^ Back to Top

ประกวดผลงานวิจัย

ประกวดผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการประจำปี 2567

ประกวดผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการประจำปี 2567

สมาคมสภาองค์กรโรคหืดแห่งประเทศไทย ขอเชิญแพทย์ และ บุคลากรทางการแพทย์ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการประจำปี 2567 ชิงเงินรางวัล

ประเภทการประกวด

Deadline: 
Wed, 2024-02-28 16:30

ประกวดสื่อและผลงานวิจัยพอลิเมอร์ เพื่อสิ่งแวดล้อมที่ดี และการพัฒนาที่ยั่งยืนขึ้น ในหัวข้อ "Polymers for Low Carbon Society"

ประกวดสื่อและผลงานวิจัยพอลิเมอร์ เพื่อสิ่งแวดล้อมที่ดี และการพัฒนาที่ยั่งยืนขึ้น ในหัวข้อ "Polymers for Low Carbon Society"

สมาคมโพลิเมอร์แห่งประเทศไทย ร่วมกับสภาสมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (สสวทท) โดยการสนับสนุนของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ขอเชิญนักเรียนมัธยมศึกษา นิสิตนักศึกษา (ปริญญาตรี -เอก) ส่งผลงานเข้าร่ววมการประ

Deadline: 
Mon, 2023-07-31 16:30

ประกวดผลงานวิจัยวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ระดับนักเรียน ประจำปี 2566 "GLOBE Student Research Competition 2023 (GLOBE SRC)"

ประกวดผลงานวิจัยวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ระดับนักเรียน ประจำปี 2566 "GLOBE Student Research Competition 2023 (GLOBE SRC)"

ฝ่ายโลกศึกษาเพื่อพัฒนาสิ่งแวดล้อม (GLOBE) สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) กระทรวงศึกษาธิการ ขอเชิญนักเรียนประถมศึกษาตอนปลาย และมัธยมศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดผลงานวิจัยวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ระดับนักเรียน ประจำปี 2

Deadline: 
Wed, 2023-02-15 16:30

ประกวดข้อเสนอโครงการวิจัย / ประกวดผลงานวิจัย ภายใต้โครงการพัฒนาจังหวัดจันทบุรีเป็นนครอัญมณี

ประกวดข้อเสนอโครงการวิจัย / ประกวดผลงานวิจัย ภายใต้โครงการพัฒนาจังหวัดจันทบุรีเป็นนครอัญมณี

สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ขอเชิญนิสิต นักศึกษา อาจารย์ นักวิจัย ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดข้อเสนอโครงการวิจัย (Research proposal) และประกวดผลงานวิจัย (Research and Innovation) ภายใต้โครงการพัฒนาจังหวัด

Deadline: 
Fri, 2019-05-31 16:30

ประกวดผลงานวิจัยดีมีคุณภาพ ระดับประเทศ ประจำปี 2558

ประกวดผลงานวิจัยดีมีคุณภาพ ระดับประเทศ ประจำปี 2558

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ ขอเชิญข้าราชการครู และบุคลากรในสังกัด ส่งผลงานวิจัยเพื่อเข้ารับการคัดเลือกในการประกวดผลงานวิจัยดีมีคุณภาพ ระดับประเทศ ประจำปี 2558 ชิงเงินรางวัล พร้อมเกียรติบัตร

Deadline: 
Tue, 2015-03-31 16:00

ประกวดผลงานวิจัยและวิทยานิพนธ์ดีเด่นด้านครอบครัว ประจำปี 2558

ประกวดผลงานวิจัยและวิทยานิพนธ์ดีเด่นด้านครอบครัว ประจำปี 2558

สำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ขอเชิญนิสิต นักศึกษา อาจารย์ในสถาบันการศึกษด และนักวิจัยในสถาบันวิจัย ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดผลงานวิจัยและวิทยานิพนธ์ดีเด่นด้านครอบครัว ประจำปี 2558 ชิงรางวัลมูลค่ารวม 180,000 บาท พร้อมโล่รางวัล

Deadline: 
Tue, 2015-03-31 16:00

ประกวดผลงานวิจัยและวิทยานิพนธ์ดีเด่นด้านครอบครัว ประจำปี ๒๕๕๗

ประกวดผลงานวิจัยและวิทยานิพนธ์ดีเด่นด้านครอบครัว ประจำปี ๒๕๕๗

สำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ขอเชิญนิสิต นักศึกษา อาจารย์ และนักวิจัยในสถาบันการศึกษา และสถาบันวิจัยต่างๆ ร่วมส่งผลงานเข้าการประกวดผลงานวิจัยและวิทยานิพนธ์ดีเด่นด้านครอบครัว ประจำปี 2557 ชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า 120,

Deadline: 
Mon, 2014-04-21 16:00

ประกวดผลงานวิจัยและวิทยานิพนธ์ดีเด่นด้านครอบครัว ประจำปี 2557

ประกวดผลงานวิจัยและวิทยานิพนธ์ดีเด่นด้านครอบครัว

สำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ขอเชิญนิสิต นักศึกษา อาจารย์และนักวิจัยในสถาบันการศึกษา และสถาบันวิจัยต่างๆ ส่งผลงาน ประกวดผลงานวิจัยและวิทยานิพนธ์ดีเด่นด้านครอบครัว ชิงเงินรางวัลผลงานวิจัย/ผลงานวิทยานิพนธ์ดีเด่นด้านค

Deadline: 
Fri, 2014-03-14 16:00
Subscribe to RSS - ประกวดผลงานวิจัย

Members Online

There are currently 0 users online.