^ Back to Top

True Young Producer Award 2012 ประกวดภาพยนตร์โฆษณาเพื่อสังคม หัวข้อ "ทำดีด้วยกัน...มันส์ดี"

True Young Producer Award 2012 "ทำดีด้วยกัน...มันส์ดี"

ทรูวิชั่นส์ ร่วมกับ สมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทย ดำเนินงานโครงการ True Young Producer Award เปิดโอกาสให้ นิสิต นักศึกษา จากสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ ส่งผลงานเข้าประกวดชิงทุนการศึกษา ตลอดจนได้เรียนรู้และพัฒนาทักษะในการผลิตภาพยนตร์ โฆษณาสร้างสรรค์สังคมไทยกับผู้เชี่ยวชาญมืออาชีพ

กลุ่มบริษัท ทรู จัดโครงการประกวดภาพยนตร์โฆษณาเพื่อสังคม ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ชิงทุนการศึกษาและรางวัลทัศนศึกษาดูงานเอเจนซี่ระดับโลก ณ ต่างประเทศ พร้อมอาจารย์ที่ปรึกษา ในหัวข้อ “ทำดีด้วยกัน...มันส์ดี” โดยการดำเนินงานของ สมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทย และ ทรูวิชั่นส์ เพื่อค้นหานักโฆษณารุ่นใหม่ที่สนใจในการทำภาพยนตร์โฆษณา โดยเชิญชวนนิสิต - นักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศร่วมส่งผลงานเข้าประกวด...

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อเปิดโอกาสให้นิสิต – นักศึกษาในระดับอุดมศึกษา ได้มีเวทีเพื่อแสดงความสามารถและความคิดสร้างสรรค์ ในการผลิตภาพยนตร์โฆษณาเพื่อสังคม ตลอดจนเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง ต่อครอบครัว ต่อสังคมและประเทศชาติ
 2. เพื่อรณรงค์และสร้างจิตสำนึกที่ดีในการทำดีให้กับนิสิต – นักศึกษา รวมถึงประชาชนทุกคนได้รับรู้ความสำคัญของการคิดดี ทำดี เพื่อสร้างสรรค์สังคมที่น่าอยู่
 3. เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีและแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงานร่วมกัน ระหว่างสถาบันการศึกษากับคณะกรรมการผู้จัดงานและองค์กรที่ให้การสนับสนุนโครงการฯ
 4. เพื่อเผยแพร่ผลงานของนิสิต - นักศึกษา ผู้เข้ารอบชิงชนะเลิศ 10 ทีม นำมาออกอากาศ ทางทรูวิชั่นส์เพื่อสร้างการรับรู้ให้กับประชาชนในการสร้างจิตสำนึกที่ดีให้กับสังคมไทย

เจ้าของโครงการฯ
- กลุ่มบริษัท ทรู

ผู้ดำเนินโครงการฯ
- สมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทย
- ทรูวิชั่นส์

หน่วยงานที่ร่วมดำเนินงาน
- มหาวิทยาลัยระดับอุดมศึกษาทั่วประเทศ

คุณสมบัติผู้สมัคร

 1. นิสิต – นักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่าจากสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศโดยไม่จำกัดคณะและชั้นปี
 2. สมัครเข้าร่วมการประกวดเป็นทีม ๆ ละไม่เกิน 3 คน โดยสมาชิกในทีมจะต้องอยู่สถาบันเดียวกัน
 3. ผู้สมัครของแต่ละทีม สามารถส่งผลงานเข้าประกวดได้ไม่เกิน 1 ผลงานต่อทีม
 4. ผู้สมัครแต่ละทีมจะต้องมีอาจารย์ที่ปรึกษารับรอง

รับใบสมัครได้ที่

ประเภทของการประกวดภาพยนตร์โฆษณา
ภาพยนตร์โฆษณาเพื่อสังคม ในหัวข้อ “ทำดีด้วยกัน...มันส์ดี” ความยาวไม่เกิน 60 วินาที

หลักเกณฑ์การประกวด

การคัดเลือกรอบที่ 1
ผู้สมัครของแต่ละทีมส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานการศึกษา และผลงานโฆษณาต้นร่าง (Story Board) พร้อมด้วยข้อเขียนบทบรรยายของภาพยนตร์โฆษณาเพื่อสังคม ในหัวข้อ “ทำดีด้วยกัน...มันส์ดี”

 1. ส่งใบสมัครมาที่ฝ่ายสื่อสารองค์กร ทรูวิชั่นส์ เลขที่ 118/1 อาคารทิปโก้ ชั้น 15 ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กทม. 10400 ตั้งแต่วันอังคารที่ 5 มิถุนายน ถึงวันศุกร์ที่ 31 สิงหาคม 2555
 2. ผลงานโฆษณาต้นร่าง (Story Board) ที่ส่งเข้าประกวดต้องเป็นเนื้อเรื่องที่คิดค้นขึ้นมาใหม่ และยังไม่เคยส่งเข้าประกวดที่ใดมาก่อน โดยคณะกรรมการฯ จะพิจารณาจากการนำเสนอแนวความคิด และเนื้อหาเป็นหลัก
 3. ผลงานโฆษณาต้นร่าง (Story board) จะเป็นภาพสีหรือขาวดำก็ได้ ให้ทำบนกระดาษขนาด A4 ตามแบบฟอร์มที่โครงการกำหนดให้ โดยใน 1 กระดาษ A 4 ให้มีภาพประกอบจำนวน 4 ภาพ โดยวาดภาพประกอบและพิมพ์บทบรรยายให้ชัดเจน (1 ทีม ส่งผลงานโฆษณาต้นร่างไม่เกิน 5 แผ่น )
 4. ทีมที่ผ่านการคัดเลือกรอบที่ 1 (จำนวน 20 ทีม) จะได้เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติ “กระบวนการผลิตภาพยนตร์โฆษณา” เป็นเวลา 3 วัน ในระหว่างวันที่ 10 - 12 ตุลาคม 2555 ณ โรงแรม ไอบิช ริเวอร์ไซด์ กรุงเทพฯ เพื่อเรียนรู้ขั้นตอนและทักษะการทำภาพยนตร์โฆษณา จากวิทยากรมืออาชีพรางวัลระดับโลก ที่อยู่ในสายงาน ด้านต่างๆ ของวงการโฆษณา

***ทีมผ่านเข้ารอบหรือนิสิต-นักศึกษาในทีม ที่ไม่สามารถร่วมสัมมนาได้ ต้องสละสิทธิ์ในการประกวด***

การคัดเลือกรอบที่ 2 (รอบรองชนะเลิศ )
1) คัดเลือกจากการนำเสนอผลงานด้วยตัวเองให้คณะกรรมการพิจารณา ในวันศุกร์ที่ 12 ตุลาคม 2555 โดยจะคัดเลือกจาก 20 ทีม ให้เหลือเพียง 10 ทีม เพื่อเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศต่อไป
2) ทีมที่ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ 10 ทีม จะได้รับเงินทุนในการผลิตผลงานโฆษณา ทีมละ 15,000 บาท โดยมีระยะเวลาผลิตผลงาน 30 วัน นับตั้งแต่วันเสาร์ที่ 13 ตุลาคม 2555 ถึง วันจันทร์ที่ 12 พฤศจิกายน 2555
3) ส่งผลงานสปอตโฆษณาในรูปแบบของเทป MINI DVหรือ DVD ที่ฝ่ายสื่อสารองค์กร ทรู วิชั่นส์ เลขที่ 118/1 อาคารทิปโก้ ชั้น 15 ถนนพระรามหก แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กทม. 10400 ในวันจันทร์ที่ 12 พฤศจิกายน 2555 (ตั้งแต่เวลา 09.00 – 17.00 น.)

การคัดเลือกรอบที่ 3 (รอบชิงชนะเลิศ)
1) คณะกรรมการตัดสินผลงานรอบสุดท้ายใน วันพฤหัสบดีที่ 20 ธันวาคม 2555 โดยมีคณะกรรมการจาก กลุ่มบริษัท ทรู , สมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทย , ทรูวิชั่นส์ , และผู้ทรงคุณวุฒิจากวงการโฆษณา
2) คณะกรรมการจะคัดเลือกผลงานโฆษณาภาพยนตร์โฆษณาเพื่อสังคม ในหัวข้อ “ทำดีด้วยกัน...มันส์ดี” ความยาวไม่เกิน 60 วินาที จากผู้เข้ารอบ 10 ทีมสุดท้ายที่ส่งผลงานตามกำหนด
3) ผู้เข้าประกวดจะต้องส่งเอกสารสรุปงบประมาณค่าใช้จ่ายในการผลิตภาพยนตร์โฆษณา ให้คณะกรรมการพิจารณาภายในเวลาที่กำหนด มิฉะนั้นคณะกรรมการฯ จะถือว่าสละสิทธ์ และต้องคืนเงินผลิตผลงานให้กับคณะกรรมการฯ
4) เพลงและภาพที่ใช้ประกอบภาพยนตร์โฆษณาผู้เข้าประกวดจะต้องขอลิขสิทธิ์ให้ถูกต้องเพื่อใช้ในการประกวดโฆษณา และใช้เผยแพร่ทางทรูวิชั่นส์ต่อไป
5) ลิขสิทธิ์ของผลงานที่ใช้ประกวดเป็นของกลุ่มบริษัท ทรู เพื่อนำมาเผยแพร่ต่อสาธารณชน และเพื่อประโยชน์ในการประชาสัมพันธ์โครงการฯ หรือใช้ในโอกาสอื่นๆ
6) คำตัดสินของคณะกรรมการฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด
7) ประกาศผลและมอบรางวัล วันพฤหัสบดีที่ 20 ธันวาคม 2555

รางวัล และ ทุนการศึกษา
1) รางวัลภาพยนตร์โฆษณาเพื่อสังคมยอดเยี่ยม
- ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
- ประกาศนียบัตร พร้อมทุนการศึกษา 30,000 บาท
- รางวัลทัศนศึกษาดูงานเอเจนซี่ระดับโลกที่ต่างประเทศ
(สำหรับนักศึกษา 3 ท่านและอาจารย์ที่ปรึกษา 1 ท่าน) มูลค่า 250,000 บาท

2) รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
- โล่เกียรติยศ True Young Producer Award พร้อมประกาศนียบัตร
- ทุนการศึกษา 20,000 บาท

3) รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
- โล่เกียรติยศ True Young Producer Award พร้อมประกาศนียบัตร
- ทุนการศึกษา 15,000 บาท

4) รางวัล Popular Vote
- โล่เกียรติยศ True Young Producer Award พร้อมประกาศนียบัตร
- ทุนการศึกษา 10,000 บาท

5) รางวัลชมเชย 7 รางวัล
- ประกาศนียบัตร
- ทุนการศึกษา 5,000 บาท

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
แผนกกิจกรรมองค์กร ทรูวิชั่นส์ โทร. 0-2615-9751 , 0-2615-9769
โทรสาร.0-2615-9119

วัน / เวลา จัดกิจกรรม ประจำปี 2555
เปิดตัวโครงการฯ
- วันอังคารที่ 5 มิถุนายน 2555

Road Show แนะนำโครงการ
- วันจันทร์ที่ 18 มิถุนายน – วันศุกร์ที่ 31 กรกฎาคม 2555

วันที่รับสมัครและส่งผลงาน
-วันอังคารที่ 5 มิถุนายน – วันพุธที่ 31 สิงหาคม 2555

คัดเลือกผลงานรอบที่ 1
- วันที่ 10 - 14 กันยายน 2555

คัดเลือกผลงานรอบที่ 2
- วันพฤหัสบดีที่ 20 กันยายน 2555

ประกาศผลผู้ผ่านเข้ารอบที่ 2 (20 ทีม)
- วันศุกร์ที่ 21 กันยายน 2555 ทาง www.truevisionswecare.com , www.trueplookpanya.com , www.facebook.com/trueyoungproduceraward

กิจกรรม Workshop
- วันที่ 10 - 12 ตุลาคม 2555

คัดเลือกผลงานรอบรองชนะเลิศ
- วันศุกร์ที่ 12 ตุลาคม 2555

ประกาศผลผู้เข้ารอบชิงชนะเลิศ (10 ทีม)
- วันศุกร์ที่ 12 ตุลาคม 2555

ระยะเวลาผลิตโฆษณา
- วันเสาร์ที่ 13 ตุลาคม 2555 ถึงวันจันทร์ที่ 12 พฤศจิกายน 2555

หมดเขตรับผลงานรอบชิงชนะเลิศ
- วันอังคารที่ 13 พฤศจิกายน 2555

On Air Spot เชิญโหวผลงาน 10 ทีม
- วันจันทร์ที่ 26 พฤศจิกายน ถึง วันพฤหัสบดีที่ 13 ธันวาคม 2555

คณะกรรมการตัดสินผลงานรอบสุดท้าย
- วันพฤหัสบดีที่ 20 ธันวาคม 2555

พิธีประกาศผลและมอบรางวัล
- วันพฤหัสบดีที่ 20 ธันวาคม 2555

ดาวน์โหลด : ใบสมัคร
ที่มา : truevisions
เผยแพร่ : http://contestwar.com

Total Prize Money: 
350,000 Baht
File attachments: 
Deadline: 
18 Jul 2012 10:00 to 31 Aug 2012 16:00

Members Online

There are currently 0 users online.