^ Back to Top

ประกวดเรียงความ (ระดับเยาวชน) หัวข้อ "ฉันอยากเห็นอนาคตของประเทศไทยเป็นอย่างไร ในมุมมองของเด็กและเยาวชน"

ประกวดเรียงความ (ระดับเยาวชน) หัวข้อ "ฉันอยากเห็นอนาคตของประเทศไทยเป็นอย่างไร ในมุมมองของเด็กและเยาวชน"

สภาองค์กรเยาวชนสร้างสรรค์พัฒนาสังคม (องค์กรเอกชนด้านการพัฒนาเด็กและเยาวชน) ขอเชิญนักเรียนประถมศึกษา - มัธยมศึกษา และ ปวช. ส่งผลงานเข้าร่วมการโครงการประกวดเรียงความ (ระดับเยาวชน) หัวข้อ "ฉันอยากเห็นอนาคตของประเทศไทยเป็นอย่างไร ในมุมมองของเด็กและเยาวชน" ชิงโล่เกียรติยศ พร้อมเกียรติบัตร

ระดับการประกวด

 • ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 - 3
 • ระดับประถมศึกษาปีที่ 4 - 6
 • ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3
 • ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6 (รวมระดับ ปวช)

กติกาการประกวด

 • ให้เขียนด้วยลายมือเท่านั้น ไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ A4
 • ผลงานต้องเป็นผลงานที่สร้างสรรค์ขึ้นมาใหม่ จากความคิดสร้างสรรค์ของผู้เข้าร่วมประกวดที่มิได้คัดลอก ทําซ้ำ หรือดัดแปลงจากผลงานจากบุคคลอื่น และผลการตัดสินของคณะกรรมการเป็นที่สิ้นสุด
 • การนําเสนอเนื้อหาเรียงความ ควรแบ่งเป็น 4 ส่วน คือ ชื่อเรื่อง คํานํา เนื้อเรื่อง และส่วนสรุป (และอ้างอิง ถ้ามี) ผู้เขียนควรเขียนเนื้อหาให้ครบทั้ง 4 ส่วน โดยสามารถตั้งชื่อหัวข้อเรื่องของเนื้อหาที่ต้องการนําเสนอในแต่ละส่วนได้ด้วยตนเอง และนําเสนอเรียงตามลําดับ ดังนี้
  • ชื่อเรื่อง ควรมีความชัดเจน กะทัดรัด และสอดคล้องกับเนื้อหา (ไม่จําเป็นต้องใช้หัวข้อการประกวดเป็นชื่อเรื่อง)
  • คํานํา การกล่าวนําเรื่อง ต้องแสดงถึงความเป็นมาที่ชัดเจน กระชับ เพื่อเชื่อมโยงเข้าสู่เนื้อหา
  • เนื้อเรื่อง
   • หัวข้อการนําเสนอเรียงตามเนื้อหาสาระที่ต้องการนําเสนอ มีประเด็นชัดเจน
   • การนําเสนอมีความเชื่อมโยง เรียงล าดับเนื้อหาได้ดีเข้าใจง่าย
   • ใช้ภาษาเขียนถูกต้อง ชัดเจน และเข้าใจง่าย
  • ส่วนสรุป การสรุปภาพรวมของเนื้อหาเรียงความทั้งหมด และอาจให้ข้อเสนอแนะในการนําข้อมูลไปใช้ประโยชน์ต่อไป
  • อ้างอิง (ถ้ามี) กรณีที่ใช้ข้อมูลจากเอกสารของผู้อื่นประกอบการเขียน

กรอบเนื้อหาการเสนอผลงาน
หลักเกณฑ์การนําเสนอผลงานประเภทเรียงความ ภายใต้หัวข้อ "ฉันอยากเห็นอนาคตของประเทศไทยเป็นอย่างไร ในมุมมองของเด็กและเยาวชน" โดยเป็นการนําเสนอมุมมองจากเด็กและเยาวชน ที่ผ่านกระบวนการคิด หรือจินตนาการ โดยเนื้อหานั้นจะต้องไม่ก้าวล่วงละเมิดสถาบันพระมหากษัตริย์ ทั้งนี้สามารถแสดงออกถึงนโยบายทางการเมืองได้ โดยให้บรรยายเป็นภาพรวมไม่เจาะจง และการเขียนเรียงความนั้น จะต้องคํานึงถึงความเป็นจริง และความเป็นไปได้ในอนาคต

กำหนดระยะเวลา

 • ส่งผลงานในทางรูปแบบไปรษณีย์ จนถึงวันที่ 28 ธันวาคม 2566 ทาง
  สำนักงานใหญ่ สมาคมสภาองค์กรเยาวชนสร้างสรรค์พัฒนาสังคม
  เลขที่ 126 หมู่ 5 ตำบลสันป่าเปา
  อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50210
 • ประกาศผลในวันที่ 5 มกราคม 2567 เวลา 16.30 น. ผ่านทาง เพจ : สภาองค์กรเยาวชนสร้างสรรค์พัฒนาสังคม
 • พิธีรับรางวัล จะแจ้งให้ทราบภายหลัง

เกณฑ์การตัดสินรางวัล

 • ความถูกต้องและความเหมาะสมของเนื้อหาที่สอดคล้องกับกรอบเนื้อหาการประกวด
 • การเสนอแนะและการนําไปใช้ประโยชน์ หรือคุณค่าของเรียงความ
 • ความสะอาดเรียบร้อย จํานวน 10 คะแนน
 • ความสมบูรณ์ของผลงาน (ชื่อเรื่อง คํานํา เนื้อเรื่อง ส่วนสรุป) จํานวน 10 คะแนน
 • การใช้สํานวนภาษาที่ถูกต้องและเหมาะสม จํานวน 10 คะแนน

รางวัลการประกวด

 • ระดับดีเยี่ยม จํานวน 4 รางวัล (ระดับชั้นละ 1 รางวัล) จะได้รับโล่เกียรติยศ พร้อมเกียรติบัตร
 • ระดับดีจํานวน 4 รางวัล (ระดับชั้นละ 1 รางวัล) จะได้รับโล่เกียรติยศ พร้อมเกียรติบัตร
 • ระดับชมเชย จํานวน 4 รางวัล (ระดับชั้นละ 1 รางวัล) จะได้โล่ถ้วยเกียรติยศ พร้อมเกียรติบัตร
 • ทุกคนจะได้รับเกียรติบัตร พร้อมครูผู้ฝึกสอน

ติดต่อสอบถาม
สำนักงานใหญ่ สมาคมสภาองค์กรเยาวชนสร้างสรรค์พัฒนาสังคม
เลขที่ 126 หมู่ 5 ตำบลสันป่าเปา
อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50210

File attachments: 
Deadline: 
20 Dec 2023 08:30 to 28 Dec 2023 16:30

Members Online

There are currently 0 users online.