^ Back to Top

ประกวดผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการประจำปี 2567

ประกวดผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการประจำปี 2567

สมาคมสภาองค์กรโรคหืดแห่งประเทศไทย ขอเชิญแพทย์ และ บุคลากรทางการแพทย์ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการประจำปี 2567 ชิงเงินรางวัล

ประเภทการประกวด

  • กลุ่มแพทย์
  • กลุ่มบุคลากรทางการแพทย์

เกณฑ์การส่งผลงานวิจัย

  • จำนวน word ทั้งหมดไม่เกิน 300 words (ไม่นับรวมเอกสารอ้างอิง)
  • ไม่รับ case report หรือ review literature
  • สำหรับ case series ต้องมีจำนวนเคสอย่างน้อย 10 case ขึ้นไป
  • สำหรับการวิจัยในลักษณะอื่นสามารถรับพิจารณาได้

กำหนดระยะเวลา
ส่งประกวดผลงานวิจัยภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 ที่ e-mail: tac_thai@tac.or.th

รางวัลการประกวด (แต่ละประเภท)

  • รางวัลที่ 1 เงินรางวัล 10,000 บาท
  • รางวัลที่ 2 เงินรางวัล 8,000 บาท
  • รางวัลที่ 3 เงินรางวัล 5,000 บาท

ติดต่อสอบถาม
คุณนภาพร โทร. 089-496 2211

File attachments: 
Deadline: 
19 Jan 2024 08:30 to 28 Feb 2024 16:30

Members Online

There are currently 0 users online.