^ Back to Top

ประกวดคลิปโฆษณา "ไอเดีย สุดเจ๋ง"

หมึกเติมคอมพิวท์ ขอเชิญนิสิต นักศึกษา ร่วมโครงการผลิตผลงานเป็นคลิปหนังโฆษณา “ไอเดีย สุดเจ๋ง” ความยาวไม่เกิน 1 นาที โดยเน้นสร้างความประทับใจและเกิดการจดจำตราสินค้า compute สามารถส่งได้โดยไม่จำกัดจำนวน ชิงทุนการศึกษา รวมมูลค่ากว่า 60,000 บาท

หลักเกณฑ์การเข้าร่วมโครงการ:

 1. ผลิตคลิปหนังโฆษณา “ไอเดีย สุดเจ๋ง” โดยเน้นสร้างความประทับใจและเกิดการจดจำตราสินค้า compute
 2. ผลงานที่ส่งประกวดจะต้องเป็นผลงานที่ไม่ขัดต่อศีลธรรมและจริยธรรมสังคมไทย โดยไม่จำกัดรูปแบบการนำเสนอ
 3. ผู้เข้าประกวดสามารถส่งผลงานได้ไม่จำกัดจำนวน
 4. ผลงานที่ส่งประกวดต้องตั้งชื่อเรื่องตามความเหมาะสมและสอดคล้องกับเนื้อเรื่อง โดยมี คำนำหน้าชื่อเรื่อง “หมึกเติมคอมพิวท์เรื่อง.......”. ทั้งนี้ ห้ามมิให้ใช้ ภาพประกอบ ฉากหรือเพลงที่มีลิขสิทธิ์
 5. เนื้อหาของแนวคิดคลิปโฆษณามีความยาวไม่เกิน 1 นาที อยู่ในรูปแบบของไฟล์ AVI และมีความละเอียดของภาพอย่างน้อย 1280x720 pixel
 6. ผลงานที่ส่งประกวดชื่อ ทีมงาน ผู้จัดทำ ต่อท้ายคลิปโฆษณา
 7. บริษัทฯ จะจัดเตรียมผลิตภัณฑ์คอมพิวท์ให้ผู้เข้าประกวดเพื่อประกอบการจัดทำผลงาน
 8. ผลงานที่ส่งประกวดนั้น ถือเป็นสิทธิ์ของบริษัท คอมพิวท์แอนด์ไฟท์เตอร์ จำกัด สามารถ นำไปเผยแพร่ผ่านสื่อใดๆ ได้ตามความเหมาะสม และห้ามมิให้ผู้ใดนำไปเผยแพร่โดยมิได้รับอนุญาตจากบริษัทฯ

เกณฑ์การตัดสิน:
แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 จากคณะกรรมการ สัดส่วน 80% ประกอบด้วย

 • ความคิดสร้างสรรค์ เน้นสร้างความความประทับใจและการจดจำตราสินค้า compute
 • ภาพพจน์ที่ดีต่อสินค้า compute
 • คุณภาพผลงาน

และส่วนที่ 2 จากจำนวน Like บนเพจ facebook.com/compute.club สัดส่วน 20%
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ให้การตัดสินของคณะกรรมการบริษัทฯ ถือเป็นอันสิ้นสุด

ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดใบสมัคร และรายละเอียดได้ที่ http://www.compute.co.th
ส่งใบสมัครพร้อมสำเนาบัตรประชาชน หรือบัตรนิสิต/ นักศึกษาของผู้เข้าประกวด และสมาชิก มาที่ email: info@compute.co.th หรือ ส่งเอกสารมาที่บริษัท คอมพิวท์แอนด์ ไฟท์เตอร์ จำกัด วงเล็บมุมซอง ประกวดคลิปโฆษณา สิ้นสุดการรับสมัครวันที่ 15 กันยายน 2555

ดาวน์โหลด : รายละเอียดโครงการ
ข่าวประชาสัมพันธ์ : คุณ วิจิตรา รัชตวงศ์สกุล
เผยแพร่ : http://contestwar.com

Total Prize Money: 
60,000 Baht
File attachments: 
Deadline: 
21 Aug 2012 10:00 to 15 Sep 2012 16:00

Members Online

There are currently 0 users online.