^ Back to Top

ประกวดคลิป "สูตรนี้ Healthy TikTok Challenge"

ประกวดคลิป "สูตรนี้ Healthy TikTok Challenge"

กองส่งเสริมความรอบรู้และสื่อสารสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมหารประกวดคลิป "สูตรนี้ Healthy TikTok Challenge" ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 30,000 บาท

เงื่อนไขการแข่งขัน

 • ผู้สมัครจะต้องกดติดตาม TikTok กรมอนามัยและส่งหลักฐานเมื่อสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน
 • ผลงานที่ส่งเข้าประกวดจะต้องสร้างสรรค์ให้สอดคล้องกับหัวข้อการประกวดของโจทย์ที่ได้รับ อีกทั้งข้อมูลประกอบการผลิตคลิปควรนําข้อมูลจากแหล่งอ้างอิงที่น่าเชื่อถือ อาทิ อนามัยมีเดีย (multimedia.anamai.moph.go.th)
 • การผลิตผลงานที่ส่งเข้าประกวดไม่จํากัดรูปแบบการนําเสนอ สไตล์ เทคนิคการถ่ายทํา เทคนิคการผลิต
 • และการตัดต่อ สามารถใช้ความคิดสร้างสรรค์ได้อย่างอิสระ ความยาวไม่เกิน 2 นาที
 • ผลงานที่ส่งเข้าร่วมประกวดจะต้องแท็กมาที่บัญชี TikTok ของกรมอนามัย
 • ผู้ส่งผลงานมีสิทธิส่งคลิปเข้าประกวดจํานวน 1 วิดีโอ/บัญชี TikTok
 • ผู้ที่ส่งผลงานเข้าประกวดเป็นผู้รับผิดชอบต่อลิขสิทธิ์ของข้อมูลได้แก่ เนื้อหา ภาพ เสียง คลิป วิดีโอ ซอฟต์แวร์ หรืออื่นใดที่ใช้ในการผลิตผลงานโดยต้องไม่ละเมิดกฎหมายว่าด้วยลิขสิทธิ์ และทรัพย์สินทางปัญญา และมีการอ้างอิงถึงแหล่งที่มาอย่างชัดเจน รวมถึงประเด็นเรื่องผู้ถูกถ่ายคลิป (Subject) ต้อง ได้รับความยินยอมในการถูกถ่ายทําคลิปสั้น รวมถึงยืนยอมให้เผยแพร่ได้
 • กรมอนามัยมีสิทธิ์ที่จะตรวจสอบข้อมูล ของผู้สมัครเข้าร่วมการแข่งขันทั้งหมด และสามารถขอสําเนาเอกสารรับรองยืนยันในส่วนต่าง ๆ ได้ตลอดการแข่งขัน และหากผู้สมัครมีคุณสมบัติไม่ตรงกับกฎระเบียบการแข่งขันให้ข้อมูลที่เป็นเท็จ หรือทําผิดกฎกติกาที่ตั้งไว้ จะถูกตัดสิทธิ์ออกจากการแข่งขันทันที ทั้งนี้ กรมฯ มีสิทธิ์ในการนําผลงานไปเผยแพร่ได้ โดยไม่ต้องขออนุญาตจากเจ้าของผลงาน
 • กรมอนามัยไม่สนับสนุนการคัดลอกผลงาน หรือคัดลอกเนื้อหามาโดยไม่ได้รับการอนุญาต ซึ่งถือว่าเป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา หากตรวจพบถือว่าขาดคุณสมบัติในการแข่งขัน และถือว่าสละสิทธิ์การแข่งขัน และรับรางวัล แม้จะประกาศผลไปแล้ว ทางคณะกรรมการฯ สามารถเรียกคืนรางวัลได้
 • คลิปวิดีโอที่ส่งเข้าประกวดจะต้องไม่เคยได้รับรางวัลจากการประกวดใด ๆ มาก่อนไม่ว่าการประกวดในเวทีสาธารณะ หรือการประกวดภายในสมาคม ชมรม หรือองค์กรใด
 • ภาพและวัสดุอื่นใดที่จัดทําหรือผลิตคลิป ทั้งหมดถือเป็นลิขสิทธิ์และกรรมสิทธิ์ของกรมอนามัยแต่ เพียงผู้เดียว
 • ผู้ที่สมัครเข้าร่วมการแข่งขันถือว่าได้รับทราบ และยอมรับในเงื่อนไขการแข่งขันแล้ว

ขั้นตอนการส่งผลงาน

 • อัปโหลดคลิปวิดีโอตามโจทย์การแข่งขันที่ได้รับลงในแอปพลิเคชัน TikTok
 • โพสต์คลิปวิดีโอลง TikTok ของคุณ และแท็กมาที่บัญชี TikTok ของกรมอนามัย
 • ใส่แฮชแท็ก #สูตรนี้Healthy #TikTokChallenge และ #กรมอนามัย ลงในแคปชั่น
 • นําลิงก์วิดีโอส่งผลงานได้ที่ https://forms.ele/mZ2yTtmC3TmyTbA3A จากนั้นรอการตัดสินตาม ระยะเวลาที่กําหนด

กําหนดการดําเนินงานการแข่งขัน

 • เปิดรับสมัครการประกวด 10 มิถนายน 2567
 • ปิดรับสมัครการประกวด 31 กรกฎาคม 2567
 • รวบรวมผลงานการสมัคร ตรวจสอบความถูกต้อง 1 - 4 สิงหาคม 2567
 • คณะกรรมการร่วมพิจารณาการแข่งขัน 5-11 สิงหาคม 2567
 • ประกาศผลการประกวด 16 สิงหาคม 2567
 • ส่งมอบเงินรางวัล 19 - 23 สิงหาคม 2567

หมายเหตุ กําหนดการดําเนินงานการแข่งขันอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามสถานการณ์

เกณฑ์การพิจารณาตัดสิน
บุคลากรและผู้บริหารของกรมอนามัยจะดําเนินการตัดสินผลงาน โดยมีคะแนนรวม 100 คะแนน แบ่งเกณฑ์การพิจารณา ดังนี้

 • ประเด็นในการนําเสนอสอดคล้องกับของโจทย์ ความถูกต้องของเนื้อหาข้อมูล 40 คะแนน
 • ความคิดสร้างสรรค์ 30 คะแนน
 • คุณภาพในการผลิต 20 คะแนน
 • ความถูกต้องของการทําตามหลักเกณฑ์การแข่งขัน (การกดติดตาม TikTok กรมอนามัย การแท็กมายัง TikTok ของกรมฯ การใส่แฮชแท็ก) 10 คะแนน

หมายเหตุ การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

รางวัลการประกวด

 • รางวัลชนะเลิศ จํานวน 1 รางวัล รางวัลละ 10,000 บาท
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จํานวน 1 รางวัล รางวัลละ 7,000 บาท
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จํานวน 1 รางวัล รางวัลละ 5,000 บาท
 • รางวัลชมเชย จํานวน 2 รางวัล รางวัลละ 3,000 บาท

ติดต่อสอบถาม

 • Line Official Account กรมอนามัย @doh.anamai: https://lin.ee/pWcBC0h
 • E-mail: hlcom.anamai.tiktok.challenge@gmail.com
 • Tel: 081-064-7898
Total Prize Money: 
30,000 Baht
File attachments: 
Deadline: 
14 Jun 2024 08:30 to 31 Jul 2024 16:30

Members Online

There are currently 0 users online.