย และการทำมาหาเลี้ยงชีพ เกิดความแตกต่างทางเศรษฐกิจ สังคม และ วัฒนธรรม ซึ่งนำไปสู่การสร้างความเข้าใจที่ผิดและ ความไม่เท่าเทียม และในบางพื้นที่ขอบเขตหรือขอบแดน เปลี่ยนแปลงกลายเป็นดินแดนแห่งความขัดแย้ง

เพื่อจะเข้าใจในความ “ไร้ขอบเขต/แดน” เราต้องเข้าใจในพื้นที่ขอบเขต/แดนเสียก่อน- ลุก ยัง

โจทย์ของการออกแบบต้องการค้นหาทางออกที่แสดงให้เห็นว่า สถาปัตยกรรมสามารถที่จะสร้างความหมายและมุมมองใหม่ให้กับขอบเขตหรือขอบแดนระหว่างประเทศประชาคมอาเซียนใน ปัจจุบัน ถ้าเราให้ความสนใจพื้นที่ขอบเขตหรือขอบแดนในแต่ละ ท้องถิ่นอย่างจริงจัง เราอาจจะไม่ได้เพียงสามารถรับมือกับ ปัญหาในแง่ของพื้นที่และระบบการปกครองเท่านั้น แต่อาจ จัดการกับการแก้ปัญหาที่ลงลึกไปในมิติทางด้านวัฒนธรรม สังคม และสิ่งแวดล้อมได้ด้วย

คณะกรรมการตัดสินการประกวด

 • VO TRONG NGHIA
 • Vo Trong Nghia, เวียดนาม
 • TAKAHARU TEZUKA
 • Tezuka Architects, ญี่ปุ่น
 • อ.บุญเสริม เปรมธาดา
 • บริษัท บางกอก โปรเจค จำกัด, ไทย
 • ARY INDRA
 • RAFAEL DAVID
 • JOHANSEN YAP
 • Aboday, อินโดนีเซีย

ผู้จัดการการประกวด

 • ลุก ยัง
 • จริยาวดี เลขะวัฒนะ
 • Architectkidd / บริษัท สถาปนิก คิดดี จำกัด, ไทย

รางวัล
รางวัลที่ 1 3,000 ดอลลาร์สหรัฐ
รางวัลที่ 2 1,500 ดอลลาร์สหรัฐ
รางวัลที่ 3 800 ดอลลาร์สหรัฐ
รางวัลชมเชย 3 รางวัล

สถานที่ตั้ง

 • ผู้เข้าร่วมการประกวดสามารถเลือกสถานที่ใดก็ได้
 • สถานที่ที่เลือกจะต้องอยู่ตามขอบแดนระหว่างประเทศอาเซียน 2 ประเทศหรือมากกว่า

รายการที่ต้องนำเสนอ
การส่งประกวดต้องประกอบด้วยรายการต่างๆ ดังต่อไปนี้
1. ที่ตั้งของขอบแดน
ผู้ที่เข้าร่วมในการประกวดสามารถเลือกพื้นที่ใดก็ได้ที่อยู่ตามขอบแดน ระหว่างประเทศในกลุ่มประชาคมอาเซียน 2 ประเทศหรือมากกว่า ให้ลักษณะของพื้นที่ที่เลือกโดยระบุตำแหน่งที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ (เส้นรุ้ง/เส้นแวง) พร้อมทั้งภาพ แผนที่ และภาพถ่ายของสภาพพื้นที่นั้นๆ ใช้ภาพเหล่านี้บ่งบอกประเด็น ของพื้นที่ตั้ง
2. การออกแบบ
ภาพแนวความคิด, ภาพการวิเคราะห์, รูปตัด, ผังพื้น, ภาพสามมิติ หรือทัศนียภาพ ไม่จำกัดสเกล ใช้ภาพเหล่านี้ในการ
แสดงแนวความคิด ในการออกแบบที่ตอบรับกับสถานที่ตั้ง
3. เขียนคำอธิบาย
ไม่เกิน 600 คำ (ภาษาอังกฤษ)
4. รูปแบบการนำเสนอ
กระดาษ A2 1 แผ่น (ตามแนวนอน 420 x 594 มม.)
File Format: High-Quality Jpeg
Resolution: 150dpi (3,508.2,480 pixels)
ไฟล์ข้อความ ชี้แจงโครงการ (ไม่เกิน 600 คำ)
ไฟล์ข้อมูลส่วนตัวของผู้ส่งเข้าประกวด ประกอบด้วย ชื่อ อาชีพ สถานที่อยู่ และ อีเมล์

รายการประกอบ
ไฟล์ Video / animation file: รูปแบบไฟล์ :flv
ความละเอียด : 640 x 385 px
ไฟล์ที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนดจะไม่ได้รับการพิจารณา โปรดดูข้อกำหนดการนำเสนอที่ถูกต้องในเว็บไซต์การประกวด

วิธีการส่งแบบการประกวด
ลงทะเบียนออนไลน์ที่ www.borderlesscompetition.com

คุณสมบัติผู้เข้าร่วมการประกวด

 • นักศึกษา สถาปนิก นักผังเมือง นักออกแบบ ศิลปิน และนักคิด
 • ไม่กำหนด อายุ เพศ และเชื้อชาติ
 • สถานที่ตั้ง ต้องอยู่ตามแนวขอบแดนระหว่าง 2 ประเทศสมาคมอาเซียนหรือมากกว่า
 • สามารถส่งเข้าประกวดได้มากกว่า 1 ผลงาน

กำหนดเวลาการดำเนินการประกวด

 • ประกาศการประกวดอย่างเป็นทางการ: 30 มกราคม 2556
 • การลงทะเบียนสมัครเข้าประกวดออนไลน์เริ่ม: 30 มกราคม 2556
 • ส่งผลงานเข้าประกวดภายใน: 30 มีนาคม 2556
 • ประการผลการประกวด: 22 เมษายน 2556

แหล่งที่มา : สมาคมสถาปนิกสยามฯ
เผยแพร่ : http://contestwar.com

Total Prize Money: 
150,000 Baht
File attachments: 
Deadline: 
09 Feb 2013 10:51 to 30 Mar 2013 16:00

Members Online

There are currently 0 users online.