^ Back to Top

ประกวดออกแบบสัญลักษณ์นำโชค (mascot) ในหัวข้อ "ความหลากหลาย : Diversity"

ประกวดออกแบบสัญลักษณ์นำโชค (mascot) ในหัวข้อ "ความหลากหลาย : Diversity"

คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบสัญลักษณ์นำโชค (mascot) ในหัวข้อ "ความหลากหลาย : Diversity" ภายใต้โครงการเตรียมความพร้อมก้าวสู่ 70 ปีของคณะโบราณคดี ชิงเงินรางวัล พร้อมเกียรติบัตร

วัตถุประสงค์

 • เพื่อจัดทำตราสัญลักษณ์และสัญลักษณ์สำหรับการใช้ในสื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมและโครงการรวมถึงผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ที่จัดขึ้นภายใต้โครงการเตรียมความพร้อมก้าวสู่ 70 ปีของคณะโบราณคดี
 • เพื่อประชาสัมพันธ์วาระครบรอบ 70 ปีคณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร ในปี พ.ศ. 2568
 • เพื่อเป็นพื้นที่สร้างสรรค์การมีส่วนร่วมของนักศึกษาและบุคลากรของคณะโบราณคดี ตลอดจนบุคคลทั่วไป คู่ความร่วมมือ หุ้นส่วนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องต่อการพัฒนาภูมิทัศน์คณะโบราณคดีอีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมภาพลักษณ์และส่งเสริมการพัฒนาด้านการสื่อสารขององค์กร

กติกาการประกวด

 • ประเภทสัญลักษณ์นำโชค (mascot)
 • ผู้ส่งผลงานเข้าร่วมประกวด 1 คน สามารถส่งผลงานได้ไม่เกิน 2 ผลงาน
 • สัญลักษณ์นำโชคเป็นรูปแบบสี มีความทันสมัย เป็นเอกลักษณ์เด่นชัด สื่อถึงคณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร ในวาระครบ 70 ปีภายใต้หัวข้อการโอบรับและสนับสนุน “ความหลากหลาย” (diversity)
 • เอกสารประกอบการอธิบายแนวคิดการออกแบบ ความยาวไม่เกิน 500 คำ หรือไม่เกินหนึ่งหน้ากระดาษ A4 ในรูปแบบไฟล์ .pdf

การส่งผลงาน

 • ตราสัญลักษณ์ต้องเป็นผลงานที่ออกแบบด้วยโปรแกรมกราฟฟิก และส่งผลงานในรูปแบบไฟล์นำเสนอนามสกุล .JPG หรือ .PNG ความละเอียดไม่ต่ำกว่า 300 dpi และไฟล์ต้นฉบับนามสกุล .ai หรือ .psd
 • ส่งไฟล์ผลงานเข้าร่วมประกวดพร้อมเอกสารอธิบายแนวคิด ที่อีเมล boripon_w@su.ac.th พร้อมข้อมูลของผู้เข้าร่วมประกวด ได้แก่ ชื่อ – สกุล ช่องทางการติดต่อ (อีเมลและหมายเลขโทรศัพท์) และประเภทของผลงานการออกแบบ (ตราสัญลักษณ์ หรือสัญลักษณ์นาโชค) โดยระบุหัวข้ออีเมลว่า “การประกวดการออกแบบตราสัญลักษณ์และสัญลักษณ์นำโชค”

กำหนดการ

 • เปิดรับสมัครและส่งผลงานระหว่างวันที่ 14 กุมภาพันธ์ – 22 เมษายน 2567
 • ประกาศผลการประกวดภายในเดือนพฤษภาคม 2567 ทางเว็บไซต์ และเฟซบุคเพจของคณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร

หลักเกณฑ์การส่งผลงานเข้าประกวด การพิจารณาการตัดสิน และเงื่อนไขลิขสิทธิ์ของผลงานประกวด

 • ในกรณีที่ผลงานการออกแบบมีการใช้ข้อความ ให้ผู้ออกแบบระบุแบบตัวอักษร (typeface) ที่ผู้ออกแบบใช้ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง (ใช้ในเชิงพาณิชย์ได้) หรือสามารถประดิษฐ์ขึ้นใหม่ด้วยตนเอง
 • ผลงานที่ส่งเข้าประกวดต้องไม่เป็นการคัดลอก เลียนแบบ ดัดแปลง หรือทำซ้ำจากตราสัญลักษณ์ใด ๆ ที่มีการเผยแพร่และใช้งานแล้ว รวมทั้งเป็นผลงานที่ไม่เคยส่งเข้าประกวดที่ใดมาก่อน
 • คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร ขอใช้สิทธิ์ในการปรับแก้ไขหรือดัดแปลงเพื่อการนำไปใช้งานจริงต่อไป
 • ระยะเวลาการประกวด รวมทั้งวัน เวลาการเปิดให้ส่งผลงานเข้าร่วมประกวด และการประกาศผลการตัดสิน อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามที่หน่วยงานกาหนด ทั้งนี้ จะแจ้งความคืบหน้าให้ทราบทางเว็บไซต์ของคณะโบราณคดี www.archae.su.ac.th และเฟซบุคเพจคณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร (www.facebook.com/archae.su)
 • การพิจารณาผลการตัดสินของคณะกรรมการฯ ให้ถือเป็นที่สิ้นสุด จะอุทธรณ์มิได้ และหากตรวจสอบพบในภายหลังว่าผลงานที่ได้รับการคัดเลือกขาดคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่งหรือพบการละเมิดลิขสิทธิ์คณะกรรมการฯ สามารถเพิกถอนผลการตัดสินและเรียกคืนรางวัลที่ได้รับทั้งหมด

รางวัลการประกวดสัญลักษณ์นาโชค (mascot)
รางวัลชนะเลิศ 1 รางวัล เงินรางวัลจำนวน 10,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

ติดต่อสอบถาม
Facebook : คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร

File attachments: 
Deadline: 
24 Feb 2024 08:30 to 22 Apr 2024 16:30

Members Online

There is currently 1 user online.

 • mod