^ Back to Top

ประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ครบรอบ 55 ปี แห่งการสถาปนาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ "Entaneer 55th Anniversary Logo Design Contest"

ประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ครบรอบ 55 ปี แห่งการสถาปนาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ "Entaneer 55th Anniversary Logo Design Contest"

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ครบรอบ 55 ปี แห่งการสถาปนาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ "Entaneer 55th Anniversary Logo Design Contest" ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 40,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

วัตถุประสงค์
สัญลักษณ์ในการสื่อความหมายให้บุคลากร นักศึกษาปัจจุบัน นักศึกษาเก่า และบุคคลทั่วไป ได้ระลึกถึงคณะฯ รวมไปถึงเพื่อใช้สาหรับประกอบการประชาสัมพันธ์กิจกรรมและข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ไปยังหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกคณะฯ ที่เป็นประโยชน์ต่อคณะและมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คุณสมบัติผู้มีสิทธิส่งผลงานเข้าประกวด
ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดจะต้องส่งในนามบุคคล ไม่ใช่นิติบุคคล และเป็นผู้พำนักอยู่ในประเทศไทย ทั้งนี้ ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดต้องไม่เป็นคณะทำงาน คณะกรรมการพิจารณาตัดสินผลงาน และคณะผู้บริหารคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รูปแบบและเงื่อนไขในการส่งผลงาน

 • ผลงานที่ส่งเข้าประกวดจะต้องประกอบด้วย
  • คำอธิบายแนวคิด ความหมาย และองค์ประกอบของตราสัญลักษณ์ โดยสื่อถึงวาระครบรอบ 55 ปี แห่งการก่อตั้งคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • จะต้องเป็นผลงานที่ออกแบบสร้างสรรค์ด้วยคอมพิวเตอร์กราฟิกโดยใช้โปรแกรม Adobe Illustrator หรือ Photoshop เท่านั้น และสามารถปรับแก้ไขผลงานได้
  • ผลงานจะต้องไม่ใช้ปัญญาประดิษฐ์ (AI: ARTIFICIAL INTELLIGENCE) ในการออกแบบ
  • องค์ประกอบหลักในผลงานไม่จำกัดรูปแบบหรือตัวอักษร ทั้งนี้ ส่วนประกอบต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นรูปภาพตัวอักษร ฯลฯ ในผลงานจะต้องไม่ละเมิดลิขสิทธิ์
  • ใช้สีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นหลัก
  • ผลงานจะต้องสามารถประยุกต์ใช้ได้กับองค์ประกอบและผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายรูปแบบ
 • มีความสวยงาม โดดเด่น ทันสมัย และเป็นสากล
 • ไม่จำกัดเทคนิคในการออกแบบ และต้องออกแบบในรูปแบบสี สีขาว และสีดำ
 • ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดสามารถส่งผลงานได้ไม่จำกัดจำนวน ทั้งนี้ หากผลงานได้รับรางวัล จะได้รับรางวัลสูงสุดเพียงรางวัลเดียวเท่านั้น
 • แนบภาพตัวอย่างการนำไปใช้กับผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ อย่างน้อย 4 ประเภท

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการประกวด

 • ต้องเป็นผลงานที่สร้างสรรค์ขึ้นด้วยตนเอง โดยออกแบบขึ้นมาใหม่ มิได้ทำซ้ำ ลอกเลียนแบบ หรือดัดแปลงผลงานหรือตราสัญลักษณ์ของผู้อื่น อันเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ หรือมีส่วนหนึ่งส่วนใดที่เป็นลิขสิทธิ์ของบุคคลอื่นปรากฏอยู่ในชิ้นงาน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์ และผลงานนั้นต้องไม่เคยได้รางวัลจากหน่วยงานใดมาก่อน ทั้งนี้ หากพบว่าผู้ส่งผลงานไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข คณะกรรมการขอสงวนสิทธิ์ไม่รับพิจารณาหรือเพิกถอนผลการพิจารณาผลงาน
 • ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดจะต้องรับผิดชอบต่อการละเมิดลิขสิทธิ์ หรือการที่เนื้อหาข้อเท็จจริงในผลงานที่ส่งเข้าประกวดมีลักษณะเป็นการละเมิดต่อกฎหมาย หากมีข้อพิพาททางกฎหมายไม่ว่าในกรณีใด ให้ถือเป็นความรับผิดชอบของผู้ส่งผลงานเข้าประกวด
 • ผลงานที่ส่งเข้าประกวดถือเป็นลิขสิทธิ์ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ แต่เพียงผู้เดียว และคณะกรรมการฯ สามารถใช้สิทธิในการปรับแก้หรือดัดแปลงผลงาน นับตั้งแต่วันที่คณะฯ ได้รับผลงานที่ส่งเข้าประกวดโดยไม่ต้องรอให้ถึงวันรับมอบรางวัล เพื่อนำไปใช้งานจริงต่อไป โดยผลงานที่ชนะเลิศการประกวด จะได้นำไปใช้เป็นตราสัญลักษณ์วาระครบรอบ 55 ปี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • การพิจารณาผลการตัดสินถือเป็นที่สิ้นสุด จะอุทธรณ์มิได้ และหากตรวจสอบพบในภายหลังว่าผลงานที่ได้รับรางวัลขาดคุณสมบัติในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง คณะกรรมการจะเพิกถอนผลการตัดสิน และเรียกคืนรางวัลที่รับไปแล้วทั้งหมด

ระยะเวลาในการส่งผลงานเข้าประกวด

 • รับสมัครและส่งผลงานเข้าร่วมการประกวด 15 มกราคม - 29 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 17.00 น.
 • คณะกรรมการพิจารณาผลงาน 1 - 14 มีนาคม 2567
 • ประกาศผลการประกวด 15 มีนาคม 2567
 • มอบรางวัล 20 มีนาคม 2567

หมายเหตุ กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

หลักเกณฑ์และการพิจารณาตัดสิน
รางวัลชนะเลิศและรางวัลรองชนะเลิศ จะถูกคัดเลือกจากคณะกรรมการพิจารณาผลงานในโครงการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ครบรอบ 55 ปี แห่งสถาปนาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (Entaneer 55th Anniversary Logo Design Contest) โดยอ้างอิงผลการพิจารณา จากหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

 • ความคิดสร้างสรรค์ มีเอกลักษณ์ และสื่อความหมาย
 • ความสวยงาม โดดเด่น ทันสมัย และเป็นสากล
 • ครบถ้วนตามเงื่อนไขและองค์ประกอบหลักของการออกแบบ
 • ความสามารถในการน าไปใช้งานได้จริงกับสื่อและผลิตภัณฑ์ทุกประเภท

ทั้งนี้ ผลการตัดสินของคณะกรรมการฯ จะถือเป็นที่สิ้นสุด

รางวัลการประกวด

 • รางวัลชนะเลิศ จำนวน 1 รางวัล พร้อมรับเงินรางวัล 20,000 บาท และเกียรติบัตร
 • รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 จำนวน 1 รางวัล พร้อมรับเงินรางวัล 10,000 บาท และเกียรติบัตร
 • รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 จำนวน 2 รางวัล พร้อมรับเงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
 • ผู้ที่ส่งผลงานเข้าประกวดทุกท่านจะได้รับเกียรติบัตร (รูปแบบ e-Certificate)

ติดต่อสอบถาม

 • หน่วยประชาสัมพันธ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มช. โทร.053944175 ในวันและเวลาราชการ
 • Facebook Fanpage คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • Email pr@eng.cmu.ac.th
Total Prize Money: 
40,000 Baht
File attachments: 
Deadline: 
12 Jan 2024 00:00 to 29 Feb 2024 17:00

Members Online

There are currently 0 users online.