^ Back to Top

ประกวดคลิป "รู้ทันมิจ ฉุกคิดก่อนลงทุน"

ประกวดคลิป "รู้ทันมิจ ฉุกคิดก่อนลงทุน"

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดคลิป "รู้ทันมิจ ฉุกคิดก่อนลงทุน" ชิงเงินรางวัลรวมมูลค่า 60,000 บาท

คุณสมบัติผู้เข้าประกวด
ประชาชนทั่วไป ไม่จำกัดอายุ เพศ กลุ่มอาชีพ ที่ต้องการพื้นที่สร้างสรรค์ผลงานที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ ในการสร้างความตระหนักรู้และระมัดระวังเกี่ยวกับภัยหลอกลงทุน

กติกาและเงื่อนไข
ผู้เข้าประกวด 1 ท่าน ส่งประกวดผลงานได้ 1 ผลงาน

 • ลักษณะผลงาน
  • คลิปวีดีโอความยาวไม่เกิน 1 นาที
  • มีเนื้อหาสำคัญเกี่ยวข้องกับภัยหลอกลงทุนในตลาดทุน
  • (ไม่จำกัดรูปแบบผลงาน (แนวตั้งหรือแนวนอน)
  • ผลงานมีความชัดเจนทั้งภาพและเสียง ซึ่งบันทึกเป็น .mov หรือ .mp4
 • การจัดทำผลงาน
  • ผู้เข้าประกวดต้องจัดทำผลงานด้วยตนเอง
  • ผู้เข้าประกวดต้องไม่ตัดต่อ แต่งเติม ดัดแปลง แก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติมไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนของผลงาน อันเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์และละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาผลงานของผู้อื่น
  • หากปรากฏบุคคลอื่นภายในผลงาน ผู้เข้าประกวดต้องได้รับความยินยอมจากบุคคล (เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล) ดังกล่าวโดยชัดแจ้ง ในการถ่ายภาพและเสียงที่ปรากฏบุคคลดังกล่าว การส่งผลงานที่ปรากฏบุคคลดังกล่าวเข้าประกวด และการเผยแพร่ผลงานที่ปรากฏบุคคลดังกล่าวสู่สาธารณะ
  • การจัดทำผลงานต้องไม่กระทำการใดที่ทำให้ผู้อื่นและหน่วยงานอื่น เสียหายแก่ชื่อเสียง ถูกดูหมิ่นถูกเกลียดชัง หรือได้รับความอับอาย รวมทั้งผลงานดังกล่าวจะต้องไม่ขัดต่อกฎหมายความสงบเรียบร้อย หรือศีลธรรมอันดีของประชาชน ไม่เป็นการพาดพิงการเมือง ก่อให้เกิดความแตกแยกในสังคม และละเมิดต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
  • ผลงานดังกล่าวต้องไม่เคยเผยแพร่ หรือส่งประกวดในการแข่งขันใด ๆ มาก่อน
 • การเผยแพร่ผลงาน
  • ผู้เข้าประกวดต้องเผยแพร่ผลงานที่จัดทำเสร็จเรียบร้อยแล้ว ในช่องทาง social media ของตนเอง เช่น Facebook, Instagram และ TikTok เป็นต้น เพียงช่องทางใดช่องทางหนึ่ง หรือหลายช่องทางได้เช่นกัน พร้อมตั้งค่าเป็นสาธารณะ และระบุ hashtag #รู้ทันมิจฉุกคิดก่อนลงทุน #สำนักงานกลต #สายด่วนแจ้งหลอกลงทุน #โทร1207กด22 #จับปลอมหลอกลงทุน
  • ผู้เข้าประกวดต้องเผยแพร่ผลงานผ่าน social media ของตน ตลอดระยะเวลาการประกวดจนถึงวันประกาศผล
  • ผู้เข้าประกวดต้องจัดส่ง link การเผยแพร่ผ่าน social media ของตน ในแบบฟอร์มการสมัคร
 • เงื่อนไขอื่น ๆ
  • หากภายหลัง ก.ล.ต. พบการร้องเรียนหรือตรวจสอบได้ว่าผลงานที่ส่งเข้าประกวดผิดเงื่อนไขการจัดทำผลงาน ก.ล.ต. ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกคืนรางวัล ทั้งนี้ ผู้เข้าประกวดต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งหมดทุกกรณี ก.ล.ต. ไม่มีส่วนรับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น
  • การตัดสินของคณะกรรมการ ถือเป็นที่สิ้นสุดทุกกรณี
  • ผู้เข้าประกวดที่ได้รับรางวัลยินยอมโอนลิขสิทธิ์ทั้งหมดในผลงานที่ได้รับรางวัลตลอดอายุแห่งการคุ้มครองงานลิขสิทธิ์แก่ ก.ล.ต. โดยไม่มีเงื่อนไข และยินยอมเข้าดำเนินการใด ๆ อันเกี่ยวกับการโอนลิขสิทธิ์ให้แก่ ก.ล.ต.
  • ก.ล.ต. ขอสงวนสิทธิ์มิให้พนักงานและลูกจ้างของ ก.ล.ต. เข้าร่วมการประกวด
  • ก.ล.ต. ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ ยนแปลงรายละเอียดการประกวด ในกรณีที่สถานการณ์อาจเปลี่ยนแปลงและไม่อาจควบคุมได้ในอนาคต

ระยะเวลาการจัดประกวด

 • เปิดรับสมัครและส่งผลงานได้ตั้งแต่วันที่ 1 - 29 กุมภาพันธ์ 2567 ที่
 • ประกาศผลผู้ได้รับรางวัลในวันที่ 12 เมษายน 2567 ผ่านทาง Facebook : สำนักงาน กลต. ( www.facebook.com/sec.or.th)

เกณฑ์การตัดสิน (รวม 100%)

 • กลอุบายที่มิจฉาชีพใช้หลอกลวง และข้อสังเกตและการป้องกันตนจากการหลอกลงทุนในตลาดทุน 25%
 • ความคิดสร้างสรรค์ และความสวยงาม 25%
 • เทคนิคการเล่าเรื่อง 25%
 • การสอดแทรกการดำเนินงานของ ก.ล.ต. เช่น สายด่วน 1207 กด 22 และ SEC Check First เป็นต้น 25%

หมายเหตุ การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุดทุกกรณี

รางวัลการประกวด

 • รางวัลที่ 1 1 รางวัล 30,000 บาท
 • รางวัลที่ 2 1 รางวัล 20,000 บาท
 • รางวัลที่ 3 1 รางวัล 10,000 บาท

หมายเหตุ เงินรางวัลจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย จำนวน 5%

การรับรางวัล
ภายหลังจากการประกาศรางวัล ผู้เข้าประกวดที่ได้รับรางวัลจะได้รับการติดต่อจาก ก.ล.ต. ตามช่องทางติดต่อของตนที่ระบุไว้ในแบบฟอร์มการสมัคร โดย ก.ล.ต. จะประสานงานเกี่ยวกับการส่งหลักฐานต่าง ๆ เพื่อดำเนินการโอนเงินรางวัลผ่านบัญชีธนาคารต่อไป ทั้งนี้ ผู้เข้าประกวดที่ได้รับรางวัลยินยอมที่จะดำเนินการใด ๆ อันเกี่ยวกับการโอนลิขสิทธิ์ในผลงานที่ได้รับรางวัลแก่ ก.ล.ต. ต่อไป

ติดต่อสอบถาม

 • ฝ่ายสื่อสารองค์กร โทร 0-2263-6242
 • อีเมล corpcom@sec.or.th

ข่าวประชาสัมพันธ์ : ฝ่ายสื่อสารองค์กร สำนักงาน ก.ล.ต.

Total Prize Money: 
60,000 Baht
File attachments: 
Deadline: 
02 Feb 2024 08:30 to 29 Feb 2024 16:30

Members Online

There are currently 0 users online.