^ Back to Top

ประกวดออกแบบโลโก้ ในธีม "7 ทศวรรษแห่งความภาคภูมิใจ สู่อนาคตสุขภาวะเด็กไทย"

ประกวดออกแบบโลโก้ ในธีม "7 ทศวรรษแห่งความภาคภูมิใจ สู่อนาคตสุขภาวะเด็กไทย"

สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี กรมการแพทย์ ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบโลโก้ ในธีม "7 ทศวรรษแห่งความภาคภูมิใจ สู่อนาคตสุขภาวะเด็กไทย" เนื่องในโอกาสครบรอบ 70 ปี สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี ชิงงเงินรางวัล 7,777 บาท

คุณสมบัติผู้มีสิทธิส่งงาน

 • บุคคลทั่วไป ไม่จํากัดอายุ เพศ การศึกษา และอาชีพ
 • สามารถส่งผลงานแบบเดี่ยวหรือแบบกลุ่มก็ได้
 • ต้องไม่ใช่คณะกรรมการตัดสิน หรือญาติกรรมการ

หลักเกณฑ์ การประกวดตราสัญลักษณ์ (โลโก้)

 • มีความหมายสอดคล้องวัตถุประสงค์ของการเฉลิมฉลอง 70 ปีสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินีคือเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองสําหรับการก่อตั้งสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินีมาเป็นระยะเวลา 70 ปี
 • ต้องมีสาระสําคัญ และสื่อความหมายเกี่ยวกับ “7 ทศวรรษแห่งความภาคภูมิใจ สู่อนาคตสุขภาวะเด็กไทย”
 • จะต้องมีชื่อ สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี ตัวอักษรภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ (Queen Sirikit National Institute of Child Health) เป็นส่วนหนึ่งของตราสัญลักษณ์
 • จะต้องมีตัวเลขหรือลักษณะเลข 7 ตัวเลขไทยหรืออารบิก เป็นส่วนหนึ่งของตราสัญลักษณ์
 • ใช้สีฟ้า เป็นสีของตราสัญลักษณ์ 70 ปีสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินีโดยใช้สีฟ้าตารางสีมาตรฐานในโค้ดสีฟ้า รหัส #0A9DD9 และสามารถใช้สีอื่น ๆ ในการออกแบบประกอบได้ตามความเหมาะสม
 • ตราสัญลักษณ์ต้องเป็นภาพที่ออกแบบสร้างสรรค์ ด้วยโปรแกรมกราฟิกจากคอมพิวเตอร์ โดยใช้โปรแกรมใดออกแบบก็ได้ไม่จํากัดเทคนิค พร้อมส่งไฟล์ต้นฉบับในรูปแบบไฟล์Ai, PNG, JPG โดยมีความละเอียดไม่ต่ํากว่า 300 DPI
 • ผลงานที่ส่งเข้าประกวดต้องระบุชื่อ FONT ตัวอักษร ซึ่งจะต้องเป็น FONT ที่ถูกลิขสิทธิ์ หรือประดิษฐ์ขึ้นใหม่ก็ได้
 • ผู้ส่งผลงานต้องเขียนคําอธิบายแนวคิดและความหมายของการออกแบบตราสัญลักษณ์ ความยาวไม่เกิน 10 บรรทัด ส่งเป็นไฟล์นามสกุล pdf มาพร้อมกับผลงาน และส่งได้คนละ/ทีมละ 1 ผลงาน
 • ผลงานการออกแบบไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่งหรือทั้งหมด ต้องไม่สื่อความหมายอันมีลักษณะที่ต้องห้ามตามกฎหมาย ขัดต่อความสงบเรียบร้อย หรือศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือก่อให้เกิดความแตกแยกทางสังคม ไม่มีนัยทางการเมือง ไม่กระทบต่อความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
 • กรรมสิทธิ์และลิขสิทธิ์ของทุกชิ้นงานที่ส่งเข้าประกวด ผู้เข้าร่วมประกวดตกลงให้กรรมสิทธิ์ในผลงานการออกแบบเป็นของสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินีโดยลิขสิทธิ์ยังคงเป็นของผู้เป็นเจ้าของผลงานที่ส่งเข้าประกวดอย่างสมบูรณ์
 • ผลงานที่ได้รับการคัดเลือกให้ได้รับรางวัล เจ้าของผลงานการออกแบบตกลงยินยอม ดังต่อไปนี้
  • ผลงานการออกแบบรวมถึงไฟล์ต้นฉบับตกเป็นกรรมสิทธิ์และสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาประเภทอื่น ๆ ตลอดจนสิทธิอื่นใดทั้งปวงในผลงานการออกแบบดังกล่าว ให้ตกเป็นของสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินีแต่เพียงผู้เดียว
  • สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินีมีสิทธิ์เผยแพร่ผลงานการออกแบบต่อสาธารณชน ไม่ว่าจะในรูปแบบเอกสาร สื่อสิ่งพิมพ์ทุกประเภท สื่อดิจิทัล หรือสื่อรูปแบบอื่น ๆ ไม่ว่าในเวลาใดๆ เพื่อการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ หรือเพื่อการใด ๆ ไม่ว่าจะเป็นไปในทางการค้าหรือการพาณิชย์หรือไม่ก็ตาม ตามที่สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินีพิจารณาเห็นสมควร
  • สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินีมีสิทธิ์นําผลงานการออกแบบไปแก้ไข ดัดแปลง ทําซ้ํา ทําขึ้นใหม่ หรือนําไปผลิตเป็นสินค้า ของชําร่วย หรือสิ่งอื่นใด ไม่ว่าจะเป็นไปในทางการค้าหรือการพาณิชย์หรือไม่ก็ตาม ตามที่สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินีเห็นสมควร โดยไม่ต้องขออนุญาตผู้ออกแบบก่อนแต่อย่างใด และไม่ต้องเสียค่าลิขสิทธิ์หรือคําตอบแทนใด ๆ ทั้งสิ้นแก่ผู้ออกแบบ
 • ห้ามลอกเลียนแบบหรือตัดแปลงตราสัญลักษณ์ของหน่วยงานหรือองค์กรอื่น หากตรวจพบ ผลงานนั้นจะถูกตัดสิทธิ์
 • ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด และหากไม่มีผลงานชิ้นใดผ่านเกณฑ์การตัดสินจากคณะกรรมการจะไม่มีการประกาศผู้รับรางวัล อีกทั้งไม่มีการส่งคืนผลงานให้เจ้าของผลงาน ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น

กำหนดระยะเวลา

 • ส่งผลงานเข้าประกวดได้ตั้งแต่บัดนี้ - พฤษภาคม 2567
 • ประกาศผลผ่าน Facebook Fanpage สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี กรมการแพทย์กระทรวงสาธารณสุข และผู้ชนะจะได้รับเชิญเข้าร่วมงานและรับรางวัลในวันที่ 24 มิถุนายน 2567

เกณฑ์การพิจารณาตัดสิน

 • ความคิดสร้างสรรค์และแนวคิดในการนําเสนอ
 • การสื่อความหมายของผลงาน และความครบถ้วนขององค์กร
 • ความทันสมัย สวยงาม ความน่าสนใจ และเหมาะสมในการนําไปใช้งาน
 • ตัดสินโดยคณะกรรมการจัดงาน 70 ปี สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติ (Vote)

ติดต่อสอบถาม
www.facebook.com/Mordekchannel

File attachments: 
Deadline: 
01 Apr 2024 08:30 to 31 May 2024 16:30

Members Online

There are currently 0 users online.