^ Back to Top

ประกวดนวัตกรรมและไอเดียธุรกิจเพื่อแก้ปัญหาสังคม "Samsung Solve for Tomorrow 2024"

ประกวดนวัตกรรมและไอเดียธุรกิจเพื่อแก้ปัญหาสังคม "Samsung Solve for Tomorrow 2024"

SAMSUNG ขอเชิญนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6 หรือ ปวช. 1 - 3 และเทียบเท่า สมัครเข้าร่วมการประกวดนวัตกรรมและไอเดียธุรกิจเพื่อแก้ปัญหาสังคม "Samsung Solve for Tomorrow 2024" ชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า 1,000,000 บาท พร้อมโล่รางวัล และเกียรติบัตร

หัวข้อการประกวดปี 2567
Make Your Impact!
"คิดแก้ปัญหา พัฒนานวัตกรรม ลงมือทำให้ยั่งยืน"

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • นักเรียนที่ศึกษาอยู่ในประเทศไทย อายุไม่เกิน 18 ปี (นับถึงวันที่สมัครเข้าร่วม)
 • เป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 หรือ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1-3 หรือเทียบเท่า เช่น การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.), บ้านเรียน (Home School) หรือสอบเทียบ GED/ IGCSE ฯลฯ
 • ทีมประกวด 1 ทีม ประกอบด้วย นักเรียน จำนวน 3 คน  และอาจารย์ที่ปรึกษา จำนวน 1 ท่าน สามารถเข้าร่วมประกวดในนามโรงเรียน หรือในนามอิสระ
  • หากสมัครในนามโรงเรียน สมาชิกทุกคนในทีมต้องมาจากสถานศึกษาเดียวกัน
  • หากสมัครในนามอิสระ นักเรียนจากต่างสถานศึกษาสามารถรวมทีมกันได้ โดยมีผู้ปกครองของนักเรียนคนใดคนหนึ่งในทีมทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาซึ่งต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 25 ปี
 • สมาชิก 1 คน มีสิทธิเข้าร่วมเป็นสมาชิกได้เพียง 1 ทีมเท่านั้น สถาบันหนึ่งแห่งสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการได้มากกว่า 1 ทีม โดยต้องไม่มีรายชื่อนักเรียนซ้ำกัน ยกเว้นอาจารย์สามารถมีชื่อเป็นที่ปรึกษาได้มากกว่า 1 ทีม สูงสุดไม่เกิน 2 ทีม

เงื่อนไขการสมัคร

 • ทีมประกวด 1 ทีม ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดได้ 1 ผลงานเท่านั้น
 • หากสมาชิกในทีมและที่ปรึกษาไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ครบถ้วนตามกำหนด โครงการจะถือว่าทีมนั้น “สละสิทธิ์” โดยไม่มีข้อยกเว้น
 • ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนตัวหรือหาสมาชิกมาแทนที่ระหว่างการเข้าร่วมโครงการทุกกรณี (ยกเว้นมีเหตุสุดวิสัยที่ได้รับอนุญาตจากผู้ดำเนินโครงการ แล้วเท่านั้น)
 • ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนที่ปรึกษาระหว่างการเข้าร่วมกิจกรรมโครงการทุกกรณี
 • ไม่อนุญาตให้ติดต่อสื่อสารระหว่าง คณะกรรมการ ผู้สนับสนุนโครงการ ภาคีโครงการ และ/หรือผู้เข้าประกวดทีมอื่น ในระหว่างการเข้าร่วมประกวด
 • นักเรียนและอาจารย์ที่เคยสมัครเข้าร่วมโครงการ Samsung Solve for Tomorrow 2023 ที่ไม่ได้ผ่านเข้ารอบ 20 ทีม สามารถสมัครเข้าร่วมโครงการในปีนี้ได้ โดยต้องนำเสนอ ไอเดีย คอนเซ็ปต์ แผนดำเนินโครงงาน แผนธุรกิจ รูปแบบนวัตกรรมที่ช่วยแก้ปัญหาใหม่ ที่ไม่คล้ายคลึง ใกล้เคียง หรือต่อยอดจากเดิม
 • ผู้สมัครเข้าประกวดอนุญาตให้โครงการ ตัวแทนดำเนินโครงการ ภาคีโครงการ และ/หรือผู้เกี่ยวข้อง ใช้ข้อมูลส่วนตัวในการดำเนินกิจกรรมภายใต้โครงการ โดยปฏิบัติตามพรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนตัว พ.ศ. 2562
 • ทีมประกวดอนุญาตให้โครงการ ตัวแทนดำเนินโครงการ ภาคีโครงการ และ/หรือผู้เกี่ยวข้อง นำส่วนใดส่วนหนึ่งหรือทั้งหมดของ คอนเซ็ปต์ ผลผลิต ชิ้นงาน ผลลัพธ์ รวมถึงเสียง ภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว ไปใช้ในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ทั้งระหว่างและหลังสิ้นสุดการประกวดแล้ว โดยสิทธิใน ข้อเขียน คอนเซ็ปต์ ชิ้นงาน ผลผลิต และผลลัพธ์ในเชิงประจักษ์ที่นำเสนอต่อคณะกรรมการ เป็นสิทธิของทีมประกวด
 • คอนเซปต์ ข้อเขียน ชิ้นงาน ผลผลิต และผลลัพธ์ในเชิงประจักษ์ที่นำเสนอต่อโครงการ ต้องเป็นงานต้นฉบับของทีมประกวดเท่านั้น เป็นผลงานที่เป็นจริงและสามารถตรวจสอบได้ ต้องไม่เคยได้รับรางวัล เผยแพร่ หรือตีพิมพ์ ในที่ใดมาก่อน หรืออยู่ในระหว่างการประกวด หรือขอรับทุนสนับสนุนจากหน่วยงานอื่น และไม่ลอกเลียนแบบ หรือละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา ความเป็นส่วนตัว หรือสิทธิในทรัพย์สินของบุคคลที่สาม ไม่ว่าบุคคลนั้นจะยังมีชีวิตอยู่หรือไม่ คณะกรรมการสามารถ “ตัดสิทธิ์” ทีมประกวดได้ทันที หากพบว่ามีการทำผิดเงื่อนไข และมีสิทธิเรียกคืนรางวัลทั้งหมด รวมถึงให้ผลตัดสินการประกวดเป็น “โมฆะ” หากพบภายหลังว่ามีการทำผิดเงื่อนไข
 • คณะกรรมการ ตัวแทนดำเนินโครงการ ผู้สนับสนุนโครงการ และ/หรือภาคีโครงการ ไม่มีส่วนรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น ในกรณีที่มีการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา ความเป็นส่วนตัว หรือสิทธิในทรัพย์สินของบุคคลที่สาม ไม่ว่าบุคคลนั้นจะยังมีชีวิตอยู่หรือไม่ หากผลงานที่ส่งเข้าประกวด หรือผลงานที่ได้รับรางวัล เมื่อเผยแพร่แล้วมีบุคคลอื่นโต้แย้ง เกิดข้อพิพาท คดีความ
 • ผู้เข้าประกวดรับทราบและยินยอมปฏิบัติตามขั้นตอน และเงื่อนไขการประกวดนี้โดยไม่มีข้อโต้แย้ง
 • การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

หมายเหตุ ผู้จัดการประกวดฯ  ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดและเงื่อนไขต่างๆ โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

รอบการประกวด

 • รอบคัดเลือก (Preliminary Round)
  • ไม่จำกัดจำนวนทีม
  • เข้าร่วม Online Workshops ด้านการคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking) และโมเดลธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ (Business Model and Entrepreneurship) และรับประกาศนียบัตร ทุกคน ทุกทีมสมัคร!
 • รอบรองชนะเลิศ (Semi-Final Round)
  • 20 ทีมที่ผ่านการคัดเลือก
  • เข้าร่วม Onsite Workshop ที่โรงแรม Ibis Styles Bangkok Ratchada*
   *รับทุนวิจัยและพัฒนาโครงงาน มูลค่ารวม 80,000 บาท (ทีมละ 4,000 บาท)
  • ของที่ระลึกจากโครงการฯ และอุปกรณ์ Samsung ตลอดระยะเวลาเข้าร่วมโครงการ
 • รอบชิงชนะเลิศ (Final Round)
  • 10 ทีมที่ผ่านการคัดเลือก
  • โอกาสพัฒนาผลงานร่วมกับ นักวิจัยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง
  • รับทุนพัฒนานวัตกรรมต้นแบบและโมเดลธุรกิจ มูลค่ารวม 80,000 บาท (ทีมละ 8,000 บาท)
  • โอกาสนำเสนอผลงานบนเวทีประกวดระดับประเทศ ที่กรุงเทพฯ (*ครงการสนับสนุนค่าที่พักและค่าเดินทาง คำนวณตามระยะทางจริง)

กำหนดระยะเวลา

 • รอบรับสมัคร (Recruitment) : ระหว่างวันที่ 15 พฤษภาคม – 30 มิถุนายน 2567
 • รอบคัดเลือก (Preliminary Round) : ระหว่างวันที่ 6 กรกฎาคม – 9 สิงหาคม 2567
 • กิจกรรม Online Workshops สำหรับทุกทีม: วันที่ 6 – 27 กรกฎาคม 2567 (โดยวันที่ 27 กรกฎาคม จะมีการจัด live วงเสวนาถาม-ตอบ เวลา 10.00 – 11.30 น.)
 • ส่งแผนพัฒนาโครงงาน เพื่อคัดเลือกเข้าสู่รอบถัดไป ภายในวันที่ 9 สิงหาคม 2567 (ก่อนเวลา 18.00 น.)
 • ประกาศผลการคัดเลือก ครั้งที่ 1: วันที่ 16 สิงหาคม 2567 มีทีมที่จะผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศ 20 ทีม
 • รอบรองชนะเลิศ (Semi-final Round) : ระหว่างวันที่ 16 สิงหาคม – 9 ตุลาคม 2567
 • กิจกรรม Onsite Workshop : วันที่ 2 – 3 กันยายน 2567 ที่โรงแรม Ibis Styles Bangkok Ratchada
 • ส่งรายงานการพัฒนานวัตกรรม : ภายในวันที่ 5 ตุลาคม 2567 (ก่อนเวลา 18.00 น.) เพื่อเข้าร่วมกิจกรรม Pitching Day
 • กิจกรรม Pitching Day: ทีมที่เข้ารอบทั้งหมด 20 ทีม นำเสนอการพัฒนานวัตกรรมในวันที่ 8 ตุลาคม 2567 ผ่านการประชุมออนไลน์
 • ประกาศผลการคัดเลือก ครั้งที่ 2: วันที่ 9 ตุลาคม 2567 มีทีมที่จะผ่านเข้ารอบรองชิงชนะเลิศ 10 ทีม
 • รอบชิงชนะเลิศ (Final Round) : ระหว่างวันที่ 9 ตุลาคม – 18 พฤศจิกายน 2567
 • 10 ทีมที่เข้ารอบพัฒนานวัตกรรมต้นแบบและโมเดลธุรกิจ ร่วมกับนักวิจัยผู้เชี่ยวชาญ (ระหว่างวันที่ 15 – 17 ตุลาคม)
 • ส่ง​ Presention Deck นำเสนอนวัตกรรมต้นแบบ โมเดลธุรกิจ และรายงานการพัฒนานวัตกรรม: ภายในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2567 เพื่อเข้าร่วมพิธีตัดสินการประกวด
 • พิธีตัดสินการประกวด (Award Ceremony) : วันที่ 18 พฤศจิกายน 2567 ที่กรุงเทพฯ

รางวัลการประกวด

 • รางวัลชนะเลิศ 1 รางวัล
  • ทุนทัศนศึกษาที่ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี ยกทีม
  • ทุนการศึกษา 60,000 บาท (สำหรับนักเรียน 3 คน คนละ 20,000 บาท)
  • Samsung Tablet จำนวน 4 เครื่อง
  • โล่รางวัล และเกียรติบัตร
 • รางวัลรองชนะเลิศ 3 รางวัล
  • ทุนการศึกษา 45,000 บาท/ทีม (สำหรับนักเรียน 3 คน คนละ 15,000 บาท)
  • Samsung Tablet จำนวน 4 เครื่อง/ทีม
  • โล่รางวัล และเกียรติบัตร

ติดต่อสอบถาม

 • Facebook: Samsung Together for Tomorrow
 • Instagram: samsungcsr_th
 • Line Official: @samsungcsr.th
Total Prize Money: 
1,000,000 Baht
File attachments: 
Deadline: 
15 May 2024 (All day) to 30 Jun 2024 (All day)

Members Online

There are currently 0 users online.